Giải pháp bảo mật và lưu trữ nhanh cho doanh nghiệp

Một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp hiện đại hóa hạ tầng CNTT, xây dựng nền tảng an ninh bảo mật thách thức mọi nguy cơ an toàn thông tin trong tương lai vừa được Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu và IBM giới thiệu tại workshop - Effective IT System for Enterprise vào ngày 21/11/2018 vừa qua.


 • Công ty Sao Bắc Đẩu: Hướng tới nhà tích hợp hệ thống chuyên nghiệp
 • Ngày hội công nghệ Sao Bắc Đẩu
 • Bảo mật doanh nghiệp: Phòng bệnh hơn chữa bệnh
 • Giải pháp truyền thông và bảo mật doanh nghiệp thế hệ mới
 • 5 sai lầm lớn nhất trong bảo mật doanh nghiệp

Bước vào xu hướng chuyển đổi hệ thống CNTT phù hợp với tốc độ phát triển của thời đại công nghệ 4.0, thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp về an toàn thông tin và lưu trữ ngày càng nhiều.


Không chỉ cần được giám sát thường xuyên, quản lý tập trung, lưu trữ siêu nhanh mà còn phải phù hợp với xu hướng của tương lai thông minh. Giải pháp lưu trữ IBM Flash System và Giải pháp bảo mật IBM Qradar SIEM được thiết kế và phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà vẫn đổi mới hệ thống CNTT hiệu quả.


Workshop “Effective IT System for Enterprise” diễn ra vào ngày 21/11/2018.

Giải pháp lưu trữ IBM Flash System với công nghệ IBM FlashCore technology cung cấp hệ thống lưu trữ siêu nhanh với kiến trúc và thiết kế hoàn toàn mới, đem lại hiệu năng cao, độ bền và ổn định đáp ứng cho các giao dịch đồng thời tại một thời điểm.


Hệ thống này ứng dụng công nghệ true flash-flash thực sự, chứ không giống một số hệ thống khác sử dụng ổ SSD cắm vào tủ đĩa truyền thống với kiến trúc (I/O) và 2 đến 8 controller điều khiển. Vì tủ đĩa truyền thống sẽ bị nghẽn cổ chai ở phía I/O và controller, mặc dù SSD có thể nhanh song I/O và controller không xử lý kịp, hơn nữa ổ SSD với kiến trúc thông thường cũng tồn tài điểm yếu về tốc độ và độ bền, SSD có thể bị hỏng song lại không có cơ chế chịu lỗi và tự sửa lỗi cao như true flash


Giải pháp bảo mật IBM Qradar SIEM với các tính năng bảo mật thông minh, khả năng tích hợp và tự động hóa giúp cho doanh nghiệp tập trung toàn bộ các sự kiện an ninh thông tin, kiểm soát bảo mật hệ thống. Cho phép các tổ chức giám sát, đo lường và quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ.


Giai phap bao mat va luu tru nhanh cho doanh nghiep


Mot trong nhung giai phap giup doanh nghiep hien dai hoa ha tang CNTT, xay dung nen tang an ninh bao mat thach thuc moi nguy co an toan thong tin trong tuong lai vua duoc Cong ty co phan cong nghe Sao Bac Dau va IBM gioi thieu tai workshop - Effective IT System for Enterprise vao ngay 21/11/2018 vua qua.


 • Công ty Sao Bac Dau: Huong toi nhà tích hop he thong chuyên nghiep
 • Ngày hoi công nghe Sao Bac Dau
 • Bao mat doanh nghiep: Phòng benh hon chua benh
 • Giai pháp truyen thông và bao mat doanh nghiep the he moi
 • 5 sai lam lon nhat trong bao mat doanh nghiep

Buoc vào xu huong chuyen doi he thong CNTT phù hop voi toc do phát trien cua thoi dai công nghe 4.0, thách thuc dat ra cho các doanh nghiep ve an toàn thông tin và luu tru ngày càng nhieu.


Không chi can duoc giám sát thuong xuyên, quan lý tap trung, luu tru siêu nhanh mà còn phai phù hop voi xu huong cua tuong lai thông minh. Giai pháp luu tru IBM Flash System và Giai pháp bao mat IBM Qradar SIEM duoc thiet ke và phát trien trên nen tang công nghe hien dai giúp các doanh nghiep tiet kiem chi phí mà van doi moi he thong CNTT hieu qua.


Workshop “Effective IT System for Enterprise” dien ra vào ngày 21/11/2018.

Giai pháp luu tru IBM Flash System voi công nghe IBM FlashCore technology cung cap he thong luu tru siêu nhanh voi kien trúc và thiet ke hoàn toàn moi, dem lai hieu nang cao, do ben và on dinh dáp ung cho các giao dich dong thoi tai mot thoi diem.


He thong này ung dung công nghe true flash-flash thuc su, chu không giong mot so he thong khác su dung o SSD cam vào tu dia truyen thong voi kien trúc (I/O) và 2 den 8 controller dieu khien. Vì tu dia truyen thong se bi nghen co chai o phía I/O và controller, mac dù SSD có the nhanh song I/O và controller không xu lý kip, hon nua o SSD voi kien trúc thông thuong cung ton tài diem yeu ve toc do và do ben, SSD có the bi hong song lai không có co che chiu loi và tu sua loi cao nhu true flash


Giai pháp bao mat IBM Qradar SIEM voi các tính nang bao mat thông minh, kha nang tích hop và tu dong hóa giúp cho doanh nghiep tap trung toàn bo các su kien an ninh thông tin, kiem soát bao mat he thong. Cho phép các to chuc giám sát, do luong và quan lý rui ro, quan lý tuân thu.Giải pháp bảo mật và lưu trữ nhanh cho doanh nghiệp

Một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp hiện đại hóa hạ tầng CNTT, xây dựng nền tảng an ninh bảo mật thách thức mọi nguy cơ an toàn thông tin trong tương lai vừa được Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu và IBM giới thiệu tại workshop - Effective IT System for Enterprise vào ngày 21/11/2018 vừa qua.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: