ECSS 2018: đã có phương pháp định lượng cảnh báo điểm nóng sạt lở bờ sông

Nhờ phát hiện sớm những đoạn bờ có nguy cơ sạt lở cao, cơ quan quản lý có thể nhanh chóng lập quy hoạch, giải quyết vấn đề sạt lở bờ.


 • [Trực tiếp] Hội nghị quốc tế về nghiên cứu Biển, Cửa sông và Bãi bồi (ECSS 2018)
 • Phát huy trí tuệ Việt trong triển khai đô thị thông minh
 • Ứng dụng tính toán mô phỏng chất lượng không khí ở TP.HCM
 • Ứng dụng GIS hướng đến đô thị thông minh
 • TP.HCM giới thiệu mô hình dự báo chất lượng không khí tại Hội thảo GIS quốc gia 2018

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, toàn miền Tây có hơn 500 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 800km bờ sông, bờ biển. Đặc biệt, An Giang có 2 con sông lớn là sông Tiền và sông Hậu, chảy qua cùng một hệ thống rạch tự nhiên rải rác khắp địa bàn của tỉnh, vì vậy không thể tránh khỏi sạt lở bờ sông. Trên 40 điểm sạt lở nghiêm trọng đã được xác định ở khắp các huyện tiếp giáp sông Tiền, sông Hậu.


Sạt lở bờ sông Vàm Nao.

Để đánh giá hiện trạng nguy cơ và cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông mang tính định lượng, nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Nguyệt và Phạm Ngọc thực hiện đề tài nghiên cứu phương pháp kết hợp chỉ số nguy cơ sạt lở bờ (BHEI – Bank Erosion Hazard Index) với chỉ số công trình bảo vệ gần bờ, chỉ số tải trọng bờ và chỉ số ứng suất gần bờ (NBS – Near Bank Stress). Đây là phương pháp mới dùng để xác định nguyên nhân, cơ chế và đề xuất các giải pháp khả thi về kỹ thuật, hiệu quả kinh tế nhằm hạn chế xói lở, bồi lắng cho hệ thống sông đồng bằng sông Cửu Long.


Nội dung nghiên cứu được báo cáo tại Hội nghị quốc tế về nghiên cứu Biển, Cửa sông và Bãi bồi (ECSS 2018) do Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán (thuộc Sở KHCN TP.HCM) phối hợp cùng Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức diễn ra ngày 31/10/2018.


Đề tài được ứng dụng cho khu vực ngã ba sông Hậu - sông Vàm Nao (tỉnh An Giang), đoạn sông hợp lưu chịu nhiều ảnh hưởng của hoạt động dân sinh, nhằm xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.


Không chỉ lập được bản đồ nguy cơ sạt lở phản ánh đúng tình trạng thực tế bờ sông của khu vực nghiên cứu, phương pháp mới còn định rõ được những điểm nóng có nguy cơ sạt lở cao trên bản đồ, phân loại theo xếp hạng nguy cơ sạt lở, cung cấp thông tin rất hữu ích cho việc quản lý hệ thống sông, hỗ trợ đưa ra quyết định chủ động giải quyết vấn đề sạt lở bờ. Với độ tin cậy cao như vậy, nhóm nghiên cứu đề xuất áp dụng phương pháp này để nghiên cứu, đánh giá nguy cơ sạt lở bờ sông tại đồng bằng sông Cửu Long.


Kết hợp với kết quả phân tích thực địa, nhóm nghiên cứu còn phát hiện rằng các đoạn bờ sông có nguy cơ sạt lở thấp và rất thấp chủ yếu là các đoạn bờ bồi, ổn định, ngoài ra còn được bảo vệ bằng các công trình kiên cố/bán kiên cố hoặc các công trình dân gian. Trong khi đó, đoạn bờ có cấu tạo đất mềm yếu, chịu tác động của dòng chảy và đặc biệt không có công trình bảo vệ thì nguy cơ sạt lở rất cao và cao.


Để hạn chế nguy cơ sạt lở tại các đoạn bờ này, nhóm nghiên cứu kiến nghị nhà nước cần đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ bờ kiên cố/bán kiên cố. Ngoài ra, có thể áp dụng trong các loại cây như tre, cỏ voi cũng có tác dụng tốt trong việc bảo vệ bờ. Do tre có bộ rễ chùm, dài trung bình từ 1-1,7m, có khả năng giữ đất rất tốt giúp hạn chế nguy cơ sạt lở bờ.


ECSS là Hội nghị thường niên diễn ra tại Việt Nam với nội dung trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất về các hướng vật lý biển, động lực học biển, sinh thái biển, quản lý biển, quy hoạch không gian biển.

Năm nay, ECSS 2018 - Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về nghiên cứu Biển, Cửa sông và Bãi bồi sẽ đề cập đến một số diễn biến phức tạp như tình hình suy giảm bãi cát biển, môi trường vùng bờ biển và xu hướng xói lở ven biển ở vùng bờ biển Việt Nam.


ECSS 2018: da co phuong phap dinh luong canh bao diem nong sat lo bo song


Nho phat hien som nhung doan bo co nguy co sat lo cao, co quan quan ly co the nhanh chong lap quy hoach, giai quyet van de sat lo bo.


 • [Truc tiep] Hoi nghi quoc te ve nghiên cuu Bien, Cua sông và Bãi boi (ECSS 2018)
 • Phát huy trí tue Viet trong trien khai dô thi thông minh
 • Ung dung tính toán mô phong chat luong không khí o TP.HCM
 • Ung dung GIS huong den dô thi thông minh
 • TP.HCM gioi thieu mô hình du báo chat luong không khí tai Hoi thao GIS quoc gia 2018

Theo báo cáo cua Bo Nông nghiep và Phát trien nông thôn, den nay, toàn mien Tây có hon 500 diem sat lo voi tong chieu dài trên 800km bo sông, bo bien. Dac biet, An Giang có 2 con sông lon là sông Tien và sông Hau, chay qua cùng mot he thong rach tu nhiên rai rác khap dia bàn cua tinh, vì vay không the tránh khoi sat lo bo sông. Trên 40 diem sat lo nghiêm trong dã duoc xác dinh o khap các huyen tiep giáp sông Tien, sông Hau.


Sat lo bo sông Vàm Nao.

De dánh giá hien trang nguy co và canh báo nguy co sat lo bo sông mang tính dinh luong, nhóm tác gia Nguyen Thi Thanh Nguyet và Pham Ngoc thuc hien de tài nghiên cuu phuong pháp ket hop chi so nguy co sat lo bo (BHEI – Bank Erosion Hazard Index) voi chi so công trình bao ve gan bo, chi so tai trong bo và chi so ung suat gan bo (NBS – Near Bank Stress). Dây là phuong pháp moi dùng de xác dinh nguyên nhân, co che và de xuat các giai pháp kha thi ve ky thuat, hieu qua kinh te nham han che xói lo, boi lang cho he thong sông dong bang sông Cuu Long.


Noi dung nghiên cuu duoc báo cáo tai Hoi nghi quoc te ve nghiên cuu Bien, Cua sông và Bãi boi (ECSS 2018) do Vien Khoa hoc và Công nghe Tính toán (thuoc So KHCN TP.HCM) phoi hop cùng Dai hoc Tài nguyên và Môi truong TP.HCM to chuc dien ra ngày 31/10/2018.


De tài duoc ung dung cho khu vuc ngã ba sông Hau - sông Vàm Nao (tinh An Giang), doan sông hop luu chiu nhieu anh huong cua hoat dong dân sinh, nham xây dung ban do nguy co sat lo phuc vu công tác quy hoach phát trien kinh te - xã hoi.


Không chi lap duoc ban do nguy co sat lo phan ánh dúng tình trang thuc te bo sông cua khu vuc nghiên cuu, phuong pháp moi còn dinh rõ duoc nhung diem nóng có nguy co sat lo cao trên ban do, phân loai theo xep hang nguy co sat lo, cung cap thông tin rat huu ích cho viec quan lý he thong sông, ho tro dua ra quyet dinh chu dong giai quyet van de sat lo bo. Voi do tin cay cao nhu vay, nhóm nghiên cuu de xuat áp dung phuong pháp này de nghiên cuu, dánh giá nguy co sat lo bo sông tai dong bang sông Cuu Long.


Ket hop voi ket qua phân tích thuc dia, nhóm nghiên cuu còn phát hien rang các doan bo sông có nguy co sat lo thap và rat thap chu yeu là các doan bo boi, on dinh, ngoài ra còn duoc bao ve bang các công trình kiên co/bán kiên co hoac các công trình dân gian. Trong khi dó, doan bo có cau tao dat mem yeu, chiu tác dong cua dòng chay và dac biet không có công trình bao ve thì nguy co sat lo rat cao và cao.


De han che nguy co sat lo tai các doan bo này, nhóm nghiên cuu kien nghi nhà nuoc can dau tu xây dung các công trình bao ve bo kiên co/bán kiên co. Ngoài ra, có the áp dung trong các loai cây nhu tre, co voi cung có tác dung tot trong viec bao ve bo. Do tre có bo re chùm, dài trung bình tu 1-1,7m, có kha nang giu dat rat tot giúp han che nguy co sat lo bo.


ECSS là Hoi nghi thuong niên dien ra tai Viet Nam voi noi dung trình bày nhung ket qua nghiên cuu moi nhat ve các huong vat lý bien, dong luc hoc bien, sinh thái bien, quan lý bien, quy hoach không gian bien.

Nam nay, ECSS 2018 - Hoi nghi Quoc te lan thu 4 ve nghiên cuu Bien, Cua sông và Bãi boi se de cap den mot so dien bien phuc tap nhu tình hình suy giam bãi cát bien, môi truong vùng bo bien và xu huong xói lo ven bien o vùng bo bien Viet Nam.ECSS 2018: đã có phương pháp định lượng cảnh báo điểm nóng sạt lở bờ sông

Nhờ phát hiện sớm những đoạn bờ có nguy cơ sạt lở cao, cơ quan quản lý có thể nhanh chóng lập quy hoạch, giải quyết vấn đề sạt lở bờ.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: