Giám sát chất lượng nước thải bằng hệ thống quan trắc theo thời gian thực

Dữ liệu và mẫu nước thải mà hệ thống lưu giữ có thể được báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước, làm cơ sở để giải quyết các vấn đề về môi trường.


 • Phần mềm Xử lý nước thải tại SEAB
 • Xử lý nước thải dạng container lưu động ứng dụng công nghệ SBR
 • Công nghệ xử lý nước thải tại nguồn không qua bể tự hoại
 • Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, phòng khám ứng dụng công nghệ MBBR
 • [Trực tiếp] Hội thảo hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục

Thông qua một loạt các đầu dò online, hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Việt Mỹ có khả năng cung cấp số liệu tức thời theo thời gian thực, phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời còn hỗ trợ kiểm soát quá trình sản xuất và vấn đề môi trường của các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp”, KS. Phạm Minh Trọng khẳng định.


Trao đổi với phóng viên BanTinCongNghe, KS. Phạm Minh Trọng cho biết bộ điều khiển và theo dõi chất lượng nước thải không chiếm nhiều diện tích, chỉ vào khoảng 2-3 m2, và thường được bố trí ở cuối nguồn xử lý (trước khi xả nước ra môi trường ngoài).


Khi có bất kỳ thông số nào vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ gửi tin nhắn, email cảnh báo đến người sử dụng hoặc đơn vị quản lý, đồng thời tự động lấy và bảo quản mẫu ở nhiệt độ thấp chỉ 4 độ C, tiến hành ghi nhận thời gian xảy ra sự cố để làm cơ sở phục vụ công tác điều tra, xử lý hậu quả.


Lưu dữ liệu bằng thiết bị USB.

Bên cạnh đó, bộ điều khiển trung tâm có giao tiếp USB giúp người sử dụng có thể lưu giữ dữ liệu nhanh chóng và an toàn, phục vụ nhiều nhiệm vụ đo lường trong tương lai.


Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục của Tân Việt Mỹ phù hợp với nhiều công nghệ xử lý nước thải hiện đại đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam như công nghệ AAO, công nghệ SBR.


Hệ thống đã được Tân Việt Mỹ lắp đặt và vận hành trơn tru cho một xưởng thuộc da của một công ty Hàn Quốc ở thị xã Bến Cát (Bình Dương).


Quan trắc môi trường, nhất là về chất lượng nước xả thải, đang là vấn đề mà cả doanh nghiệp lẫn xã hội đang rất quan tâm. Do đó, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng Tân Việt Mỹ tổ chức buổi giới thiệu về hệ thống sáng 2/11/2018 đến các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước có nhu cầu theo dõi, giám sát chất lượng nước thải. Đây là một trong những hoạt động kết nối, tư vấn lựa chọn công nghệ - thiết bị để doanh nghiệp đưa vào sản xuất – kinh doanh do Sàn giao dịch công nghệ thường xuyên thực hiện.”, bà Bùi Thanh Bằng – Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM chia sẻ.


Theo KS. Phạm Minh Trọng, ưu điểm lớn nhất của hệ thống quan trắc này là có khả năng giám sát đến 20 thông số chất lượng nước thải (pH, ORP, độ dẫn điện, nhiệt độ, TSS, TOC…) cùng một lúc mà không cần sử dụng thuốc thử COD, nhờ vào sự kết hợp các cảm biến đa thông số. Hệ thống ghi nhận và truyền dữ liệu liên tục theo thời gian thực về trung tâm kiểm soát những thông số mà người sử dụng thiết lập.


Không chỉ thế, hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục của Tân Việt Mỹ còn hỗ trợ giám sát cảm quan bằng hình ảnh camera thông qua loạt camera được bố trí trên toàn hệ thống.


Nhờ đặc tính tự động hoàn toàn và có thể theo dõi bằng thiết bị di động, hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục của Tân Việt Mỹ là lựa chọn lý tưởng cho các nhà thầu trong việc giám sát và theo dõi chất lượng nước xả thải.


Do đó, đây sẽ là giải pháp hữu hiệu góp phần xác định các thay đổi hoặc diễn biến chất lượng nước thải liên tục theo thời gian và không gian, giúp phát hiện sớm các vấn đề về chất lượng môi trường, đồng thời còn cung cấp số liệu liên tục, tức thời theo thời gian thực phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường.

Giam sat chat luong nuoc thai bang he thong quan trac theo thoi gian thuc


Du lieu va mau nuoc thai ma he thong luu giu co the duoc bao cao ngay cho co quan quan ly nha nuoc, lam co so de giai quyet cac van de ve moi truong.


 • Phan mem Xu lý nuoc thai tai SEAB
 • Xu lý nuoc thai dang container luu dong ung dung công nghe SBR
 • Công nghe xu lý nuoc thai tai nguon không qua be tu hoai
 • He thong xu lý nuoc thai benh vien, phòng khám ung dung công nghe MBBR
 • [Truc tiep] Hoi thao he thong quan trac môi truong tu dong, liên tuc

Thông qua mot loat các dau dò online, he thong quan trac môi truong tu dong, liên tuc cua Công ty TNHH Thuong mai và Dich vu Tân Viet My có kha nang cung cap so lieu tuc thoi theo thoi gian thuc, phuc vu công tác quan lý và bao ve môi truong cho doanh nghiep cung nhu co quan quan lý nhà nuoc, dong thoi còn ho tro kiem soát quá trình san xuat và van de môi truong cua các co so san xuat, khu công nghiep”, KS. Pham Minh Trong khang dinh.


Trao doi voi phóng viên BanTinCongNghe, KS. Pham Minh Trong cho biet bo dieu khien và theo dõi chat luong nuoc thai không chiem nhieu dien tích, chi vào khoang 2-3 m2, và thuong duoc bo trí o cuoi nguon xu lý (truoc khi xa nuoc ra môi truong ngoài).


Khi có bat ky thông so nào vuot nguong cho phép, he thong se gui tin nhan, email canh báo den nguoi su dung hoac don vi quan lý, dong thoi tu dong lay và bao quan mau o nhiet do thap chi 4 do C, tien hành ghi nhan thoi gian xay ra su co de làm co so phuc vu công tác dieu tra, xu lý hau qua.


Luu du lieu bang thiet bi USB.

Bên canh dó, bo dieu khien trung tâm có giao tiep USB giúp nguoi su dung có the luu giu du lieu nhanh chóng và an toàn, phuc vu nhieu nhiem vu do luong trong tuong lai.


He thong quan trac môi truong tu dong, liên tuc cua Tân Viet My phù hop voi nhieu công nghe xu lý nuoc thai hien dai dang duoc su dung pho bien o Viet Nam nhu công nghe AAO, công nghe SBR.


He thong dã duoc Tân Viet My lap dat và van hành tron tru cho mot xuong thuoc da cua mot công ty Hàn Quoc o thi xã Ben Cát (Bình Duong).


Quan trac môi truong, nhat là ve chat luong nuoc xa thai, dang là van de mà ca doanh nghiep lan xã hoi dang rat quan tâm. Do dó, Trung tâm Thông tin và Thong kê Khoa hoc và Công nghe TP.HCM phoi hop cùng Tân Viet My to chuc buoi gioi thieu ve he thong sáng 2/11/2018 den các doanh nghiep và co quan quan lý nhà nuoc có nhu cau theo dõi, giám sát chat luong nuoc thai. Dây là mot trong nhung hoat dong ket noi, tu van lua chon công nghe - thiet bi de doanh nghiep dua vào san xuat – kinh doanh do Sàn giao dich công nghe thuong xuyên thuc hien.”, bà Bùi Thanh Bang – Giám doc Trung tâm Thông tin và Thong kê Khoa hoc và Công nghe TP.HCM chia se.


Theo KS. Pham Minh Trong, uu diem lon nhat cua he thong quan trac này là có kha nang giám sát den 20 thông so chat luong nuoc thai (pH, ORP, do dan dien, nhiet do, TSS, TOC…) cùng mot lúc mà không can su dung thuoc thu COD, nho vào su ket hop các cam bien da thông so. He thong ghi nhan và truyen du lieu liên tuc theo thoi gian thuc ve trung tâm kiem soát nhung thông so mà nguoi su dung thiet lap.


Không chi the, he thong quan trac môi truong tu dong, liên tuc cua Tân Viet My còn ho tro giám sát cam quan bang hình anh camera thông qua loat camera duoc bo trí trên toàn he thong.


Nho dac tính tu dong hoàn toàn và có the theo dõi bang thiet bi di dong, he thong quan trac môi truong tu dong, liên tuc cua Tân Viet My là lua chon lý tuong cho các nhà thau trong viec giám sát và theo dõi chat luong nuoc xa thai.


Do dó, dây se là giai pháp huu hieu góp phan xác dinh các thay doi hoac dien bien chat luong nuoc thai liên tuc theo thoi gian và không gian, giúp phát hien som các van de ve chat luong môi truong, dong thoi còn cung cap so lieu liên tuc, tuc thoi theo thoi gian thuc phuc vu quan lý và bao ve môi truong.


Giám sát chất lượng nước thải bằng hệ thống quan trắc theo thời gian thực

Dữ liệu và mẫu nước thải mà hệ thống lưu giữ có thể được báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước, làm cơ sở để giải quyết các vấn đề về môi trường.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: