Ra mắt ứng dụng bảo hiểm LIAN

Chiều nay 30/10, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) tổ chức lễ ra mắt Ứng dụng bảo hiểm LIAN tự động đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng các công nghệ như Blockchain và trí tuệ nhân tạo.


 • AAA bảo hiểm ĐTDĐ
 • Ví MoMo hợp tác Bảo Việt kiến tạo xu hướng công nghệ bảo hiểm Insurtech
 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra mắt cổng thông tin điện tử phiên bản mới
 • Khởi động cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 4.0
 • Trẻ em Việt Nam đã có thể xem YouTube Kids
 • Xu hướng ứng dụng CNTT ngành bảo hiểm

LIAN là ứng dụng bảo hiểm hoàn toàn tự động được triển khai và phát hành rộng rãi, cài đặt miễn phí trên smartphone với hai hệ điều hành Android và iOS, hơn nữa ứng dụng mang đến nhiều tiện ích cho người dùng với 3 bước đơn giản như: Tìm hiểu gói thông tin sản phẩm; điền thông tin chi tiết gói sản phẩm; thanh toán online.


Bà Đỗ Thị Kim Liên phát biểu tại buổi ra mắt ứng dụng LIAN

Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với mục tiêu tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như nâng cao các trải nghiệm người dùng với các dịch vụ tiện ích như đọc báo, âm nhạc, tra cứu bảo hiểm...Bên cạnh đó, ứng dụng bảo hiểm LIAN được áp dụng công nghệ hiện đại như: Sử dụng chữ ký điện tử và công nghệ Blockchain để đảm bảo tính pháp lý và bảo mật ở mức cao nhất cho chứng nhận điện tử mà VASS cung cấp.


Công nghệ Voice IP nền tảng chat để mang tới cho người dùng một công cụ giao tiếp hiện đại phục vụ cho việc tư vấn và trao đổi miễn phí.


Được biết, người dùng có thể gọi điện từ ứng dụng LIAN ra các số điện thoại bên ngoài không sử dụng LIAN với chi phí chỉ bằng 50% chi phí so với thông thường.


Nền tảng E-Learning với lớp học ảo thời gian thực hoàn toàn miễn phí nhằm hỗ trợ các đại lý và người bán bảo hiểm thuận lợi trong việc học tập và đào tạo ở bất cứ nơi đâu khi sử dụng cùng với hệ thống Bigdata nhằm phân loại và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.


Ra mat ung dung bao hiem LIAN


Chieu nay 30/10, Cong ty Co phan Bao hiem Vien Dong (VASS) to chuc le ra mat Ung dung bao hiem LIAN tu dong dau tien tai Viet Nam duoc ap dung cac cong nghe nhu Blockchain va tri tue nhan tao.


 • AAA bao hiem DTDD
 • Ví MoMo hop tác Bao Viet kien tao xu huong công nghe bao hiem Insurtech
 • Bao hiem xã hoi Viet Nam ra mat cong thông tin dien tu phiên ban moi
 • Khoi dong cuoc thi khoi nghiep sáng tao công nghe 4.0
 • Tre em Viet Nam dã có the xem YouTube Kids
 • Xu huong ung dung CNTT ngành bao hiem

LIAN là ung dung bao hiem hoàn toàn tu dong duoc trien khai và phát hành rong rãi, cài dat mien phí trên smartphone voi hai he dieu hành Android và iOS, hon nua ung dung mang den nhieu tien ích cho nguoi dùng voi 3 buoc don gian nhu: Tìm hieu gói thông tin san pham; dien thông tin chi tiet gói san pham; thanh toán online.


Bà Do Thi Kim Liên phát bieu tai buoi ra mat ung dung LIAN

Tích hop trí tue nhân tao (AI) voi muc tiêu tang cuong dich vu cham sóc khách hàng cung nhu nâng cao các trai nghiem nguoi dùng voi các dich vu tien ích nhu doc báo, âm nhac, tra cuu bao hiem...Bên canh dó, ung dung bao hiem LIAN duoc áp dung công nghe hien dai nhu: Su dung chu ký dien tu và công nghe Blockchain de dam bao tính pháp lý và bao mat o muc cao nhat cho chung nhan dien tu mà VASS cung cap.


Công nghe Voice IP nen tang chat de mang toi cho nguoi dùng mot công cu giao tiep hien dai phuc vu cho viec tu van và trao doi mien phí.


Duoc biet, nguoi dùng có the goi dien tu ung dung LIAN ra các so dien thoai bên ngoài không su dung LIAN voi chi phí chi bang 50% chi phí so voi thông thuong.


Nen tang E-Learning voi lop hoc ao thoi gian thuc hoàn toàn mien phí nham ho tro các dai lý và nguoi bán bao hiem thuan loi trong viec hoc tap và dào tao o bat cu noi dâu khi su dung cùng voi he thong Bigdata nham phân loai và tìm kiem khách hàng tiem nang.Ra mắt ứng dụng bảo hiểm LIAN

Chiều nay 30/10, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) tổ chức lễ ra mắt Ứng dụng bảo hiểm LIAN tự động đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng các công nghệ như Blockchain và trí tuệ nhân tạo.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: