Hacker rao bán hơn 80.000 tài khoản Facebook

Có tới 81.000 tài khoản Facebook của người dùng đang bị hacker rao bán trên một website với giá rẻ mạt, chỉ chừng 0,1USD - 3 ngàn đồng - cho mỗi tài khoản.


Hãng tin BBC vừa đưa tin, các hacker đang rao bán tin nhắn cá nhân của ít nhất 81.000 tài khoản Facebook trên một website. Chúng cũng xác nhận đã nắm trong tay thông tin của 120 triệu tài khoản, và chào bán với giá 10 xu cho mỗi tài khoản. Phần lớn số tài khoản của các nạn nhân đều nằm ở Nga và Ukraine, một số ít khác đến từ Mỹ, Anh và Brazil, BBC cho biết.
Có tới 81.000 tài khoản Facebook của người dùng đang bị hacker rao bán qua trên một website với giá rẻ mạt, chỉ 10 xu cho mỗi tài khoản.
Hiện đã có 5 người dùng Facebook tại Nga đã xác nhận tin nhắn của họ nằm trong số đó. Thế nhưng không rõ vì sao Facebook lại tỏ ra không biết (hay chưa biết) sự việc này và vẫn "im hơi, lặng tiếng", trong khi có đến 81.000 tài khoản đã bị rao bán tin nhắn cá nhân trên mạng như thế. Có vẻ như website chứa dữ liệu được rao bán có máy chủ đặt tại St. Petersburg (Nga) - BBC dự đoán. Bởi trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, đại diện website này cho biết những thông tin bị hack không liên quan đến Cambridge Analytica hay vụ hack mà Facebook xác nhận tháng 9 vừa rồi. Liên hệ với Facebook, hãng cho BBC biết, sau khi tiến hành điều tra, Facebook đang nghi ngờ rằng những thông tin này đã bị thu thập bởi các extension độc hại trên trình duyệt web nói trên. Bởi sau khi được cài đặt, chúng có quyền truy cập vào thông tin về hoạt động của người dùng trên các dịch vụ của Facebook mà họ đã sử dụng. Guy Rosen - Phó chủ tịch quản lý sản phẩm Facebook, cho biết đã liên hệ với các công ty phát hành trình duyệt web này để yêu cầu họ gỡ bỏ "các extension độc hại" ra khỏi cửa hàng, đồng thời cung cấp thông tin đến người dùng về các extension độc hại đó. "Chúng tôi cũng đã liên hệ pháp luật và chính quyền địa phương để đề nghị ngừng hoạt động website đã rao bán, cung cấp thông tin các tài khoản Facebook." - Guy Rosen nói. Facebook cũng khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, người dùng nên kiểm tra toàn bộ extension trong các trình duyệt, chặn hoặc gỡ bỏ những extension đáng nghi ngờ hoặc không còn sử dụng nữa.Hacker rao ban hon 80.000 tai khoan Facebook


Co toi 81.000 tai khoan Facebook cua nguoi dung dang bi hacker rao ban tren mot website voi gia re mat, chi chung 0,1USD - 3 ngan dong - cho moi tai khoan.


Hãng tin BBC vua dua tin, các hacker dang rao bán tin nhan cá nhân cua ít nhat 81.000 tài khoan Facebook trên mot website. Chúng cung xác nhan dã nam trong tay thông tin cua 120 trieu tài khoan, và chào bán voi giá 10 xu cho moi tài khoan. Phan lon so tài khoan cua các nan nhân deu nam o Nga và Ukraine, mot so ít khác den tu My, Anh và Brazil, BBC cho biet.
Có toi 81.000 tài khoan Facebook cua nguoi dùng dang bi hacker rao bán qua trên mot website voi giá re mat, chi 10 xu cho moi tài khoan.
Hien dã có 5 nguoi dùng Facebook tai Nga dã xác nhan tin nhan cua ho nam trong so dó. The nhung không rõ vì sao Facebook lai to ra không biet (hay chua biet) su viec này và van "im hoi, lang tieng", trong khi có den 81.000 tài khoan dã bi rao bán tin nhan cá nhân trên mang nhu the. Có ve nhu website chua du lieu duoc rao bán có máy chu dat tai St. Petersburg (Nga) - BBC du doán. Boi tra loi phong van hãng tin BBC, dai dien website này cho biet nhung thông tin bi hack không liên quan den Cambridge Analytica hay vu hack mà Facebook xác nhan tháng 9 vua roi. Liên he voi Facebook, hãng cho BBC biet, sau khi tien hành dieu tra, Facebook dang nghi ngo rang nhung thông tin này dã bi thu thap boi các extension doc hai trên trình duyet web nói trên. Boi sau khi duoc cài dat, chúng có quyen truy cap vào thông tin ve hoat dong cua nguoi dùng trên các dich vu cua Facebook mà ho dã su dung. Guy Rosen - Phó chu tich quan lý san pham Facebook, cho biet dã liên he voi các công ty phát hành trình duyet web này de yêu cau ho go bo "các extension doc hai" ra khoi cua hàng, dong thoi cung cap thông tin den nguoi dùng ve các extension doc hai dó. "Chúng tôi cung dã liên he pháp luat và chính quyen dia phuong de de nghi ngung hoat dong website dã rao bán, cung cap thông tin các tài khoan Facebook." - Guy Rosen nói. Facebook cung khuyen cáo, de dam bao an toàn, nguoi dùng nên kiem tra toàn bo extension trong các trình duyet, chan hoac go bo nhung extension dáng nghi ngo hoac không còn su dung nua.

Hacker rao bán hơn 80.000 tài khoản Facebook

Có tới 81.000 tài khoản Facebook của người dùng đang bị hacker rao bán trên một website với giá rẻ mạt, chỉ chừng 0,1USD - 3 ngàn đồng - cho mỗi tài khoản.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: