TP.HCM và Daegu - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoa học môi trường

Chiều ngày 7/11, Sở KHCN TP.HCM đã có buổi gặp gỡ và thảo luận cùng đại diện thành phố Daegu - Hàn Quốc về việc xúc tiến hợp tác khoa học công nghệ nói chung và các vấn đề về môi trường nói riêng giữa 2 địa phương.


 • Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam lần 3 tại Hàn Quốc
 • Saigon Innovation Hub sẽ đưa công nghệ Hàn Quốc lên platform giao dịch trực tuyến
 • B2B Matching: chuyển giao công nghệ trực tiếp cùng ĐH Hàn Quốc
 • Doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy đầu tư tại TP.HCM
 • TP.HCM thiết lập chặt chẽ mối hợp tác CNTT với tập đoàn Shinhan - Hàn Quốc

Tiếp đoàn công tác của thành phố Deagu (Hàn Quốc), về phía lãnh đạo Sở KHCN TP.HCM có GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM.


Tại buổi làm việc với đại diện thành phố Deagu, Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, từ năm 2017, Sở KHCN Thành phố và đại diện thành phố Deagu từng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về các vấn đề KHCN môi trường.


Giáo sư Phùng kỳ vọng lần gặp mặt này sẽ mang đến nhiều cơ hội hợp tác hơn giữa hai bên, cũng như đẩy mạnh sự hợp tác giữa các doanh nghiệp của 2 địa phương.


Đại diện Sở KHCN TP.HCM gặp gỡ đại diện thành phố Deagu - Hàn Quốc


Thêm vào đó, đại diện Ban Giám đốc Sở KHCN TP.HCM cũng đã giao Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN Thành phố (CESTI) tích cực cùng Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ (SIHUB) đảm nhận nhiệm vụ trao đổi thông tin KHCN đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp giữa 2 thành phố TP.HCM và Daegu, đặc biệt là lĩnh vực môi trường. Cũng theo lời giáo sư Nguyễn Kỳ Phùng, việc xúc tiến các chương trình kết nối, hỗ trợ chuyển giao KHCN cho các doanh nghiệp giữa TP.HCM và Daegu là một trong những hoạt động ban đầu nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin, phối hợp triển lãm công nghệ trong lĩnh vực môi trường.


Để mở rộng sự hợp tác giữa 2 Thành phố về lĩnh vực môi trường, phía đối tác Hàn Quốc ũng đề xuất tăng cường giao lưu giữa khối doanh nghiệp 2 bên, đề nghị được tham dự triển lãm Năng lượng môi trường Việt Nam hằng năm được tổ chức tại TP.HCM cũng như gửi lời mời Sở KHCN TP.HCM tham dự Tuần lễ nước thế giới hằng năm được tổ chức tại Deagu - Hàn Quốc.


"Cùng với đó là đánh giá lại sự hợp tác ngành KHCN trong lĩnh vực môi trường giữa 2 thành phố, tìm phương án cụ thể nhằm thực tiễn hóa sự hợp tác đó", đại diện phía Deagu nói.


Trước đó, hồi tháng 5/2018, Sở KHCN TP.HCM và Sở Xúc tiến Khởi nghiệp (cơ quan thuộc thành phố Deagu, Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển, nhằm thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho TP.HCM và Deagu.


Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp Daegu Technopark của thành phố Daegu sẽ thực hiện một số dự án nuôi dưỡng và phát triển các doanh nghiệp KHCN ở TP.HCM, bao gồm R&D, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ marketing, hỗ trợ kỹ thuật…, trong đó chú trọng vào loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp, startup cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ.TP.HCM va Daegu - Han Quoc day manh hop tac trong linh vuc khoa hoc moi truong


Chieu ngay 7/11, So KHCN TP.HCM da co buoi gap go va thao luan cung dai dien thanh pho Daegu - Han Quoc ve viec xuc tien hop tac khoa hoc cong nghe noi chung va cac van de ve moi truong noi rieng giua 2 dia phuong.


 • Hoi thao các nhà khoa hoc tre Viet Nam lan 3 tai Hàn Quoc
 • Saigon Innovation Hub se dua công nghe Hàn Quoc lên platform giao dich truc tuyen
 • B2B Matching: chuyen giao công nghe truc tiep cùng DH Hàn Quoc
 • Doanh nghiep Hàn Quoc mong muon thúc day dau tu tai TP.HCM
 • TP.HCM thiet lap chat che moi hop tác CNTT voi tap doàn Shinhan - Hàn Quoc

Tiep doàn công tác cua thành pho Deagu (Hàn Quoc), ve phía lãnh dao So KHCN TP.HCM có GS.TS Nguyen Ky Phùng - Phó Giám doc So KHCN TP.HCM.


Tai buoi làm viec voi dai dien thành pho Deagu, Phó Giám doc So KHCN TP.HCM Nguyen Ky Phùng cho biet, tu nam 2017, So KHCN Thành pho và dai dien thành pho Deagu tung ký ket biên ban ghi nho hop tác ve các van de KHCN môi truong.


Giáo su Phùng ky vong lan gap mat này se mang den nhieu co hoi hop tác hon giua hai bên, cung nhu day manh su hop tác giua các doanh nghiep cua 2 dia phuong.


Dai dien So KHCN TP.HCM gap go dai dien thành pho Deagu - Hàn Quoc


Thêm vào dó, dai dien Ban Giám doc So KHCN TP.HCM cung dã giao Trung tâm Thông tin và Thong kê KHCN Thành pho (CESTI) tích cuc cùng Trung tâm tu van chuyen giao công nghe (SIHUB) dam nhan nhiem vu trao doi thông tin KHCN dáp ung nhu cau cua doanh nghiep giua 2 thành pho TP.HCM và Daegu, dac biet là linh vuc môi truong. Cung theo loi giáo su Nguyen Ky Phùng, viec xúc tien các chuong trình ket noi, ho tro chuyen giao KHCN cho các doanh nghiep giua TP.HCM và Daegu là mot trong nhung hoat dong ban dau nham thúc day chia se thông tin, phoi hop trien lãm công nghe trong linh vuc môi truong.


De mo rong su hop tác giua 2 Thành pho ve linh vuc môi truong, phía doi tác Hàn Quoc ung de xuat tang cuong giao luu giua khoi doanh nghiep 2 bên, de nghi duoc tham du trien lãm Nang luong môi truong Viet Nam hang nam duoc to chuc tai TP.HCM cung nhu gui loi moi So KHCN TP.HCM tham du Tuan le nuoc the gioi hang nam duoc to chuc tai Deagu - Hàn Quoc.


"Cùng voi dó là dánh giá lai su hop tác ngành KHCN trong linh vuc môi truong giua 2 thành pho, tìm phuong án cu the nham thuc tien hóa su hop tác dó", dai dien phía Deagu nói.


Truoc dó, hoi tháng 5/2018, So KHCN TP.HCM và So Xúc tien Khoi nghiep (co quan thuoc thành pho Deagu, Hàn Quoc) dã ký ket thoa thuan hop tác trong các hoat dong nghiên cuu và phát trien, nham thúc day thi truong khoa hoc công nghe, ho tro khoi nghiep và doi moi sáng tao cho TP.HCM và Deagu.


Ngoài ra, trong thoi gian sap toi, to chuc ho tro doanh nghiep Daegu Technopark cua thành pho Daegu se thuc hien mot so du án nuôi duong và phát trien các doanh nghiep KHCN o TP.HCM, bao gom R&D, chuyen giao công nghe, ho tro marketing, ho tro ky thuat…, trong dó chú trong vào loai hình doanh nghiep khoi nghiep, startup cùng doanh nghiep vua và nho.
TP.HCM và Daegu - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoa học môi trường

Chiều ngày 7/11, Sở KHCN TP.HCM đã có buổi gặp gỡ và thảo luận cùng đại diện thành phố Daegu - Hàn Quốc về việc xúc tiến hợp tác khoa học công nghệ nói chung và các vấn đề về môi trường nói riêng giữa 2 địa phương.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: