Không gỡ bài

Mặc dù được cả Apple và Amazon yêu cầu gỡ bỏ bài viết về "chip hạt gạo" - một con chip gián điệp của Trung Quốc được gắn trên các bo mạch chủ của các hãng này, nhưng Bloomberg quyết giữ lại, hai hãng công nghệ Mỹ đã có những "động thái trả đũa" đối với Bloomberg.


Theo trang tin Cultofmac, Apple và Amazon đã chính thức có những "phản ứng xấu" đối với Bloomberg. Đó là, Apple đã không mời phóng viên của Bloomberg tham dự sự kiện ra mắt iPad mới; còn Amazon cũng không kém khi cắt hết các chương trình quảng cáo trên tờ báo này. Cụ thể, trong một sự kiện mới đây, "Táo khuyết" đã quyết định không mời phóng viên của Bloomberg tới tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của họ. Trong khi những lần trước đó, Bloomberg luôn được Apple tạo điều kiện tham dự, thậm chí còn giúp các phóng viên của tờ báo này có nhiều bài phỏng vấn độc quyền với lãnh đạo của công ty nữa.
Theo Bloomberg, những con chip bị gắn vào bảng mạch server của Apple hay Amazon có kích thước chỉ nhỏ bằng đầu bút chì.
Trong khi đó, hãng Amazon đã cắt toàn bộ kinh phí dành cho các chương trình quảng cáo của mình tại Bloomberg trong quý 4, và điều sẽ gây ảnh hưởng mạnh đến doanh thu của tờ báo này. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng "chiến tranh lạnh giữa những tên tuổi lớn này" sẽ kéo dài trong bao lâu và sẽ có những diễn tiến mới ra sao. Nhưng theo các chuyên gia, dù cho bên nào dành được chiến thắng thì đó cũng là "một đòn trực diện nhằm vào uy tín của đối thủ bên kia chiến tuyến". Trước đó, trong một bài báo được đăng tải, Bloomberg đã gây nên một "cơn dư chấn mạnh" trong toàn ngành công nghệ khi cho rằng, Trung Quốc có thể đã xâm nhập vào cơ sở hạ tầng công nghệ của Amazon và Apple thông qua các con gián điệp được gắn sẵn trên các bo mạch chủ. Với những vi mạch siêu nhỏ như đầu bút chì của Supermicro - đơn vị cung cấp các bo mạch, được cấy vào hệ thống máy chủ của những công ty công nghệ Mỹ, nó sẽ giúp chính phủ Trung Quốc có thể truy cập vào backdoor trên hệ thống của các công ty công nghệ, và toàn bộ bí mật công nghệ của các hãng này đã bị phơi bày, Bloomberg khẳng định. Trong khi đó, cả Apple và Amazon đều phủ nhận việc hệ thống của mình bị gắn chip gián điệp. Khẳng định trước báo giới, CEO Tim Cook - người đứng đầu Apple, cho biết điều này không hề xảy ra. "Thông tin đó không có thật", ông nói. Và Supermicro - nhân vật chính thứ ba trong câu chuyện, cũng đã lên tiếng phản bác trước cáo buộc về chip gián điệp Trung Quốc của Bloomberg. Không những thế, các công ty này (bao gồm Apple, Amazon và Supermicro) đã yêu cầu Bloomberg phải đính chính vụ việc, nhưng phía Bloomberg vẫn im lặng. Chính bởi thế, để đáp trả, cả Apple và Amazon đã bắt đầu tiến hành các biện pháp trả đũa đối với tờ báo này.Khong go bai 'chip hat gao', Bloomberg bi Apple va Amazon tra dua


Mac du duoc ca Apple va Amazon yeu cau go bo bai viet ve "chip hat gao" - mot con chip gian diep cua Trung Quoc duoc gan tren cac bo mach chu cua cac hang nay, nhung Bloomberg quyet giu lai, hai hang cong nghe My da co nhung "dong thai tra dua" doi voi Bloomberg.


Theo trang tin Cultofmac, Apple và Amazon dã chính thuc có nhung "phan ung xau" doi voi Bloomberg. Dó là, Apple dã không moi phóng viên cua Bloomberg tham du su kien ra mat iPad moi; còn Amazon cung không kém khi cat het các chuong trình quang cáo trên to báo này. Cu the, trong mot su kien moi dây, "Táo khuyet" dã quyet dinh không moi phóng viên cua Bloomberg toi tham du su kien ra mat san pham moi cua ho. Trong khi nhung lan truoc dó, Bloomberg luôn duoc Apple tao dieu kien tham du, tham chí còn giúp các phóng viên cua to báo này có nhieu bài phong van doc quyen voi lãnh dao cua công ty nua.
Theo Bloomberg, nhung con chip bi gan vào bang mach server cua Apple hay Amazon có kích thuoc chi nho bang dau bút chì.
Trong khi dó, hãng Amazon dã cat toàn bo kinh phí dành cho các chuong trình quang cáo cua mình tai Bloomberg trong quý 4, và dieu se gây anh huong manh den doanh thu cua to báo này. Hien van chua rõ tình trang "chien tranh lanh giua nhung tên tuoi lon này" se kéo dài trong bao lâu và se có nhung dien tien moi ra sao. Nhung theo các chuyên gia, dù cho bên nào dành duoc chien thang thì dó cung là "mot dòn truc dien nham vào uy tín cua doi thu bên kia chien tuyen". Truoc dó, trong mot bài báo duoc dang tai, Bloomberg dã gây nên mot "con du chan manh" trong toàn ngành công nghe khi cho rang, Trung Quoc có the dã xâm nhap vào co so ha tang công nghe cua Amazon và Apple thông qua các con gián diep duoc gan san trên các bo mach chu. Voi nhung vi mach siêu nho nhu dau bút chì cua Supermicro - don vi cung cap các bo mach, duoc cay vào he thong máy chu cua nhung công ty công nghe My, nó se giúp chính phu Trung Quoc có the truy cap vào backdoor trên he thong cua các công ty công nghe, và toàn bo bí mat công nghe cua các hãng này dã bi phoi bày, Bloomberg khang dinh. Trong khi dó, ca Apple và Amazon deu phu nhan viec he thong cua mình bi gan chip gián diep. Khang dinh truoc báo gioi, CEO Tim Cook - nguoi dung dau Apple, cho biet dieu này không he xay ra. "Thông tin dó không có that", ông nói. Và Supermicro - nhân vat chính thu ba trong câu chuyen, cung dã lên tieng phan bác truoc cáo buoc ve chip gián diep Trung Quoc cua Bloomberg. Không nhung the, các công ty này (bao gom Apple, Amazon và Supermicro) dã yêu cau Bloomberg phai dính chính vu viec, nhung phía Bloomberg van im lang. Chính boi the, de dáp tra, ca Apple và Amazon dã bat dau tien hành các bien pháp tra dua doi voi to báo này.

Không gỡ bài 'chip hạt gạo', Bloomberg bị Apple và Amazon trả đũa

Mặc dù được cả Apple và Amazon yêu cầu gỡ bỏ bài viết về "chip hạt gạo" - một con chip gián điệp của Trung Quốc được gắn trên các bo mạch chủ của các hãng này, nhưng Bloomberg quyết giữ lại, hai hãng công nghệ Mỹ đã có những "động thái trả đũa" đối với Bloomberg.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: