Twitter xóa 10.000 tài khoản giả mạo

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 vừa qua, mạng xã hội Twitter đã thanh lọc khoảng 10.000 tài khoản giả mạo, nhằm chống lan truyền thông tin sai lệch về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, theo tường thuật của trang The Verge.


Vào ngày 6/11 tới, tất cả 435 ghế tại Hạ viện Mỹ cùng 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Ngoài ra, cử tri Mỹ cũng sẽ bỏ phiếu bầu 36 thống đốc mới tại các bang của nước này. Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ - sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba 6/11 tới, mạng xã hội Twitter đã tiến hành thanh lọc, xóa bỏ hàng nghìn tài khoản giả mạo và các hoạt động mang tính phối hợp tự động (bot) trên nền tảng này, nhằm chia sẻ các thông tin sai lệch về cuộc bầu cử.
Các mạng xã hội với "đầy rẫy" những tài khoản ảo, tài khoản giả mạo sẽ làm sai lệch thông tin về các cuộc bầu cử.
Cụ thể, Twitter đã loại bỏ khoảng 10.000 tài khoản nhắm đến các cử tri và mạo danh là đảng viên, quan chức của Đảng Dân chủ, nhằm "làm sạch" hơn các tài khoản ảo, tài khoản giả mạo trên mạng này trong quá trình bầu cử, hãng tin Reuters cho hay. Cũng theo Reuters, phía Ủy ban điều hành chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ đã tăng cường những nỗ lực phát hiện và ngăn chặn các hành vi phát tán thông tin sai lệch trên các nền tảng xã hội. Liên quan đến vụ việc, hồi đầu tuần qua, mạng xã hội Twitter đã đưa thêm một chức năng vào quy trình báo cáo, theo đó nó cho phép người dùng cảnh báo về một tweet cụ thể nào đó mà họ cho rằng "nó đã được gửi bởi một tài khoản tự động." Cũng có liên quan đến chiến dịch "làm sạch", hồi tháng 7 vừa qua Twitter từng thông báo, đã có hơn 70 triệu tài khoản bị xóa bỏ trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6, đồng thời hãng cũng cho biết, họ cũng xóa thêm tối đa 1 triệu tài khoản mỗi ngày vì vi phạm quy tắc về thông tin sai lệch, tuyên truyền và các hình thức hoạt động phối hợp khác có thể được sử dụng làm công cụ can thiệp bầu cử.Twitter xoa 10.000 tai khoan gia mao


Trong khoang thoi gian tu cuoi thang 9 den dau thang 10 vua qua, mang xa hoi Twitter da thanh loc khoang 10.000 tai khoan gia mao, nham chong lan truyen thong tin sai lech ve cuoc bau cu giua nhiem ky tai My, theo tuong thuat cua trang The Verge.


Vào ngày 6/11 toi, tat ca 435 ghe tai Ha vien My cùng 35 trong tong so 100 ghe tai Thuong vien se duoc bau lai trong cuoc bau cu giua nhiem ky o My. Ngoài ra, cu tri My cung se bo phieu bau 36 thong doc moi tai các bang cua nuoc này. Truoc them cuoc bau cu giua nhiem ky cua My - se dien ra vào ngày thu Ba 6/11 toi, mang xã hoi Twitter dã tien hành thanh loc, xóa bo hàng nghìn tài khoan gia mao và các hoat dong mang tính phoi hop tu dong (bot) trên nen tang này, nham chia se các thông tin sai lech ve cuoc bau cu.
Các mang xã hoi voi "day ray" nhung tài khoan ao, tài khoan gia mao se làm sai lech thông tin ve các cuoc bau cu.
Cu the, Twitter dã loai bo khoang 10.000 tài khoan nham den các cu tri và mao danh là dang viên, quan chuc cua Dang Dân chu, nham "làm sach" hon các tài khoan ao, tài khoan gia mao trên mang này trong quá trình bau cu, hãng tin Reuters cho hay. Cung theo Reuters, phía Uy ban dieu hành chien dich tranh cu cua Dang Dân chu dã tang cuong nhung no luc phát hien và ngan chan các hành vi phát tán thông tin sai lech trên các nen tang xã hoi. Liên quan den vu viec, hoi dau tuan qua, mang xã hoi Twitter dã dua thêm mot chuc nang vào quy trình báo cáo, theo dó nó cho phép nguoi dùng canh báo ve mot tweet cu the nào dó mà ho cho rang "nó dã duoc gui boi mot tài khoan tu dong." Cung có liên quan den chien dich "làm sach", hoi tháng 7 vua qua Twitter tung thông báo, dã có hon 70 trieu tài khoan bi xóa bo trong khoang thoi gian tu tháng 5 den tháng 6, dong thoi hãng cung cho biet, ho cung xóa thêm toi da 1 trieu tài khoan moi ngày vì vi pham quy tac ve thông tin sai lech, tuyên truyen và các hình thuc hoat dong phoi hop khác có the duoc su dung làm công cu can thiep bau cu.

Twitter xóa 10.000 tài khoản giả mạo

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 vừa qua, mạng xã hội Twitter đã thanh lọc khoảng 10.000 tài khoản giả mạo, nhằm chống lan truyền thông tin sai lệch về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, theo tường thuật của trang The Verge.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: