Ứng dụng axit humic và rong tảo để sản xuất hoạt chất kích thích sinh học

Đây là giải pháp sản xuất hoạt chất kích thích sinh học dưới dạng phun bọc viên phân, phối trộn để bổ sung vào phân bón đáp ứng từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng


 • Tưới nhỏ giọt để đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ môi trường
 • Giám sát chất lượng nước thải bằng hệ thống quan trắc theo thời gian thực
 • Trình làng máy in 3D lớn nhất thế giới
 • Keo tản nhiệt DSA: Quả ngọt mới từ hoạt động nghiên cứu khoa học
 • Khởi động cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 4.0

Ngày nay, các loại hoạt chất kích thích sinh học được sử dụng ngày càng nhiều trong nông nghiệp để kích thích sinh trưởng (tăng nảy mầm, phát triển rễ, chồi, mầm, ra hoa đậu quả,...) và tăng sức đề kháng cho cây (kháng virus, chống stress,...).


Nhằm giới thiệu sâu hơn về phương thức trên đến các doanh nghiệp và đơn vị quản lý - nghiên cứu khoa học trong nước, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức buổi báo cáo về xu hướng nghiên cứu và ứng dụng axit humic và rong tảo trong sản xuất hoạt chất kích thích sinh học.


Buổi báo cáo sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 ngày 16/11/2018 tại 79 Trương Định, Quận 1.


Dự kiến, các chuyên gia sẽ trình bày về xu hướng nghiên cứu sản xuất hoạt chất kích thích sinh học từ rong, tảo và cá, đồng thời đánh giá hiệu quả bổ sung hoạt chất kích thích sinh học trên các loại cây trồng tại Việt Nam bằng hoạt chất kích thích sinh học.


Bên cạnh đó, buổi báo cáo cũng sẽ trưng bày một số sản phẩm tiêu biểu như N. humate TE (tích hợp đạm với acid humic và các nguyên tố vi lượng), các loại phân bón urea và NPK bổ sung các chất có hoạt tính sinh học của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Ung dung axit humic va rong tao de san xuat hoat chat kich thich sinh hoc


Day la giai phap san xuat hoat chat kich thich sinh hoc duoi dang phun boc vien phan, phoi tron de bo sung vao phan bon dap ung tung giai doan sinh truong cua cay trong


 • Tuoi nho giot de dam bao an ninh luong thuc và bao ve môi truong
 • Giám sát chat luong nuoc thai bang he thong quan trac theo thoi gian thuc
 • Trình làng máy in 3D lon nhat the gioi
 • Keo tan nhiet DSA: Qua ngot moi tu hoat dong nghiên cuu khoa hoc
 • Khoi dong cuoc thi khoi nghiep sáng tao công nghe 4.0

Ngày nay, các loai hoat chat kích thích sinh hoc duoc su dung ngày càng nhieu trong nông nghiep de kích thích sinh truỏng (tang nay mam, phát trien re, choi, mam, ra hoa dau qua,...) và tang súc dề kháng cho cây (kháng virus, chong stress,...).


Nham gioi thieu sâu hon ve phuong thuc trên den các doanh nghiep và don vi quan lý - nghiên cuu khoa hoc trong nuoc, Trung tâm Thông tin và Thong kê Khoa hoc và Công nghe TP.HCM to chuc buoi báo cáo ve xu huong nghiên cuu và ung dung axit humic và rong tao trong san xuat hoat chat kích thích sinh hoc.


Buoi báo cáo se dien ra tu 8 gio 30 ngày 16/11/2018 tai 79 Truong Dinh, Quan 1.


Du kien, các chuyên gia se trình bày ve xu huong nghiên cuu san xuat hoat chat kích thích sinh hoc tu rong, tao và cá, dong thoi dánh giá hieu qua bo sung hoat chat kích thích sinh hoc trên các loai cây trong tai Viet Nam bang hoat chat kích thích sinh hoc.


Bên canh dó, buoi báo cáo cung se trung bày mot so san pham tiêu bieu nhu N. humate TE (tích hop dam voi acid humic và các nguyên to vi luong), các loai phân bón urea và NPK bo sung các chat có hoat tính sinh hoc cua Công ty Co phan Phân bón Dau khí Cà Mau.


Ứng dụng axit humic và rong tảo để sản xuất hoạt chất kích thích sinh học

Đây là giải pháp sản xuất hoạt chất kích thích sinh học dưới dạng phun bọc viên phân, phối trộn để bổ sung vào phân bón đáp ứng từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: