[Trực tiếp] Hội nghị quốc tế về nghiên cứu Biển, Cửa sông và Bãi bồi (ECSS 2018)

Sáng nay 31/10/2018, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán (thuộc Sở KHCN TP.HCM) phối hợp cùng Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức Hội nghị quốc tế về nghiên cứu Biển, Cửa sông và Bãi bồi.


 • Khai mạc Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Nghiên cứu biển, cửa sông và bãi bồi - ECSS 2017
 • ECSS 2017: Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về nghiên cứu biển, cửa sông và bãi bồi
 • Giám đốc Sở KHCN TP.HCM: 90% đề tài KHCN được ứng dụng thực tế
 • Sở KHCN TP.HCM trao đổi hoạt động với Cục Thông tin KHCN quốc gia

ECSS là Hội nghị thường niên diễn ra tại Việt Nam với nội dung trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất về các hướng vật lý biển, động lực học biển, sinh thái biển, quản lý biển, quy hoạch không gian biển. Năm nay, ECSS 2018 - Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về nghiên cứu Biển, Cửa sông và Bãi bồi sẽ đề cập đến một số diễn biến phức tạp như tình hình suy giảm bãi cát biển, môi trường vùng bờ biển và xu hướng xói lở ven biển ở vùng bờ biển Việt Nam.


GS. TS Nguyễn Kỳ Phùng, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Tính toán TP.HCM, Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM phát biểu khai mạc.
ECSS là Hội nghị khoa học thường niên diễn ra tại Việt Nam nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học và các đơn vị có quan hệ hợp tác trình bày kết quả nghiên cứu khoa học của mình về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế xã hội và môi trường biển và hải đảo...Hội nghị cũng là dịp để các nhà nghiên cứu, nhà khoa học có thể gặp gỡ, thảo luận các kết quả NCKH, thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà khoa học và cơ quan nhà nước trong việc theo dõi, quản lý và ra quyết định trong lĩnh vực cửa sông, bờ biển và bãi bồi, định hướng nghiên cứu và hình thành các nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực trong và ngoài nước.


Các chuyên gia báo cáo 6 chuyên đề trong hội nghị, cụ thể gồm:


 • Báo cáo 1: Suy giảm bãi cát biển Hòn Chồng tại Nha Trang và cách thức phục hồi bằng nuôi bãi - GS.TS. Kobayashi
 • Báo cáo 2: Một số vấn đề chính trong môi trường vùng bờ biển Việt Nam - TS. Võ Công Hoang
 • Báo cáo 3: Mô hình dự báo hình thành cồn cát ven biển bằng phương pháp Automaton Cellular - Takuya Yokota
 • Báo cáo 4: Mô hình thủy động lực và diễn biến bùn cát tại cửa sông Lai, tỉnh Bình Thuận - TS. Đào Nguyên Khôi
 • Báo cáo 5: Điều tra khảo sát các nguyên nhân biến đổi bãi biển tại các đảo nhỏ - GS.TS. Kobayashi
 • Báo cáo 6 Nghiên cứu xu hướng xói lở do sự kết hợp khai thác thủy điện ở thượng nguồn và biến đổi khí hậu ven biển Sóc Trăng - NCS. Trần Thị Kim


- 8 giờ 30: Giáo sư, tiến sỹ Kobayashi Akio - Phó trưởng khoa Kiến trúc và Kỹ thuật Biển, Trường đại học Nihon, Nhật Bản đã có bài tham luận về việc suy giảm bãi cát biển Hòn Chông tại Nha Trang và đề ra những cá thức phục hồi bằng nuôi bãi.


- 8 giờ 55: Tiến sĩ Võ Công Hoan, Đại học Thủy lợi - Cơ sở 2 đã có bài trình bài về tiến trình thay đổi hình thái cửa sông ven biển Việt Nam- 9 giờ 15: ôngTakuya Yokot, Khoa kiến thúc và kỹ thuật biển, trường đại học Nihon đã có bài trình bày về mô hình dự báo hình thành cồn cát ven biển bằng phương pháp Automaton Cellular.10 giờ 30: TS. Đào Nguyên Khôi, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia TP.HCM chia sẻ về ứng dụng viễn thám để đánh giá sự thay đổi hình thái sông vùng đồng bằng sông Cửu Long10 giờ 45: Giáo sư Kobayashi Akio tiếp tục có bài tham luận về việc điều tra khảo sát các nguyên nhân biến đổi bãi biển tại các đảo nhỏ


11 giờ: NCS.ThS Nguyễn Thị Kim có bài trình bày về những nghiên cứu xu hướng xói lở do sự kết hợp khai thác thủy điện ở thượng nguồn và biến đổi khí hậu ven biển Sóc Trăng[Truc tiep] Hoi nghi quoc te ve nghien cuu Bien, Cua song va Bai boi (ECSS 2018)


Sang nay 31/10/2018, Vien Khoa hoc va Cong nghe Tinh toan (thuoc So KHCN TP.HCM) phoi hop cung Dai hoc Tai nguyen va Moi truong TP.HCM to chuc Hoi nghi quoc te ve nghien cuu Bien, Cua song va Bai boi.


 • Khai mac Hoi nghi quoc te lan thu 3 ve Nghiên cuu bien, cua sông và bãi boi - ECSS 2017
 • ECSS 2017: Hoi nghi quoc te lan thu 3 ve nghiên cuu bien, cua sông và bãi boi
 • Giám doc So KHCN TP.HCM: 90% de tài KHCN duoc ung dung thuc te
 • So KHCN TP.HCM trao doi hoat dong voi Cuc Thông tin KHCN quoc gia

ECSS là Hoi nghi thuong niên dien ra tai Viet Nam voi noi dung trình bày nhung ket qua nghiên cuu moi nhat ve các huong vat lý bien, dong luc hoc bien, sinh thái bien, quan lý bien, quy hoach không gian bien. Nam nay, ECSS 2018 - Hoi nghi Quoc te lan thu 4 ve nghiên cuu Bien, Cua sông và Bãi boi se de cap den mot so dien bien phuc tap nhu tình hình suy giam bãi cát bien, môi truong vùng bo bien và xu huong xói lo ven bien o vùng bo bien Viet Nam.


GS. TS Nguyen Ky Phùng, Vien truong Vien Khoa hoc Công nghe Tính toán TP.HCM, Phó Giám doc So KHCN TP.HCM phát bieu khai mac.
ECSS là Hoi nghi khoa hoc thuong niên dien ra tai Viet Nam nham tao dien dàn de các nhà khoa hoc và các don vi có quan he hop tác trình bày ket qua nghiên cuu khoa hoc cua mình ve các linh vuc khoa hoc, công nghe, kinh te xã hoi và môi truong bien và hai dao...Hoi nghi cung là dip de các nhà nghiên cuu, nhà khoa hoc có the gap go, thao luan các ket qua NCKH, thúc day su hop tác giua các nhà khoa hoc và co quan nhà nuoc trong viec theo dõi, quan lý và ra quyet dinh trong linh vuc cua sông, bo bien và bãi boi, dinh huong nghiên cuu và hình thành các nghiên cuu liên ngành, liên linh vuc trong và ngoài nuoc.


Các chuyên gia báo cáo 6 chuyên de trong hoi nghi, cu the gom:


 • Báo cáo 1: Suy giam bãi cát bien Hòn Chong tai Nha Trang và cách thuc phuc hoi bang nuôi bãi - GS.TS. Kobayashi
 • Báo cáo 2: Mot so van de chính trong môi truong vùng bo bien Viet Nam - TS. Võ Công Hoang
 • Báo cáo 3: Mô hình du báo hình thành con cát ven bien bang phuong pháp Automaton Cellular - Takuya Yokota
 • Báo cáo 4: Mô hình thuy dong luc và dien bien bùn cát tai cua sông Lai, tinh Bình Thuan - TS. Dào Nguyên Khôi
 • Báo cáo 5: Dieu tra khao sát các nguyên nhân bien doi bãi bien tai các dao nho - GS.TS. Kobayashi
 • Báo cáo 6 Nghiên cuu xu huong xói lo do su ket hop khai thác thuy dien o thuong nguon và bien doi khí hau ven bien Sóc Trang - NCS. Tran Thi Kim


- 8 gio 30: Giáo su, tien sy Kobayashi Akio - Phó truong khoa Kien trúc và Ky thuat Bien, Truong dai hoc Nihon, Nhat Ban dã có bài tham luan ve viec suy giam bãi cát bien Hòn Chông tai Nha Trang và de ra nhung cá thuc phuc hoi bang nuôi bãi.


- 8 gio 55: Tien si Võ Công Hoan, Dai hoc Thuy loi - Co so 2 dã có bài trình bài ve tien trình thay doi hình thái cua sông ven bien Viet Nam- 9 gio 15: ôngTakuya Yokot, Khoa kien thúc và ky thuat bien, truong dai hoc Nihon dã có bài trình bày ve mô hình du báo hình thành con cát ven bien bang phuong pháp Automaton Cellular.10 gio 30: TS. Dào Nguyên Khôi, Dai hoc Khoa hoc tu nhiên - Dai hoc Quoc Gia TP.HCM chia se ve ung dung vien thám de dánh giá su thay doi hình thái sông vùng dong bang sông Cuu Long10 gio 45: Giáo su Kobayashi Akio tiep tuc có bài tham luan ve viec dieu tra khao sát các nguyên nhân bien doi bãi bien tai các dao nho


11 gio: NCS.ThS Nguyen Thi Kim có bài trình bày ve nhung nghiên cuu xu huong xói lo do su ket hop khai thác thuy dien o thuong nguon và bien doi khí hau ven bien Sóc Trang
[Trực tiếp] Hội nghị quốc tế về nghiên cứu Biển, Cửa sông và Bãi bồi (ECSS 2018)

Sáng nay 31/10/2018, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán (thuộc Sở KHCN TP.HCM) phối hợp cùng Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức Hội nghị quốc tế về nghiên cứu Biển, Cửa sông và Bãi bồi.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: