Sáng nay 22/9, Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019, là năm học thứ 3 mà đơn vị này thực hiện tuyển sinh đại học hệ chính quy.


Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Thu.


Được biết, trong năm học mới 2018-2019, học viên tiếp nhận 500 tân sinh viên khóa 3 ở 5 chuyên ngành như Quản lý Nhà nước, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Chính trị học, Luật và Công tác, xã hội.


Theo lời đại diện lãnh đạo Học viện Cán bộ Thành phố, trong 3 năm trở lại đây, đơn vị này đã đào tạo hơn 3.000 nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM nói riêng và một số tỉnh, thành khác nói chung.


Ngoài hệ đào tạo đại học chính quy, Học viện Cán bộ TP.HCM cũng chính là đào tạo có uy tín về lý luận chính trị và bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức trong hệ thống chính trị của Thành phố.


Trong năm học 2017-2018, Học viện đã triển khai đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, và các chương trình bồi dưỡng, các chương trình liên kết với 32.219 lượt học viên.


Tại buổi khai giảng, Thư viện thuộc Học viện Cán bộ TP.HCM phối hợp cùng các Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM, Nhà Xuất bản Tổng hợp,... tổ chức Hội sách chào mừng tân sinh viên.

Hoc vien Can bo TP.HCM khai giang nam hoc moi


Sang nay 22/9, Hoc vien Can bo TP.HCM to chuc le khai giang nam hoc moi 2018-2019, la nam hoc thu 3 ma don vi nay thuc hien tuyen sinh dai hoc he chinh quy.


Den du có Uy viên Trung uong Dang, Chu tich UBND TP.HCM Nguyen Thành Phong; Uy viên Ban thuong vu Thành uy, Phó Chu tich thuong truc UBND Thành pho Lê Thanh Liêm; Thành uy viên, Phó Chu tich UBND Thành pho Nguyen Thi Thu.


Duoc biet, trong nam hoc moi 2018-2019, hoc viên tiep nhan 500 tân sinh viên khóa 3 o 5 chuyên ngành nhu Quan lý Nhà nuoc, Xây dung Dang và Chính quyen Nhà nuoc, Chính tri hoc, Luat và Công tác, xã hoi.


Theo loi dai dien lãnh dao Hoc vien Cán bo Thành pho, trong 3 nam tro lai dây, don vi này dã dào tao hon 3.000 nguon nhân luc chat luong cao cho TP.HCM nói riêng và mot so tinh, thành khác nói chung.


Ngoài he dào tao dai hoc chính quy, Hoc vien Cán bo TP.HCM cung chính là dào tao có uy tín ve lý luan chính tri và boi duong ky nang cho doi ngu cán bo, công chuc và viên chuc trong he thong chính tri cua Thành pho.


Trong nam hoc 2017-2018, Hoc vien dã trien khai dào tao Trung cap Lý luan chính tri - hành chính, và các chuong trình boi duong, các chuong trình liên ket voi 32.219 luot hoc viên.


Tai buoi khai giang, Thu vien thuoc Hoc vien Cán bo TP.HCM phoi hop cùng các Nhà xuat ban Van hóa - Van nghe TP.HCM, Nhà Xuat ban Tong hop,... to chuc Hoi sách chào mung tân sinh viên.


Học viện Cán bộ TP.HCM khai giảng năm học mới

Sáng nay 22/9, Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019, là năm học thứ 3 mà đơn vị này thực hiện tuyển sinh đại học hệ chính quy.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: