Thiết lập Internet vạn vật trong doanh nghiệp

Đây là tựa cuốn sách ăn khách toàn cầu phiên bản tiếng Việt vừa được Alpha Books giới thiệu như là cẩm nang cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thời đại 4.0.


 • Hệ điều hành mới cho các thiết bị IoT
 • Microsoft đưa Windows thâm nhập thị trường IoT
 • Thị trường IoT sẽ đáng giá hàng trăm tỷ USD vào năm 2020
 • Mạng di động 5G: Bước đệm cho IoT
 • IoT- nguồn cảm hứng mới trong ngành sản xuất linh kiện

Aplha Books sáng ngày 3/10/2018 đã chính thức ra mắt cuốn "Thiết lập Internet vạn vật trong doanh nghiệp" - một tác phẩm ăn khách trên khắp thế giới của Maceiej Kranz, Phó chủ tịch Đổi mới Chiến lược của Cisco. Trong cuốn sách này, nhiều nghiên cứu điển hình khác nhau được trích dẫn trong đó có nghiên cứu về Harley - Davision, nhà sản xuất mô tô nổi tiếng này đã tăng năng xuất của một trong những nhà máy của mình lên 80%, giảm chu trình đặt hàng từ 18 tháng xuống còn hai tuần và có lợi nhuận tổng thể tăng từ 3% đến 4%.


Phó chủ tịch Đổi mới Chiến lược của Cisco, tác giá cuốn sách này mô tả mức độ tăng tưởng tương tự hầu hết các ngành công nghiệp khác, trên thực tế, McKinsey & Co dự đoán rằng 9 ngành công nghiệp đang bắt đầu đạt được lợi ích từ IoT với những yếu tố như phương tiện, y tế công cộng, tiết kiệm năng lượng, dịch vụ cung cấp vận chuyển hàng hóa, con người, môi trường làm việc, bán lẻ, các nhà máy, văn phòng và tại nhà.


Theo ông Krans các quốc gia trên khắp Châu Á như Việt Nam từ lâu đã được hưởng lợi từ chi phí lao động tương đối thấp, điều này ban đầu đã giúp họ trở thành các trung tâm sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên sự ra đời của IoT kết hợp với các công nghệ kết nối tiên tiến như phân tích dữ liệu, trí thông minh nhân tạo, tiền điện tử và điện toán đám mây, khiến các quốc gia này và các công ty hoạt động ở đó cần phát triển các chiến lược khác vượt khỏi chi phi lao động thấp.


Maciej Kranz, Phó chủ tịch Đổi mới Chiến lược của Cisco.

Ông còn cho biết thêm rằng các công ty trên toàn cầu đang ứng dụng IoT để tăng năng suất, hiệu quả trong thời gian thực bằng cách kết nối dây chuyền sản xuất của họ với nhà vận chuyển và cung cấp hàng hóa. Xu hướng này cũng đang tăng lên ở Việt Nam. Phó chủ tịch Đổi mới Chiến lược của Cisco tin rằng các nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp IoT cũng như hệ thống đối tác của họ có thể đóng góp và sự tăng trưởng liên tục của đất nước".


Bà Lương Thị Lệ Thủy, Tổng Giám đốc Cisco Việt Nam cho biết thêm chuyển đổi số không còn là tầm nhìn ở Việt Nam mà đã trở thành thực tế. Cách doanh nghiệp trên toàn quốc đang áp dụng công nghệ và khai thác sức mạnh của mình để vượt qua những thách thức chính và đem lại cơ hội tăng trưởng mới. Tuy nhiên, nghiên cứu của Cisco đã chỉ ra rằng cần nhận thức thêm về sức mạnh chuyển đổi mà IoT và các công nghệ về mạng kết nối khác sẽ giúp cho các doanh nghiệp. Sự ra mắt cuốn sách này vẽ nên một kế hoạch có thể thực hiện được cho bất kỳ công ty lớn nhỏ nào để bắt đầu triển khai một chiến lược IoT, giúp mang đến những kết quả thức thì và rõ rệt giúp các doanh nghiệp kiểu cách những công nghệ này có thể giúp họ đạt được mục tiêu của mình.


Bà Lương Thị Lệ Thủy, Tổng Giám đốc Cisco Việt Nam.

Với dự đoán tới năm 2020, hơn 1,46 nghìn tỷ USD sẽ được đầu tư vào IoT. Đây là xu hướng công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn trong tương lai. Cuốn sách "Thiết lập Internet vạn vật trong doanh nghiệp" ra mắt tại thời điểm các công ty trên khắp Việt Nam bắt đầu áp dụng công nghệ này để giải quyết các thách thức kinh doanh lớn và mở ra những con đường phát triển mới.Thiet lap Internet van vat trong doanh nghiep


Day la tua cuon sach an khach toan cau phien ban tieng Viet vua duoc Alpha Books gioi thieu nhu la cam nang cho cac nha lanh dao doanh nghiep thoi dai 4.0.


 • He dieu hành moi cho các thiet bi IoT
 • Microsoft dua Windows thâm nhap thi truong IoT
 • Thi truong IoT se dáng giá hàng tram ty USD vào nam 2020
 • Mang di dong 5G: Buoc dem cho IoT
 • IoT- nguon cam hung moi trong ngành san xuat linh kien

Aplha Books sáng ngày 3/10/2018 dã chính thuc ra mat cuon "Thiet lap Internet van vat trong doanh nghiep" - mot tác pham an khách trên khap the gioi cua Maceiej Kranz, Phó chu tich Doi moi Chien luoc cua Cisco. Trong cuon sách này, nhieu nghiên cuu dien hình khác nhau duoc trích dan trong dó có nghiên cuu ve Harley - Davision, nhà san xuat mô tô noi tieng này dã tang nang xuat cua mot trong nhung nhà máy cua mình lên 80%, giam chu trình dat hàng tu 18 tháng xuong còn hai tuan và có loi nhuan tong the tang tu 3% den 4%.


Phó chu tich Doi moi Chien luoc cua Cisco, tác giá cuon sách này mô ta muc do tang tuong tuong tu hau het các ngành công nghiep khác, trên thuc te, McKinsey & Co du doán rang 9 ngành công nghiep dang bat dau dat duoc loi ích tu IoT voi nhung yeu to nhu phuong tien, y te công cong, tiet kiem nang luong, dich vu cung cap van chuyen hàng hóa, con nguoi, môi truong làm viec, bán le, các nhà máy, van phòng và tai nhà.


Theo ông Krans các quoc gia trên khap Châu Á nhu Viet Nam tu lâu dã duoc huong loi tu chi phí lao dong tuong doi thap, dieu này ban dau dã giúp ho tro thành các trung tâm san xuat toàn cau. Tuy nhiên su ra doi cua IoT ket hop voi các công nghe ket noi tiên tien nhu phân tích du lieu, trí thông minh nhân tao, tien dien tu và dien toán dám mây, khien các quoc gia này và các công ty hoat dong o dó can phát trien các chien luoc khác vuot khoi chi phi lao dong thap.


Maciej Kranz, Phó chu tich Doi moi Chien luoc cua Cisco.

Ông còn cho biet thêm rang các công ty trên toàn cau dang ung dung IoT de tang nang suat, hieu qua trong thoi gian thuc bang cách ket noi dây chuyen san xuat cua ho voi nhà van chuyen và cung cap hàng hóa. Xu huong này cung dang tang lên o Viet Nam. Phó chu tich Doi moi Chien luoc cua Cisco tin rang các nhà cung cap dich vu và giai pháp IoT cung nhu he thong doi tác cua ho có the dóng góp và su tang truong liên tuc cua dat nuoc".


Bà Luong Thi Le Thuy, Tong Giám doc Cisco Viet Nam cho biet thêm chuyen doi so không còn là tam nhìn o Viet Nam mà dã tro thành thuc te. Cách doanh nghiep trên toàn quoc dang áp dung công nghe và khai thác suc manh cua mình de vuot qua nhung thách thuc chính và dem lai co hoi tang truong moi. Tuy nhiên, nghiên cuu cua Cisco dã chi ra rang can nhan thuc thêm ve suc manh chuyen doi mà IoT và các công nghe ve mang ket noi khác se giúp cho các doanh nghiep. Su ra mat cuon sách này ve nên mot ke hoach có the thuc hien duoc cho bat ky công ty lon nho nào de bat dau trien khai mot chien luoc IoT, giúp mang den nhung ket qua thuc thì và rõ ret giúp các doanh nghiep kieu cách nhung công nghe này có the giúp ho dat duoc muc tiêu cua mình.


Bà Luong Thi Le Thuy, Tong Giám doc Cisco Viet Nam.

Voi du doán toi nam 2020, hon 1,46 nghìn ty USD se duoc dau tu vào IoT. Dây là xu huong công nghe có tam anh huong lon trong tuong lai. Cuon sách "Thiet lap Internet van vat trong doanh nghiep" ra mat tai thoi diem các công ty trên khap Viet Nam bat dau áp dung công nghe này de giai quyet các thách thuc kinh doanh lon và mo ra nhung con duong phát trien moi.
Thiết lập Internet vạn vật trong doanh nghiệp

Đây là tựa cuốn sách ăn khách toàn cầu phiên bản tiếng Việt vừa được Alpha Books giới thiệu như là cẩm nang cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thời đại 4.0.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: