Xôn xao Thế giới Di động bị hack, rò rỉ hơn 5 triệu email khách hàng, có cả thông tin thẻ ngân hàng?

Hàng loạt trang tin tại Việt Nam đang kháo nhau thông tin đồn thổi cho rằng hacker đã tấn công và tung lên diễn đàn RaidForums một tập tin dung lượng 150,6MB chứa dữ liệu liên quan đến hơn 5 triệu khách hàng, gồm email, tài khoản thẻ ngân hàng,...v.v


  • Rộ tin Thế Giới Di Động rò rỉ dữ liệu thanh toán của hàng ngàn khách hàng

Theo ghi nhận, file dữ liệu vừa bị rò rỉ được để ở chế độ mở, tức ai cũng có thể tải về.


Tuy nhiên, ở thời điểm trưa ngày 7/11, tính chính xác của dữ liệu liên quan đến hơn 5 triệu khách hàng từng giao dịch tại hệ thống Thế giới Di động lẫn Điện máy xanh vẫn chưa được kiểm chứng (?).


Theo tường thuật của trang GenK, tính đến nay, hacker đã tung ra những thông tin như sau:


- Lịch sử giao dịch (khoảng 31.000 bản ghi) của khách hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, bao gồm thời gian, số thẻ (đã bị ẩn một vài chữ số), số tiền, phí và nhiều thông tin khác.


Tài khoản email của một nhân viên tạp chí Thế giới Vi tính được liệt kê trong database vừa rò rỉ

- Khoảng 5,4 triệu địa chỉ email khách hàng.


Tài khoản email của một nhân viên tạp chí Thế giới Vi tính được liệt kê trong database vừa rò rỉ

- Khoảng 61.000 địa chỉ email thuộc hệ thống email nội bộ của Thế Giới Di Động.


* Lúc 14 giờ 11 phút, theo Zing.vn, đại diện truyền thông của Thế Giới Di Động cho rằng chuỗi bán lẻ đã nhận được thông tin phản ánh và đã kiểm tra, tất cả thông tin lan truyền đều là giả.


* Có luồng ý kiến cho rằng, nhiều khả năng thì đây là một bản test dump.


"Khi đó, Thế giới Di động sẽ thông tin là bản test hệ thống, và khi đó thì cần các chuyên gia về database chuyên sâu và network lên tiếng", nhà báo Minh Tân của tờ Khoa học Phổ thông cho hay.


Xon xao The gioi Di dong bi hack, ro ri hon 5 trieu email khach hang, co ca thong tin the ngan hang?


Hang loat trang tin tai Viet Nam dang khao nhau thong tin don thoi cho rang hacker da tan cong va tung len dien dan RaidForums mot tap tin dung luong 150,6MB chua du lieu lien quan den hon 5 trieu khach hang, gom email, tai khoan the ngan hang,...v.v


  • Ro tin The Gioi Di Dong rò ri du lieu thanh toán cua hàng ngàn khách hàng

Theo ghi nhan, file du lieu vua bi rò ri duoc de o che do mo, tuc ai cung có the tai ve.


Tuy nhiên, o thoi diem trua ngày 7/11, tính chính xác cua du lieu liên quan den hon 5 trieu khách hàng tung giao dich tai he thong The gioi Di dong lan Dien máy xanh van chua duoc kiem chung (?).


Theo tuong thuat cua trang GenK, tính den nay, hacker dã tung ra nhung thông tin nhu sau:


- Lich su giao dich (khoang 31.000 ban ghi) cua khách hàng The Gioi Di Dong và Dien Máy Xanh, bao gom thoi gian, so the (dã bi an mot vài chu so), so tien, phí và nhieu thông tin khác.


Tài khoan email cua mot nhân viên tap chí The gioi Vi tính duoc liet kê trong database vua rò ri

- Khoang 5,4 trieu dia chi email khách hàng.


Tài khoan email cua mot nhân viên tap chí The gioi Vi tính duoc liet kê trong database vua rò ri

- Khoang 61.000 dia chi email thuoc he thong email noi bo cua The Gioi Di Dong.


* Lúc 14 gio 11 phút, theo Zing.vn, dai dien truyen thông cua The Gioi Di Dong cho rang chuoi bán le dã nhan duoc thông tin phan ánh và dã kiem tra, tat ca thông tin lan truyen deu là gia.


* Có luong ý kien cho rang, nhieu kha nang thì dây là mot ban test dump.


"Khi dó, The gioi Di dong se thông tin là ban test he thong, và khi dó thì can các chuyên gia ve database chuyên sâu và network lên tieng", nhà báo Minh Tân cua to Khoa hoc Pho thông cho hay.Xôn xao Thế giới Di động bị hack, rò rỉ hơn 5 triệu email khách hàng, có cả thông tin thẻ ngân hàng?

Hàng loạt trang tin tại Việt Nam đang kháo nhau thông tin đồn thổi cho rằng hacker đã tấn công và tung lên diễn đàn RaidForums một tập tin dung lượng 150,6MB chứa dữ liệu liên quan đến hơn 5 triệu khách hàng, gồm email, tài khoản thẻ ngân hàng,...v.v
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: