VigorSwitch G1280 và G2280: Bộ đôi tin cậy cho mạng Gigabit doanh nghiệp

DrayTek VigorSwitch G1280 và G2280 được thiết kế tối ưu cho hệ thống mạng Gigabit kết nối Wireless AP, IP Phone, IP camera và các ứng dụng đòi hỏi sự ổn định và hiệu suất truyền tải cao của doanh nghiệp.


  • D-Link COVR-C1203: Thách thức mọi khoảng cách
  • TOTOLINK EX750: Giải pháp mở rộng Wi-Fi nhanh chóng, hiệu quả
  • Switch PoE APTEK chuyên dụng cho camera
  • D-Link DIR-612: hiệu năng tốt, giá rẻ, tích hợp Repeater

Bộ đôi VigorSwitch này đều trang bị 24 cổng Ethernet Gigabit, 4 cổng combo SFP/Ethernet Gigabit, qua đó đáp ứng nhu cầu truyền tải dữ liệu tốc độ cao. VigorSwitch G1280 và G2280 còn được tích hợp một số tính năng bảo mật như VLAN, Port Isolation, Storm Control, DoS Defense, giúp bảo vệ hệ thống mạng tránh các truy cập nguy hiểm.


Bên cạnh đó là khả năng tăng tốc mạng với tính năng Link Aggregation. Khi các switch kết nối theo tầng, Link Aggregation cung cấp lưu lượng mạng cao hơn và dự phòng đường truyền. Trên VigorSwitch G1280 và G2280, Link Aggregation thiết kế theo 2 dạng static và LACP (Link Aggregation Control Protocol), cho phép 8 nhóm Link Aggregation cài đặt cùng lúc và mỗi nhóm có đến 8 nhóm cổng kết nối.


Khi lưu lượng truy cập lớn trên mạng LAN, tính năng QoS trên VigorSwitch G1280 và G2280 giúp cải thiện đáng kể hiệu suất mạng bằng cách ưu tiên các truy cập quan trọng vượt lên trước. Bộ đôi VigorSwitch cho phép phân loại lưu lượng truy cập theo 802.1p CoS, DSCP và IP Precedence, lý tưởng cho hệ thống mạng triển khai IP Camera, IP Phone đòi hỏi chất lượng cuộc gọi và hình ảnh truyền tải ổn định.


Ngoài các tính năng đặc trưng của Switch như Spanning Tree, VLAN, IGMP Snooping,… giao diện cấu hình trực quan luôn là điểm cộng trong mắt quản trị viên. DrayTek VigorSwitch G1280 và G2280 đều có giao diện quản lý thân thiện, cấu hình thông số dễ dàng. Bảng điều khiển hiển thị trạng thái hoạt động theo thời gian thực của hệ thống mạng và từng cổng LAN. Bên cạnh đó, khả năng tương thích với tính năng quản lý tập trung Switch trên Vigor Router, cho phép quản trị viên thuận tiện trong cấu hình, giám sát và bảo trì các thiết bị DrayTek VigorSwitch trên hệ thống mạng qua một giao diện quản trị duy nhất.


Bộ đôi DrayTek VigorSwitch sản xuất tại Đài Loan (Taiwan) đáp ứng tốt các yêu cầu của doanh nghiệp về mạng truyền tải dữ liệu tốc độ cao, ổn định, tối ưu cho các ứng dụng IP Camera, IP Phone, Wireless AP.


VigorSwitch G1280
VigorSwitch G2280
Loại SwitchWeb SmartLayer 2 quản lý
Cổng Gigabit Ethernet24 24
Cổng Gigabit
SFP/Ethernet Combo
44
VLANTag-based, Management VLAN,
Voice VLAN

Tag-based, MAC-based,
Management VLAN, Voice VLAN,
Surveillance VLAN, GVRP


Bảo mật

IP Source Guard, Storm Control,
DoS Defense


ACL, 802.1x, IP Source Guard,
Storm Control, DoS Defense, Option 82
Spanning TreeSTP, RSTPSTP, RSTP, MSTP
QoS
MulticastIGMP SnoopingIGMP Snooping,
IGMP Querier, MLD Snooping
Quản lýSNMP v1/v2c/v3
LLDP, Port Mirror

SNMP v1/v2c/v3, RMON
Port Mirror, LLDP


Tương thích Vigor Router
Switch Management

VigorSwitch G1280 va G2280: Bo doi tin cay cho mang Gigabit doanh nghiep


DrayTek VigorSwitch G1280 va G2280 duoc thiet ke toi uu cho he thong mang Gigabit ket noi Wireless AP, IP Phone, IP camera va cac ung dung doi hoi su on dinh va hieu suat truyen tai cao cua doanh nghiep.


  • D-Link COVR-C1203: Thách thuc moi khoang cách
  • TOTOLINK EX750: Giai pháp mo rong Wi-Fi nhanh chóng, hieu qua
  • Switch PoE APTEK chuyên dung cho camera
  • D-Link DIR-612: hieu nang tot, giá re, tích hop Repeater

Bo dôi VigorSwitch này deu trang bi 24 cong Ethernet Gigabit, 4 cong combo SFP/Ethernet Gigabit, qua dó dáp ung nhu cau truyen tai du lieu toc do cao. VigorSwitch G1280 và G2280 còn duoc tích hop mot so tính nang bao mat nhu VLAN, Port Isolation, Storm Control, DoS Defense, giúp bao ve he thong mang tránh các truy cap nguy hiem.


Bên canh dó là kha nang tang toc mang voi tính nang Link Aggregation. Khi các switch ket noi theo tang, Link Aggregation cung cap luu luong mang cao hon và du phòng duong truyen. Trên VigorSwitch G1280 và G2280, Link Aggregation thiet ke theo 2 dang static và LACP (Link Aggregation Control Protocol), cho phép 8 nhóm Link Aggregation cài dat cùng lúc và moi nhóm có den 8 nhóm cong ket noi.


Khi luu luong truy cap lon trên mang LAN, tính nang QoS trên VigorSwitch G1280 và G2280 giúp cai thien dáng ke hieu suat mang bang cách uu tiên các truy cap quan trong vuot lên truoc. Bo dôi VigorSwitch cho phép phân loai luu luong truy cap theo 802.1p CoS, DSCP và IP Precedence, lý tuong cho he thong mang trien khai IP Camera, IP Phone dòi hoi chat luong cuoc goi và hình anh truyen tai on dinh.


Ngoài các tính nang dac trung cua Switch nhu Spanning Tree, VLAN, IGMP Snooping,… giao dien cau hình truc quan luôn là diem cong trong mat quan tri viên. DrayTek VigorSwitch G1280 và G2280 deu có giao dien quan lý thân thien, cau hình thông so de dàng. Bang dieu khien hien thi trang thái hoat dong theo thoi gian thuc cua he thong mang và tung cong LAN. Bên canh dó, kha nang tuong thích voi tính nang quan lý tap trung Switch trên Vigor Router, cho phép quan tri viên thuan tien trong cau hình, giám sát và bao trì các thiet bi DrayTek VigorSwitch trên he thong mang qua mot giao dien quan tri duy nhat.


Bo dôi DrayTek VigorSwitch san xuat tai Dài Loan (Taiwan) dáp ung tot các yêu cau cua doanh nghiep ve mang truyen tai du lieu toc do cao, on dinh, toi uu cho các ung dung IP Camera, IP Phone, Wireless AP.


VigorSwitch G1280
VigorSwitch G2280
Loai SwitchWeb SmartLayer 2 quan lý
Cong Gigabit Ethernet24 24
Cong Gigabit
SFP/Ethernet Combo
44
VLANTag-based, Management VLAN,
Voice VLAN

Tag-based, MAC-based,
Management VLAN, Voice VLAN,
Surveillance VLAN, GVRP


Bao mat

IP Source Guard, Storm Control,
DoS Defense


ACL, 802.1x, IP Source Guard,
Storm Control, DoS Defense, Option 82
Spanning TreeSTP, RSTPSTP, RSTP, MSTP
QoS
MulticastIGMP SnoopingIGMP Snooping,
IGMP Querier, MLD Snooping
Quan lýSNMP v1/v2c/v3
LLDP, Port Mirror

SNMP v1/v2c/v3, RMON
Port Mirror, LLDP


Tuong thích Vigor Router
Switch Management


VigorSwitch G1280 và G2280: Bộ đôi tin cậy cho mạng Gigabit doanh nghiệp

DrayTek VigorSwitch G1280 và G2280 được thiết kế tối ưu cho hệ thống mạng Gigabit kết nối Wireless AP, IP Phone, IP camera và các ứng dụng đòi hỏi sự ổn định và hiệu suất truyền tải cao của doanh nghiệp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: