Sắp diễn ra ngày An toàn Thông tin lần thứ 11

Ngày An toàn thông tin Việt Nam lần thứ 11 với chủ đề “An toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh” do Sở TTTT TP.HCM và VNISA phía Nam phối hợp cùng tổ chức diễn ra vào ngày 22/11/2018 tại Trung tâm hội nghị GEM, Quận 1.


 • Ưu tiên đảm bảo an toàn thông tin cho đô thị thông minh
 • Việt Nam tham gia diễn tập quốc tế về an toàn thông tin mạng
 • Hội thảo An toàn thông tin cho Đô thị thông minh
 • Luật An toàn thông tin mạng chính thức có hiệu lực thi hành
 • Bài toán an toàn thông tin cho đô thị thông minh
 • Tăng cường nhận thức về an toàn thông tin

Ngày An toàn Thông tin Việt Nam lần thứ 11 diễn ra trong xu thế của ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các sản phẩm, dịch vụ thông minh. Trong bối cảnh đó, việc đảm bảo ATTT sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn và phải có sự chuyển đổi để phù hợp với xu thế phát triển trong lĩnh vực CNTT-TT. ATTT cũng phải dựa trên “công nghệ thông minh” mới có thể đáp ứng được những nhu cầu phát triển của xã hội. Đó cũng là chủ đề chính của Ngày An toàn Thông tin Việt Nam năm 2018: “An toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh”.


Phó giám đốc Sở TTTT TP.HCM Võ Thị Trung Trinh chủ trì buổi họp báo giới thiệu về ngày ATTT lần thứ 11.

Ngày An toàn Thông tin Việt Nam sẽ được tổ chức với quy mô lớn cùng sự tham gia của các cấp lãnh đạo và cộng đồng CNTT, mang đến những cơ hội kinh doanh và tìm kiếm - chia sẻ những giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới…


Hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam theo truyền thống cũng là cơ hội gắn kết giữa Nhà nước – Xã hội – Doanh nghiệp trong nhằm đảm bảo môi trường hoạt động, ứng dụng công nghệ vào quản lý, sản xuất - kinh doanh, học tập, giải trí. Những vấn đề nóng về ATTT, công nghệ mới của các hãng bảo mật, những biện pháp bắt đầu có hiệu lực trong quản lý hành chính quốc gia sẽ được đề cập trong ngày ATTT.


Hội thảo chính “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” được tổ chức vào ngày 22/11/2018. Chương trình hội thảo được chia ra làm hai phần chính:


 • Buổi sáng: Báo cáo thực trạng ATTT khu vực phía Nam sẽ do Chi hội ATTT phía Nam trình bày. Tiếp theo là các báo cáo chính về giải pháp, công nghệ - ATTT của các nhà cung cấp giải pháp, dịch vụ ATTT hàng đầu thế giới, các vấn đề thời sự ATTT. Sau cùng là giao lưu trao đổi giữa các nhà quản lý Nhà nước và chuyên gia ATTT về tình hình ATTT, định hướng chiến lược ATTT…
 • Buổi chiều: Báo cáo chính về những giải pháp ATTT của các nhà cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ ATTT hàng đầu thế giới. Tiếp theo là 02 Panel Session chuyên sâu về ATTT gồm các tham luận từ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin.

Bên cạnh các bài tham luận, các báo cáo chuyên môn tại hội thảo, còn có khu trưng bày, triển lãm giới thiệu giải pháp, sản phẩm CNTT và ATTT của các tổ chức và doanh nghiệp. Ngày An toàn thông tin Việt Nam sẽ là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp giới thiệu với các khách hàng, đối tác về các giải pháp, sản phẩm ATTT mới nhất, các vấn đề về xây dựng nguồn nhân lực và chuẩn hóa quốc tế trong ATTT.


Dự kiến, sự kiện sẽ thu hút sự quan tâm của hơn 500 khách tham dự, là lãnh đạo Bộ TTTT, lãnh đạo UBND Tp.HCM, lãnh đạo các Sở TTTT phía Nam, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; các nhà cung cấp giải pháp, công nghệ và những chuyên gia ATTT và CNTT; các cơ quan truyền thông báo đài.

Sap dien ra ngay An toan Thong tin lan thu 11


Ngay An toan thong tin Viet Nam lan thu 11 voi chu de “An toan thong tin tren nen tang tri tue nhan tao va thiet bi thong minh” do So TTTT TP.HCM va VNISA phia Nam phoi hop cung to chuc dien ra vao ngay 22/11/2018 tai Trung tam hoi nghi GEM, Quan 1.


 • Uu tiên dam bao an toàn thông tin cho dô thi thông minh
 • Viet Nam tham gia dien tap quoc te ve an toàn thông tin mang
 • Hoi thao An toàn thông tin cho Dô thi thông minh
 • Luat An toàn thông tin mang chính thuc có hieu luc thi hành
 • Bài toán an toàn thông tin cho dô thi thông minh
 • Tang cuong nhan thuc ve an toàn thông tin

Ngày An toàn Thông tin Viet Nam lan thu 11 dien ra trong xu the cua ung dung trí tue nhân tao (AI) và các san pham, dich vu thông minh. Trong boi canh dó, viec dam bao ATTT se phai doi mat voi nhung thách thuc lon và phai có su chuyen doi de phù hop voi xu the phát trien trong linh vuc CNTT-TT. ATTT cung phai dua trên “công nghe thông minh” moi có the dáp ung duoc nhung nhu cau phát trien cua xã hoi. Dó cung là chu de chính cua Ngày An toàn Thông tin Viet Nam nam 2018: “An toàn thông tin trên nen tang trí tue nhân tao và thiet bi thông minh”.


Phó giám doc So TTTT TP.HCM Võ Thi Trung Trinh chu trì buoi hop báo gioi thieu ve ngày ATTT lan thu 11.

Ngày An toàn Thông tin Viet Nam se duoc to chuc voi quy mô lon cùng su tham gia cua các cap lãnh dao và cong dong CNTT, mang den nhung co hoi kinh doanh và tìm kiem - chia se nhung giai pháp ky thuat, công nghe moi…


Hội thảo Ngày An toàn thông tin Viet Nam theo truyen thong cũng là co hoi gan ket giua Nhà nuoc – Xã hoi – Doanh nghiep trong nham dam bao môi truong hoat dong, ung dung công nghe vào quan lý, san xuat - kinh doanh, hoc tap, giai trí. Nhung van de nóng ve ATTT, công nghe moi cua các hãng bao mat, nhung bien pháp bat dau có hieu luc trong quan lý hành chính quoc gia se duoc de cap trong ngày ATTT.


Hoi thao chính “Ngày An toàn thông tin Viet Nam” duoc tổ chúc vào ngày 22/11/2018. Chuong trình hoi thao duoc chia ra làm hai phan chính:


 • Buổi sáng: Báo cáo thục trạng ATTT khu vục phía Nam se do Chi hội ATTT phía Nam trình bày. Tiep theo là các báo cáo chính về giải pháp, công nghe - ATTT của các nhà cung cấp giải pháp, dịch vụ ATTT hàng dầu thế giói, các vấn dề thòi sụ ATTT. Sau cùng là giao luu trao dổi giũa các nhà quản lý Nhà nuóc và chuyên gia ATTT về tình hình ATTT, dịnh huóng chiến luọc ATTT…
 • Buổi chiều: Báo cáo chính ve nhung giai pháp ATTT cua các nhà cung cap giai pháp, san pham, dich vu ATTT hàng dau the gioi. Tiep theo là 02 Panel Session chuyên sâu ve ATTT gom các tham luan tu các don vi hoat dong trong linh vuc an toàn bao mat thông tin.

Bên cạnh các bài tham luan, các báo cáo chuyên môn tai hoi thao, còn có khu trung bày, triển lãm giói thiệu giải pháp, sản phẩm CNTT và ATTT của các to chuc và doanh nghiệp. Ngày An toàn thông tin Viet Nam se là co hoi dể các tổ chúc, doanh nghiệp giói thiệu vói các khách hàng, dối tác về các giải pháp, sản phẩm ATTT mói nhất, các vấn dề về xây dụng nguồn nhân lục và chuẩn hóa quốc tế trong ATTT.


Du kien, su kien se thu hút su quan tâm cua hon 500 khách tham du, là lãnh dao Bo TTTT, lãnh dao UBND Tp.HCM, lãnh dao các So TTTT phía Nam, các to chuc, co quan, doanh nghiep trên dia bàn thành pho; các nhà cung cap giai pháp, công nghe và nhung chuyên gia ATTT và CNTT; các co quan truyen thông báo dài.


Sắp diễn ra ngày An toàn Thông tin lần thứ 11

Ngày An toàn thông tin Việt Nam lần thứ 11 với chủ đề “An toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh” do Sở TTTT TP.HCM và VNISA phía Nam phối hợp cùng tổ chức diễn ra vào ngày 22/11/2018 tại Trung tâm hội nghị GEM, Quận 1.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: