Ứng dụng bảo hiểm LIAN: Mua 1 phút, bồi thường 30 giây

Chiều nay 30/10, công ty Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) chính thức ra mắt Ứng dụng bảo hiểm LIAN tự động đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng các công nghệ như Blockchain và trí tuệ nhân tạo. Đây là dự án tâm huyết của bà Đỗ Thị Kim Liên – Lãnh sự danh dự Cộng hoà Nam Phi tại TP.HCM, người từng rất thành công trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ thời gian qua.


 • AAA bảo hiểm ĐTDĐ
 • Ví MoMo hợp tác Bảo Việt kiến tạo xu hướng công nghệ bảo hiểm Insurtech
 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra mắt cổng thông tin điện tử phiên bản mới
 • Khởi động cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 4.0
 • Trẻ em Việt Nam đã có thể xem YouTube Kids
 • Xu hướng ứng dụng CNTT ngành bảo hiểm

LIAN là ứng dụng bảo hiểm hoàn toàn tự động được triển khai và phát hành rộng rãi, cài đặt miễn phí trên smartphone với hai hệ điều hành Android và iOS.


Về cơ bản, LIAN là ứng dụng hoàn toàn tự động cho khách hàng, mang đến nhiều tiện ích cho người dùng với 3 bước đơn giản như: Tìm hiểu gói thông tin sản phẩm; điền thông tin chi tiết gói sản phẩm; thanh toán online.


Cụ thể hơn, chỉ trong 1 phút với 3 bước đơn giản, khách hàng có thể tìm hiểu gói sản phẩm; điền thông tin chi tiết gói sản phẩm; thanh toán online, khách hàng có thể hoàn tất việc đăng ký, thanh toán và nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử với chi phí cạnh tranh và bảo mật thông tin cao.


"Việc bồi thường bảo hiểm cũng hoàn toàn tự động với thời gian thanh toán chỉ trong 30 giây", đại diện Vass khẳng định.


Bà Đỗ Thị Kim Liên phát biểu tại buổi ra mắt ứng dụng LIAN

Bà Đỗ Thị Kim Liên - sáng lập viên ứng dụng bảo hiểm LIAN cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là kết quả của sự phát triển trí tuệ con người trên lĩnh vực khoa học, công nghệ và làm thay đổi mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Không nằm ngoài xu thế hội nhập với mục tiêu lớn nhất là hướng tới mọi gia đình Việt Nam đều được bảo hiểm, phòng tránh các rủi ro, tiếp cận bảo hiểm nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, minh bạch, giá cạnh tranh, và đó là cơ sở giúp bà Liên và cộng sự tại VASS quyết tâm nghiên cứu và cho ra đời ứng dụng (app) mang tên LIAN với thông điệp xuyên suốt LIAN – BẢO HIỂM 24/7.


Ứng dụng LIAN còn mang đến cho người sử dụng rất nhiều tiện ích ưu việt như: Điện thoại miễn phí khi là thành viên trong nhóm gọi cho nhau. Gọi bằng ứng dụng LIAN đến số điện thoại thông thường được giảm 50% (theo chi phí nhà mạng), báo nói online, đọc sách trực tuyến, quà tặng âm nhạc, tra cứu thẻ bảo hiểm y tế,… và nhiều tiện ích hữu dụng khác trong đời sống luôn được cập nhật liên tục.


LIAN còn góp phần giúp cho giới trẻ, công chức, bà nội trợ, sinh viên,… có thu nhập khi tham gia kinh doanh chủ động và độc lập.


Ứng dụng LIAN sẽ là minh chứng đầu tiên cung cấp đến khách hàng dịch vụ giá trị có 1 không 2 ở thị trường “mua 1 phút, bồi thường 30 giây”. Đây là chiến lược là đầu tư lâu dài, nghiêm túc và phát triển bền vững hướng đến khách hàng của bà Liên, cố vấn đặc biệt cho VASS.


Không chỉ được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như nâng cao các trải nghiệm người dùng với các dịch vụ tiện ích như đọc báo, âm nhạc, tra cứu bảo hiểm, ứng dụng bảo hiểm LIAN được áp dụng công nghệ hiện đại như chữ ký điện tử và công nghệ Blockchain để đảm bảo tính pháp lý và bảo mật ở mức cao nhất.

Ung dung bao hiem LIAN: Mua 1 phut, boi thuong 30 giay


Chieu nay 30/10, cong ty Bao hiem Vien Dong (VASS) chinh thuc ra mat Ung dung bao hiem LIAN tu dong dau tien tai Viet Nam duoc ap dung cac cong nghe nhu Blockchain va tri tue nhan tao. Day la dụ an tam huyét của ba Dõ Thị Kim Lien – Lanh su danh du Cong hoa Nam Phi tai TP.HCM, nguoi tung rat thanh cong trong hoat dong kinh doanh bảo hiẻm phi nhan thọ thoi gian qua.


 • AAA bao hiem DTDD
 • Ví MoMo hop tác Bao Viet kien tao xu huong công nghe bao hiem Insurtech
 • Bao hiem xã hoi Viet Nam ra mat cong thông tin dien tu phiên ban moi
 • Khoi dong cuoc thi khoi nghiep sáng tao công nghe 4.0
 • Tre em Viet Nam dã có the xem YouTube Kids
 • Xu huong ung dung CNTT ngành bao hiem

LIAN là ung dung bao hiem hoàn toàn tu dong duoc trien khai và phát hành rong rãi, cài dat mien phí trên smartphone voi hai he dieu hành Android và iOS.


Ve co ban, LIAN là ung dung hoàn toàn tu dong cho khách hàng, mang den nhieu tien ích cho nguoi dùng voi 3 buoc don gian nhu: Tìm hieu gói thông tin san pham; dien thông tin chi tiet gói san pham; thanh toán online.


Cu the hon, chi trong 1 phút vói 3 buóc don gian, khách hàng có the tìm hiểu gói sản phẩm; diền thông tin chi tiết gói sản phẩm; thanh toán online, khách hàng có the hoàn tat viec dang ký, thanh toán và nhan giay chung nhan bao hiem dien tu vói chi phí cạnh tranh và bảo mật thông tin cao.


"Viec boi thuong bao hiem cung hoàn toàn tu dong voi thoi gian thanh toán chi trong 30 giây", dai dien Vass khang dinh.


Bà Do Thi Kim Liên phát bieu tai buoi ra mat ung dung LIAN

Bà Do Thi Kim Liên - sáng lap viên ung dung bao hiem LIAN cho biet, cuoc cách mang công nghiep 4.0 là ket qua cua su phát trien trí tue con nguoi trên linh vuc khoa hoc, công nghe và làm thay doi manh me den moi mat cua doi song xã hoi.

Không nam ngoài xu the hoi nhap voi mục tiêu lon nhat là huong toi moi gia dình Viet Nam deu duoc bao hiem, phòng tránh các rui ro, tiep can bao hiem nhanh chóng, tien loi, an toàn, minh bach, giá canh tranh, và dó là co so giúp bà Liên và cong su tai VASS quyet tâm nghiên cuu và cho ra doi ung dung (app) mang tên LIAN voi thông diep xuyên suot LIAN – BẢO HIỂM 24/7.


Ung dung LIAN còn mang den cho nguòi su dung rất nhiều tiện ích uu việt nhu: Dien thoai mien phí khi là thành viên trong nhóm goi cho nhau. Goi bang ung dung LIAN den so dien thoai thông thuong duoc giam 50% (theo chi phí nhà mang), báo nói online, doc sách trục tuyến, quà tang âm nhac, tra cúu thẻ bảo hiểm y tế,… và nhieu tiện ích huu dung khác trong doi song luôn duoc cap nhat liên tuc.


LIAN còn góp phan giúp cho giói tre, công chúc, bà nội trọ, sinh viên,… có thu nhap khi tham gia kinh doanh chu dong và doc lap.


Ung dung LIAN se là minh chung dau tiên cung cap den khách hàng dich vu giá tri có 1 không 2 o thi truong “mua 1 phút, boi thuong 30 giây”. Dây là chien luoc là dau tu lâu dài, nghiêm túc và phát trien ben vung huong den khách hàng cua bà Liên, co van dac biet cho VASS.


Không chi duoc tích hop trí tue nhân tao (AI) nham tang cuong dich vu cham sóc khách hàng cung nhu nâng cao các trai nghiem nguoi dùng voi các dich vu tien ích nhu doc báo, âm nhac, tra cuu bao hiem, ung dung bao hiem LIAN duoc áp dung công nghe hien dai nhu chu ký dien tu và công nghe Blockchain de dam bao tính pháp lý và bao mat o muc cao nhat.


Ứng dụng bảo hiểm LIAN: Mua 1 phút, bồi thường 30 giây

Chiều nay 30/10, công ty Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) chính thức ra mắt Ứng dụng bảo hiểm LIAN tự động đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng các công nghệ như Blockchain và trí tuệ nhân tạo. Đây là dự án tâm huyết của bà Đỗ Thị Kim Liên – Lãnh sự danh dự Cộng hoà Nam Phi tại TP.HCM, người từng rất thành công trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ thời gian qua.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: