VERTIV - Xu hướng công nghệ 2019

Công ty Phân phối Công nghệ Quang Dũng (QD.TEK) và hãng VERTIV - nhà cung công nghệ cơ sở hạ tầng quan trọng cho các hệ thống ICT tối 29/11 phối hợp tổ chức sự kiện VERTIV PARTNER NIGHT nhằm giới thiệu những công nghệ và giải pháp hạ tầng tiên tiến theo xu hướng công nghệ mới năm 2019.


 • Cơ sở hạ tầng Mỹ trước nguy cơ bị tấn công mạng
 • Giảm chi phí cho doanh nghiệp bằng ảo hóa hạ tầng
 • TP.HCM: Người dân có thể dùng smartphone thông báo sự cố hạ tầng kỹ thuật
 • Người dân TP.HCM có thể phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật qua FanPage Facebook 1022
 • Công nghệ mới ứng dụng cho xây dựng - hạ tầng - giao thông
 • Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng trong an ninh bảo mật

Với hơn 20.500 nhân viên trên toàn thế giới, hãng VERTIV (Mỹ) cung cấp các giải pháp quản lý nhiệt, điện & CNTT cho tất cả thị trường và ngành công nghiệp gồm:


• Quản lý và giám sát cơ sở hạ tầng
• Hệ thống DC & AC Power
• Điện công nghiệp
• Quản lý nhiệt
• Racks và Giải pháp tích hợp
• Chuyển đổi và điều khiển nguồn
• Giải pháp kết nối


Bà Lâm Mỹ Linh – Phó Tổng Giám đốc QD.TEK

Tại thị trường Việt Nam, VERTIV tập trung cung cấp các giải pháp UPS, Rack, Hệ thống phân phối nguồn, Máy lạnh chính xác, Quản lý và giám sát cơ sở hạ tầng…. trong mọi ngành nghề, lĩnh vực như tàu cao tốc, sân bay, nhà máy, dầu khí, trung tâm dữ liệu, tòa nhà thương mại…


Bà Lâm Mỹ Linh – Phó Tổng Giám đốc QD.TEK chia sẻ: "Sau 14 năm phát triển vững chắc trong ngành phân phối giải pháp và sản phẩm công nghệ hạ tầng, trước xu hướng phát triển công nghệ 4.0, chúng tôi cùng hãng VERTIV xây dựng những giải pháp hiệu quả, cài đặt nhanh chóng, triển khai đơn giản, quản lý tập trung và từ xa giúp các Doanh nghiệp đạt được lợi ích tối đa và hiệu quả đầu tư hợp lý nhất. Tôi tin tưởng rằng những giải pháp này sẽ góp phần cung cấp nhiều thông tin và công nghệ hữu ích cho cộng đồng công nghệ và các doanh nghiệp để tiếp tục nghiên cứu và phát triển đáp ứng xu hướng chung của thế giới trong kỷ nguyên công nghệ 4.0".

VERTIV - Xu huong cong nghe 2019


Cong ty Phan phoi Cong nghe Quang Dung (QD.TEK) va hang VERTIV - nha cung cong nghe co so ha tang quan trong cho cac he thong ICT toi 29/11 phoi hop to chuc su kien VERTIV PARTNER NIGHT nham gioi thieu nhung cong nghe va giai phap ha tang tien tien theo xu huong cong nghe moi nam 2019.


 • Co so ha tang My truoc nguy co bi tan công mang
 • Giam chi phí cho doanh nghiep bang ao hóa ha tang
 • TP.HCM: Nguoi dân có the dùng smartphone thông báo su co ha tang ky thuat
 • Nguoi dân TP.HCM có the phan ánh su co ha tang ky thuat qua FanPage Facebook 1022
 • Công nghe moi ung dung cho xây dung - ha tang - giao thông
 • Vai trò quyet dinh cua co so ha tang trong an ninh bao mat

Voi hon 20.500 nhân viên trên toàn the gioi, hãng VERTIV (My) cung cap các giai pháp quan lý nhiet, dien & CNTT cho tat ca thi truong và ngành công nghiep gom:


• Quan lý và giám sát co so ha tang
• He thong DC & AC Power
• Dien công nghiep
• Quan lý nhiet
• Racks và Giai pháp tích hop
• Chuyen doi và dieu khien nguon
• Giai pháp ket noi


Bà Lâm My Linh – Phó Tong Giám doc QD.TEK

Tai thi truong Viet Nam, VERTIV tap trung cung cap các giai pháp UPS, Rack, He thong phân phoi nguon, Máy lanh chính xác, Quan lý và giám sát co so ha tang…. trong moi ngành nghe, linh vuc nhu tàu cao toc, sân bay, nhà máy, dau khí, trung tâm du lieu, tòa nhà thuong mai…


Bà Lâm My Linh – Phó Tong Giám doc QD.TEK chia se: "Sau 14 nam phát trien vung chac trong ngành phân phoi giai pháp và san pham công nghe ha tang, truoc xu huong phát trien công nghe 4.0, chúng tôi cùng hãng VERTIV xây dung nhung giai pháp hieu qua, cài dat nhanh chóng, trien khai don gian, quan lý tap trung và tu xa giúp các Doanh nghiep dat duoc loi ích toi da và hieu qua dau tu hop lý nhat. Tôi tin tuong rang nhung giai pháp này se góp phan cung cap nhieu thông tin và công nghe huu ích cho cong dong công nghe và các doanh nghiep de tiep tuc nghiên cuu và phát trien dáp ung xu huong chung cua the gioi trong ky nguyên công nghe 4.0".


VERTIV - Xu hướng công nghệ 2019

Công ty Phân phối Công nghệ Quang Dũng (QD.TEK) và hãng VERTIV - nhà cung công nghệ cơ sở hạ tầng quan trọng cho các hệ thống ICT tối 29/11 phối hợp tổ chức sự kiện VERTIV PARTNER NIGHT nhằm giới thiệu những công nghệ và giải pháp hạ tầng tiên tiến theo xu hướng công nghệ mới năm 2019.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: