Blockchain for SDGs Tour Summit 2018 sắp đến Việt Nam

Chuỗi sự kiện Blockchain Tour sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 24/11/2018 với hơn 4.000 người tham gia từ 18 quốc gia châu Á và châu Âu.


 • Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư hợp tác truyền thông với Infinity Blockchain Labs
 • Tính minh bạch của công nghệ Blockchain trong đô thị thông minh
 • Microsoft tung ra sản phẩm Blockchain mới
 • Ứng dụng Blockchain vào quản lý nguồn gốc và chất lượng nông sản
 • Công nghệ blockchain sẽ sáng tạo nên hệ sinh thái Robot và AI tương lai

Sau thành công rực rỡ tại Indonesia, Hong Kong, Nhật Bản, Đài Loan, Anh và Thụy Sĩ, chuỗi hội thảo Blockchain for Sustainable Development Goals Tour/ Summit sẽ đến Việt Nam. Đây cũng là sự kiện blockchain đầu tiên quy tụ các diễn giả là chuyên gia lĩnh vực blockchain đến từ khắp nơi trên thế giới để cùng chia sẻ về vai trò của công nghệ blockchain vì mục tiêu phát triển bền vững.


Đại diện các bên ký kết thỏa thuận đồng tổ chức sự kiện Blockchain for SDGs Tour/Summit 2018


Blockchain for SDGs Tour/Summit tại Việt Nam diễn ra từ 13 - 18 giờ ngày 24/11/2018 tại Nhà hát Quân Đội, Quận Tân Bình, TP.HCM. Sự kiện được tổ chức bởi European Blockchain HUB (EUBC HUB), đồng tổ chức bởi Startup Vietnam Foundation (SVF) và Getlinks với mục tiêu làm sáng tỏ những ảnh hưởng của công nghệ blockchain lên thực tế xã hội và doanh nghiệp.


Blockchain for SDGs Tour/Summit vòng quanh thế giới sẽ có 3 nhiệm vụ chính. Thứ nhất, là không gian chia sẻ kiến thức giữa các bên liên quan để có thể tương tác cùng phát triển những tiềm năng đem công nghệ blockchain ứng dụng vào thực tế. Thứ hai, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị quốc tế để cùng đóng góp vào tinh thần ứng dụng công nghệ blockchain vào thực tiễn trên khắp 18 quốc gia châu Âu - châu Á. Cuối cùng, đưa dẫn chứng thực tế về các doanh nghiệp lớn và các công ty khởi nghiệp đang ứng dụng giải pháp blockchain để giải quyết những vấn đề liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững cho xã hội và doanh nghiệp.


Danh sách diễn giả tham gia Blockchain for SDGs Tour Summit tại TP.HCM:


1. Ông Blaž Golob, Chủ tịch của European Blockchain HUB toàn cầu
2. Bà Đoàn Kiều My, Chủ tịch của European Blockchain HUB tại Việt Nam
3. Ông Phạm Duy Hiếu, Nhà sáng lập của Startup Vietnam Foundation
4. Ông Tony Wheeler, Nhà sáng lập và CEO của Imaginex Venture
5. Ông David Lang, Cố vấn độc lập về Blockchain/ Tư vấn quản trị của Fortune 100
6. Ông Huỳnh Kim Tước, Nhà sáng lập và CEO của Saigon Innovation Hub
7. Ông Djoann Fal, Nhà sáng lập và CEO của Getlinks
8. Ông Sean O’Connell, Chuyên Viên Sáng Tạo Đổi Mới Và Nhân Quyền của UNDP Vietnam
9. Ông Scott Gass, Giám đốc Marketing của EUNEX
10. Đại diện đến từ tập đoàn Viettel


Đồng hành cùng các diễn giả đầy kinh nghiệm là hơn 500 người tham dự bao gồm đại diện đến từ cơ quan nhà nước chính phủ, tổ chức phi chính phủ, đại diện các trường đại học, các báo và kênh truyền thông, khối doanh nghiệp, công ty khởi nghiệp và cộng đồng blockchain,… để cùng tham gia thảo luận chuyên sâu về những tác động của công nghệ blockchain ngay tại thị trường Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.


Trong buổi họp báo ra mắt sự kiện, EUBC HUB cùng SVF và Getlinks đã chính thức ký kết đồng tổ chức sự kiện dưới sự chứng kiến của các đối tác chiến lược Nhịp cầu đầu tư, Saigon Innovation Hub và tập đoàn Viettel.









Blockchain for SDGs Tour Summit 2018 sap den Viet Nam


Chuoi su kien Blockchain Tour se dien ra tai TP.HCM vao ngay 24/11/2018 voi hon 4.000 nguoi tham gia tu 18 quoc gia chau A va chau Au.


 • Tap chí Nhip Cau Dau Tu hop tác truyen thông voi Infinity Blockchain Labs
 • Tính minh bach cua công nghe Blockchain trong dô thi thông minh
 • Microsoft tung ra san pham Blockchain moi
 • Ung dung Blockchain vào quan lý nguon goc và chat luong nông san
 • Công nghe blockchain se sáng tao nên he sinh thái Robot và AI tuong lai

Sau thành công ruc ro tai Indonesia, Hong Kong, Nhat Ban, Dài Loan, Anh và Thuy Si, chuoi hoi thao Blockchain for Sustainable Development Goals Tour/ Summit se den Viet Nam. Dây cung là su kien blockchain dau tiên quy tu các dien gia là chuyên gia linh vuc blockchain den tu khap noi trên the gioi de cùng chia se ve vai trò cua công nghe blockchain vì muc tiêu phát trien ben vung.


Dai dien các bên ký ket thoa thuan dong to chuc su kien Blockchain for SDGs Tour/Summit 2018


Blockchain for SDGs Tour/Summit tai Viet Nam dien ra tu 13 - 18 gio ngày 24/11/2018 tai Nhà hát Quân Doi, Quan Tân Bình, TP.HCM. Su kien duoc to chuc boi European Blockchain HUB (EUBC HUB), dong to chuc boi Startup Vietnam Foundation (SVF) và Getlinks voi muc tiêu làm sáng to nhung anh huong cua công nghe blockchain lên thuc te xã hoi và doanh nghiep.


Blockchain for SDGs Tour/Summit vòng quanh the gioi se có 3 nhiem vu chính. Thu nhat, là không gian chia se kien thuc giua các bên liên quan de có the tuong tác cùng phát trien nhung tiem nang dem công nghe blockchain ung dung vào thuc te. Thu hai, tang cuong tình doàn ket huu nghi quoc te de cùng dóng góp vào tinh than ung dung công nghe blockchain vào thuc tien trên khap 18 quoc gia châu Âu - châu Á. Cuoi cùng, dua dan chung thuc te ve các doanh nghiep lon và các công ty khoi nghiep dang ung dung giai pháp blockchain de giai quyet nhung van de liên quan den muc tiêu phát trien ben vung cho xã hoi và doanh nghiep.


Danh sách dien gia tham gia Blockchain for SDGs Tour Summit tai TP.HCM:


1. Ông Blaž Golob, Chu tich cua European Blockchain HUB toàn cau
2. Bà Doàn Kieu My, Chu tich cua European Blockchain HUB tai Viet Nam
3. Ông Pham Duy Hieu, Nhà sáng lap cua Startup Vietnam Foundation
4. Ông Tony Wheeler, Nhà sáng lap và CEO cua Imaginex Venture
5. Ông David Lang, Co van doc lap ve Blockchain/ Tu van quan tri cua Fortune 100
6. Ông Huynh Kim Tuoc, Nhà sáng lap và CEO cua Saigon Innovation Hub
7. Ông Djoann Fal, Nhà sáng lap và CEO cua Getlinks
8. Ông Sean O’Connell, Chuyên Viên Sáng Tao Doi Moi Và Nhân Quyen cua UNDP Vietnam
9. Ông Scott Gass, Giám doc Marketing cua EUNEX
10. Dai dien den tu tap doàn Viettel


Dong hành cùng các dien gia day kinh nghiem là hon 500 nguoi tham du bao gom dai dien den tu co quan nhà nuoc chính phu, to chuc phi chính phu, dai dien các truong dai hoc, các báo và kênh truyen thông, khoi doanh nghiep, công ty khoi nghiep và cong dong blockchain,… de cùng tham gia thao luan chuyên sâu ve nhung tác dong cua công nghe blockchain ngay tai thi truong Viet Nam nói riêng và the gioi nói chung.


Trong buoi hop báo ra mat su kien, EUBC HUB cùng SVF và Getlinks dã chính thuc ký ket dong to chuc su kien duoi su chung kien cua các doi tác chien luoc Nhip cau dau tu, Saigon Innovation Hub và tap doàn Viettel.


Blockchain for SDGs Tour Summit 2018 sắp đến Việt Nam

Chuỗi sự kiện Blockchain Tour sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 24/11/2018 với hơn 4.000 người tham gia từ 18 quốc gia châu Á và châu Âu.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: