Phòng, chống thiên tai bằng khoa học công nghệ

Các nhà khoa học đã cùng chia sẻ thông tin về ứng dụng khoa học công nghệ giảm nhẹ rủ ro thiên tai, giới thiệu những mô hình cảnh báo, phòng chống thiên tại hiệu quả… tại diễn đàn “Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai” do Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức ngày 22/11.


 • Thiên tai ảnh hưởng đến thị trường CNTT
 • Siêu máy tính dự đoán thiên tai
 • Nhật Bản: Thiên tai ảnh hưởng đến nhu cầu sản phẩm bán dẫn
 • Xây dựng website quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp
 • Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS cảnh báo thiên tai

Theo Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam Nguyễn Đình Công, Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu nên các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra ngày càng khốc liệt hơn.


Trong 20 năm qua, mỗi năm trung bình thiên tai làm trên 400 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất khoảng 1 - 1,5% GDP và ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện sống cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội, đồng thời tác động lớn đến sự phát triển bền vững của đất nước. Trong những năm tới, Việt Nam có nhiều cơ hội đối mặt với rủi ro thiên tai, thiệt hại dự báo chiếm 2,7% GDP và 39 triệu người Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.


Mô phỏng mây trong bão trên biển Đông

Ông Nguyễn Đình Công cho biết, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam được Chính phủ giao trách nhiệm chủ trì hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quan trắc, đánh giá, xác định cấp độ rủi ro thiên tai, báo tin động đất, dự báo, cảnh báo sóng thần. Trong nhiều năm qua, các đơn vị trực thuộc khối các khoa học trái đất, khoa học biển, khối các khoa học toán – cơ – tin đã có nhiều kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực phòng chống thiên tai trên toàn lãnh thổ Việt Nam làm cơ sở khoa học cho việc giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai; góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng và từng bước xây dựng một xã hội an toàn hơn trước thiên tai.


Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới như công nghệ thông tin, công nghệ vũ trụ… trong công tác dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai đã được thực hiện thông qua các mô hình số dự báo lũ, hạn, mặn, cảnh báo bão, trượt lở, lũ quét; hệ thống giám sát cảnh báo thiên tai từ vệ tinh, hệ thống giám sát thiên tai bằng các máy đo tại chỗ được sử lý qua hệ thống IoT, big data… để người dùng dễ dàng cập nhật với mục tiêu phòng tránh. Bên cạnh đó đã có rất nhiều các nghiên cứu về công nghệ nhằm phòng chống thiên tai như hệ thống kè chống sạt lở, đê chắn sóng, các công trình chống xói lở ven biển, ven sông…


Ứng phó với thiên tai là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và phải triển khai trên quy mô lớn, nên đòi hỏi phải có sự nghiên cứu toàn diện một cách khoa học các điều kiện khách quan của Việt Nam và học hỏi vận dụng kinh nghiệm của thế giới. Tại diễn đàn nhiều công nghệ về phòng chống thiên tai đã được chia sẻ như: Cảnh báo sớm động đất, sóng thần; ứng dụng đồng hóa dữ liệu vệ tinh Himawari nghiên cứu và dự báo mưa lớn bằng mô hình số; cài đặt phần mềm Telemac phục vụ nghiên cứu xói lở sông Vàm Nao; áp dụng đa phương tiện xây dựng hệ thống cảnh báo sớm tai biến lũ quét chi tiết đến cấp xã ở vùng núi, thử nghiệm ở 3 huyện Tây Bắc; đánh giá an toàn đập vật liệu địa phương theo tiêu chí lũ trong bối cảnh biến đổi khí hậu…


Chia sẻ về công tác dự bão bão, bà Phạm Thị Thanh Ngà, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết, thách thức lớn nhất trong dự báo bão hiện nay là xác định được một cách chính xác lượng mưa đi cùng. Điều này càng khó khăn hơn khi cơn bão tiến gần vào đất liền do tương tác của nó với hiệu ứng địa hình và các hệ thống thời tiết khác. Với các nước có công nghệ tiên tiến, có hệ thống radar thời tiết dày đặc, có thể quét xa vài trăm km từ bờ biển, việc ước đoán lượng mưa do bão sẽ được cải thiện đáng kể.


Theo bà Phạm Thị Thanh Ngà, sử dụng dữ liệu mưa từ hệ thống vệ tinh TRMM/GP đã bước đầu khẳng định ưu thế trong việc đo mưa tại Việt Nam. Các cơn bão ảnh hướng đến Việt Nam sẽ được quan sát theo 3 chiều từ ngoài biển để thấy rõ cấu trúc phân bố ngang và thẳng đứng của trường mưa, sự biến đổi của các trường trong quá trình phát triển và di chuyển.


Một ứng dụng khoa học công nghệ khác trong phòng chống thiên tai cũng được các nhà khoa học tại Đại học Khoa học tự nhiên giới thiệu đó là áp dụng đa phương tiện xây dựng hệ thống cảnh báo sớm tai biến lũ quét chi tiết đến cấp xã ở vùng núi, thử nghiệm ở 3 huyện Tây Bắc.


Hệ thống đã được sử dụng để cảnh báo sớm lũ quét cho huyện Thuận Châu, Sơn La, huyện Cao Phong, Hòa Bình và huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Ngoài ra, hệ thống còn có các chức năng khác như cảnh báo sớm cháy rừng, một số loại sâu bệnh chính và vạch kế hoạch phun thuốc trừ sâu. Hiện nay, phần mềm WeGIS và trang web đã được xây dựng cho cả hệ điều hành của máy tính và điện thoại thông minh. Kết quả nghiên cứu đang được chuyển giao áp dụng rộng rãi cho các huyện khác có nguy cơ cao bị lũ quét và sạt lở đất.


Theo chinhphu.vn


Phong, chong thien tai bang khoa hoc cong nghe


Cac nha khoa hoc da cung chia se thong tin ve ung dung khoa hoc cong nghe giam nhe ru ro thien tai, gioi thieu nhung mo hinh canh bao, phong chong thien tai hieu qua… tai dien dan “Khoa hoc cong nghe phuc vu ung pho thien tai” do Vien Han lam khoa hoc va cong nghe Viet Nam to chuc ngay 22/11.


 • Thiên tai anh huong den thi truong CNTT
 • Siêu máy tính du doán thiên tai
 • Nhat Ban: Thiên tai anh huong den nhu cau san pham bán dan
 • Xây dung website quan lý rui ro thiên tai cho doanh nghiep
 • Ung dung công nghe vien thám và GIS canh báo thiên tai

Theo Phó Chu tich Vien Hàn lâm khoa hoc và công nghe Viet Nam Nguyen Dình Công, Viet Nam là 1 trong 10 quoc gia bi anh huong nang ne nhat cua bien doi khí hau nên các hien tuong thoi tiet cuc doan dang dien ra ngày càng khoc liet hon.


Trong 20 nam qua, moi nam trung bình thiên tai làm trên 400 nguoi chet và mat tích, thiet hai vat chat khoang 1 - 1,5% GDP và anh huong den môi truong, dieu kien song cung nhu các hoat dong kinh te - xã hoi, dong thoi tác dong lon den su phát trien ben vung cua dat nuoc. Trong nhung nam tói, Việt Nam có nhieu co hội dối mạt vói rủi ro thiên tai, thiệt hại dụ báo chiếm 2,7% GDP và 39 triệu nguòi Việt Nam sẽ bị ảnh huỏng.


Mô phong mây trong bão trên bien Dông

Ông Nguyen Dình Công cho biet, Vien Hàn lâm KHCN Viet Nam duoc Chính phu giao trách nhiem chu trì hop tác quoc te trong linh vuc quan trac, dánh giá, xác dinh cap do rui ro thiên tai, báo tin dong dat, du báo, canh báo sóng than. Trong nhieu nam qua, các don vi truc thuoc khoi các khoa hoc trái dat, khoa hoc bien, khoi các khoa hoc toán – co – tin dã có nhieu ket qua nghiên cuu trong linh vuc phòng chong thiên tai trên toàn lãnh tho Viet Nam làm co so khoa hoc cho viec giảm thiểu các thiet hai do thiên tai; góp phần bảo dảm an ninh, quốc phòng và tùng buóc xây dụng một xã hội an toàn hon truóc thiên tai.


Viec áp dung các công nghe tiên tien trên the gioi nhu công nghe thông tin, công nghe vu tru… trong công tác du báo, canh báo các loai hình thiên tai dã duoc thuc hien thông qua các mô hình so du báo lu, han, man, canh báo bão, truot lo, lu quét; he thong giám sát canh báo thiên tai tu ve tinh, he thong giám sát thiên tai bang các máy do tai cho duoc su lý qua he thong IoT, big data… de nguoi dùng de dàng cap nhat voi muc tiêu phòng tránh. Bên canh dó dã có rat nhieu các nghiên cuu ve công nghe nham phòng chong thiên tai nhu he thong kè chong sat lo, dê chan sóng, các công trình chong xói lo ven bien, ven sông…


Ung phó voi thiên tai là mot nhiem vu khó khan, phuc tap và phai trien khai trên quy mô lon, nên dòi hoi phai có su nghiên cuu toàn dien mot cách khoa hoc các dieu kien khách quan cua Viet Nam và hoc hoi van dung kinh nghiem cua the gioi. Tai dien dàn nhieu công nghe ve phòng chong thiên tai dã duoc chia se nhu: Canh báo som dong dat, sóng than; ung dung dong hóa du lieu ve tinh Himawari nghiên cuu và du báo mua lon bang mô hình so; cài dat phan mem Telemac phuc vu nghiên cuu xói lo sông Vàm Nao; áp dung da phuong tien xây dung he thong canh báo som tai bien lu quét chi tiet den cap xã o vùng núi, thu nghiem o 3 huyen Tây Bac; dánh giá an toàn dap vat lieu dia phuong theo tiêu chí lu trong boi canh bien doi khí hau…


Chia se ve công tác du bão bão, bà Pham Thi Thanh Ngà, Trung tâm Vu tru Viet Nam cho biet, thách thuc lon nhat trong du báo bão hien nay là xác dinh duoc mot cách chính xác luong mua di cùng. Dieu này càng khó khan hon khi con bão tien gan vào dat lien do tuong tác cua nó voi hieu ung dia hình và các he thong thoi tiet khác. Voi các nuoc có công nghe tiên tien, có he thong radar thoi tiet dày dac, có the quét xa vài tram km tu bo bien, viec uoc doán luong mua do bão se duoc cai thien dáng ke.


Theo bà Pham Thi Thanh Ngà, su dung du lieu mua tu he thong ve tinh TRMM/GP dã buoc dau khang dinh uu the trong viec do mua tai Viet Nam. Các con bão anh huong den Viet Nam se duoc quan sát theo 3 chieu tu ngoài bien de thay rõ cau trúc phân bo ngang và thang dung cua truong mua, su bien doi cua các truong trong quá trình phát trien và di chuyen.


Mot ung dung khoa hoc công nghe khác trong phòng chong thiên tai cung duoc các nhà khoa hoc tai Dai hoc Khoa hoc tu nhiên gioi thieu dó là áp dung da phuong tien xây dung he thong canh báo som tai bien lu quét chi tiet den cap xã o vùng núi, thu nghiem o 3 huyen Tây Bac.


He thong dã duoc su dung de canh báo som lu quét cho huyen Thuan Châu, Son La, huyen Cao Phong, Hòa Bình và huyen Hoàng Su Phì, Hà Giang. Ngoài ra, he thong còn có các chuc nang khác nhu canh báo som cháy rung, mot so loai sâu benh chính và vach ke hoach phun thuoc tru sâu. Hien nay, phan mem WeGIS và trang web dã duoc xây dung cho ca he dieu hành cua máy tính và dien thoai thông minh. Ket qua nghiên cuu dang duoc chuyen giao áp dung rong rãi cho các huyen khác có nguy co cao bi lu quét và sat lo dat.


Theo chinhphu.vnPhòng, chống thiên tai bằng khoa học công nghệ

Các nhà khoa học đã cùng chia sẻ thông tin về ứng dụng khoa học công nghệ giảm nhẹ rủ ro thiên tai, giới thiệu những mô hình cảnh báo, phòng chống thiên tại hiệu quả… tại diễn đàn “Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai” do Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức ngày 22/11.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: