Xúc tiến hợp tác KHCN môi trường giữa TP.HCM và TP. Daegu - Hàn Quốc

Chiều ngày 7/11, lãnh đạo Sở KHCN TP.HCM đã có buổi gặp gỡ và thảo luận cùng với đại diện thành phố Daegu - Hàn Quốc về việc xúc tiến hợp tác khoa học công nghệ, các vấn đề về môi trường giữa 2 thành phố.


 • Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam lần 3 tại Hàn Quốc
 • Saigon Innovation Hub sẽ đưa công nghệ Hàn Quốc lên platform giao dịch trực tuyến
 • B2B Matching: chuyển giao công nghệ trực tiếp cùng ĐH Hàn Quốc
 • Doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy đầu tư tại TP.HCM
 • TP.HCM thiết lập chặt chẽ mối hợp tác CNTT với tập đoàn Shinhan - Hàn Quốc

Tham dự buổi họp bàn có sự tham dự của Phó giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng cùng đại diện Thành phố Deagu - Hàn Quốc.


Tại buổi làm việc với đoàn thành phố Deagu, Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, từ năm 2017 thì Sở và đại diện thành phố Deagu đã từng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về các vấn đề KHCN môi trường tuy nhiên đến hiện tại thì sự hợp tác chưa thực sự đi vào chính thức. Ông Phùng kỳ vọng lần gặp mặt này sẽ mang đến nhiều cơ hội hợp tác giữa 2 bên cũng như sự hợp tác giữa các doanh nghiệp của 2 Thành phố.


Đại diện Sở KHCN TP.HCM gặp gỡ đại diện Khu công nghiệp môi trường - cơ quan thuộc thành phố Deagu, Hàn Quốc

Ông Phùng cho biết, việc xúc tiến các chương trình kết nối, hỗ trợ chuyển giao KHCN cho các doanh nghiệp giữa TP.HCM và Daegu là một trong những hoạt động ban đầu nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin, phối hợp triển lãm công nghệ trong lĩnh vực Môi trường. Thêm vào đó, ông Phùng cũng đã giao cho Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN Thành phố (CESTI) cùng Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ sẽ là 2 đơn vị đảm nhận nhiệm vụ trao đổi thông tin KHCN đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp giữa 2 thành phố nói chung và lĩnh vực môi trường nói riêng.


Để mở rộng sự hợp tác giữa 2 Thành phố về lĩnh vực môi trường, đại diện của Deagu cũng đề xuất tăng cường giao lưu giữa khối doanh nghiệp 2 bên, đề nghị được tham dự triển lãm Năng lượng môi trường Việt Nam hàng năm được tổ chức tại TP.HCM cũng như gửi lời mời Sở KHCN TP.HCM tham dự Tuần lễ nước thế giới hàng năm được tổ chức tại Thành phố Deagu. Cùng với đó là đánh giá lại sự hợp tác ngành KHCN Môi trường giữa 2 thành phố, tìm phương án cụ thể nhằm thực tiễn hóa sự hợp tác đó.


Trước đó, hồi tháng 5/2018, Sở KHCN TP.HCM và Sở Xúc tiến Khởi nghiệp (cơ quan thuộc thành phố Deagu, Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển, nhằm thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho TP.HCM và Deagu. Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp Daegu Technopark của thành phố Daegu sẽ thực hiện một số dự án nuôi dưỡng và phát triển các doanh nghiệp KHCN ở TP.HCM, bao gồm R&D, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ marketing, hỗ trợ kỹ thuật…, trong đó chú trọng vào loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp, startup cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ.Xuc tien hop tac KHCN moi truong giua TP.HCM va TP. Daegu - Han Quoc


Chieu ngay 7/11, lanh dao So KHCN TP.HCM da co buoi gap go va thao luan cung voi dai dien thanh pho Daegu - Han Quoc ve viec xuc tien hop tac khoa hoc cong nghe, cac van de ve moi truong giua 2 thanh pho.


 • Hoi thao các nhà khoa hoc tre Viet Nam lan 3 tai Hàn Quoc
 • Saigon Innovation Hub se dua công nghe Hàn Quoc lên platform giao dich truc tuyen
 • B2B Matching: chuyen giao công nghe truc tiep cùng DH Hàn Quoc
 • Doanh nghiep Hàn Quoc mong muon thúc day dau tu tai TP.HCM
 • TP.HCM thiet lap chat che moi hop tác CNTT voi tap doàn Shinhan - Hàn Quoc

Tham du buoi hop bàn có su tham du cua Phó giám doc So KHCN TP.HCM Nguyen Ky Phùng cùng dai dien Thành pho Deagu - Hàn Quoc.


Tai buoi làm viec voi doàn thành pho Deagu, Phó Giám doc So KHCN TP.HCM Nguyen Ky Phùng cho biet, tu nam 2017 thì So và dai dien thành pho Deagu dã tung ký ket biên ban ghi nho hop tác ve các van de KHCN môi truong tuy nhiên den hien tai thì su hop tác chua thuc su di vào chính thuc. Ông Phùng ky vong lan gap mat này se mang den nhieu co hoi hop tác giua 2 bên cung nhu su hop tác giua các doanh nghiep cua 2 Thành pho.


Dai dien So KHCN TP.HCM gap go dai dien Khu công nghiep môi truong - co quan thuoc thành pho Deagu, Hàn Quoc

Ông Phùng cho biet, viec xúc tien các chuong trình ket noi, ho tro chuyen giao KHCN cho các doanh nghiep giua TP.HCM và Daegu là mot trong nhung hoat dong ban dau nham thúc day chia se thông tin, phoi hop trien lãm công nghe trong linh vuc Môi truong. Thêm vào dó, ông Phùng cung dã giao cho Trung tâm Thông tin và Thong kê KHCN Thành pho (CESTI) cùng Trung tâm tu van chuyen giao công nghe se là 2 don vi dam nhan nhiem vu trao doi thông tin KHCN dáp ung nhu cau cua doanh nghiep giua 2 thành pho nói chung và linh vuc môi truong nói riêng.


De mo rong su hop tác giua 2 Thành pho ve linh vuc môi truong, dai dien cua Deagu cung de xuat tang cuong giao luu giua khoi doanh nghiep 2 bên, de nghi duoc tham du trien lãm Nang luong môi truong Viet Nam hàng nam duoc to chuc tai TP.HCM cung nhu gui loi moi So KHCN TP.HCM tham du Tuan le nuoc the gioi hàng nam duoc to chuc tai Thành pho Deagu. Cùng voi dó là dánh giá lai su hop tác ngành KHCN Môi truong giua 2 thành pho, tìm phuong án cu the nham thuc tien hóa su hop tác dó.


Truoc dó, hoi tháng 5/2018, So KHCN TP.HCM và So Xúc tien Khoi nghiep (co quan thuoc thành pho Deagu, Hàn Quoc) dã ký ket thoa thuan hop tác trong các hoat dong nghiên cuu và phát trien, nham thúc day thi truong khoa hoc công nghe, ho tro khoi nghiep và doi moi sáng tao cho TP.HCM và Deagu. Ngoài ra, trong thoi gian sap toi, to chuc ho tro doanh nghiep Daegu Technopark cua thành pho Daegu se thuc hien mot so du án nuôi duong và phát trien các doanh nghiep KHCN o TP.HCM, bao gom R&D, chuyen giao công nghe, ho tro marketing, ho tro ky thuat…, trong dó chú trong vào loai hình doanh nghiep khoi nghiep, startup cùng doanh nghiep vua và nho.
Xúc tiến hợp tác KHCN môi trường giữa TP.HCM và TP. Daegu - Hàn Quốc

Chiều ngày 7/11, lãnh đạo Sở KHCN TP.HCM đã có buổi gặp gỡ và thảo luận cùng với đại diện thành phố Daegu - Hàn Quốc về việc xúc tiến hợp tác khoa học công nghệ, các vấn đề về môi trường giữa 2 thành phố.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: