Chơi thử Sprint Hero: gameplay đơn giản, tiết tấu chậm, không thể gây nghiện/ức chế như Flappy Bird

Dù không phải là một tựa game quá tệ nhưng Sprint Hero không được như những gì nhà phát triển Phạm Mỹ Mãn giới thiệu trên chương trình Shark Tank.


Tự tin cho rằng tựa game Sprint Hero của mình "ức chế nhất trên trái đất", nhà phát triển Phạm Mỹ Mãn đã tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam và kêu gọi 5 tỷ đồng cho 10% cổ phần công ty. Tuy nhiên, đáng buồn là tất cả các Shark đều từ chối đầu tư vào AgriTelecom của Mỹ Mãn.


Chơi thử Sprint Hero: gameplay đơn giản, tiết tấu chậm, không thể gây nghiện/ức chế như Flappy Bird - Ảnh 1.

Mỹ Mãn cho rằng tựa game như thế này không ai trên thế giới làm được ngoài anh. Vì thế, bất chấp việc đã lên App Store được 6 tháng nhưng chỉ có 10.000 lượt tải, Mỹ Mãn vẫn kỳ vọng Sprint Hero có thể tạo ra doanh thu 5 triệu USD/1 tháng.


Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tựa game Sprint Hero của Phạm Mỹ Mãn có thực sự gây nghiện, gây ức chế như những gì nhà phát triển này tuyên bố hay không.


Gameplay


Sprint Hero là một trò chơi đơn giản. Khi vào game bạn cũng không cần tùy chỉnh gì mà có thể ngay lập tức nhấn nút play. Để điều khiển nhân vật ninja, bạn cần giữ vào màn hình, sau đó khi tới địa điểm phù hợp bạn phải nhả tay ra để nhân vật nhảy tới vị trí cái cây.


Chơi thử Sprint Hero: gameplay đơn giản, tiết tấu chậm, không thể gây nghiện/ức chế như Flappy Bird - Ảnh 2.

Nếu cú nhảy chính xác, phù hợp với độ cong của cây, nhân vật sẽ nhận được kim cương và chém cùng lúc hai quả cam hai bên gốc cây. Cú nhảy lệch đi một chút nhân vật sẽ chỉ chém được một quả ở phía ngoài, bất chấp việc nhảy lệch về hướng bên nào.


Nếu bạn nhả tay ra sớm quá hoặc muộn quá, nhân vật đều nhảy trượt mục tiêu và bạn phải chơi lại từ đầu. Bạn cũng có thể trở lại trò chơi, giữ nguyên điểm bằng cách xem video quảng cáo.


Chơi thử Sprint Hero: gameplay đơn giản, tiết tấu chậm, không thể gây nghiện/ức chế như Flappy Bird - Ảnh 3.

Ban đầu thì có vẻ dễ nhưng càng về sau, game sẽ càng khó hơn. Bạn có thể tích lũy kim cương và hoa quả chém được để mở khóa màn chơi mới và nhân vật mới.


Thiết kế


Giống như Flappy Bird, Sprint Hero không đặt nặng về giao diện. Các nhân vật bao gồm ninja, chim cánh cụt, gấu trúc, người tiền sử, robot... trong game có thiết kế đơn giản. Game cũng có một số hình nền khác nhau nhưng nhìn chung không có gì đặc sắc về mặt thiết kế, đồ họa.


Chơi thử Sprint Hero: gameplay đơn giản, tiết tấu chậm, không thể gây nghiện/ức chế như Flappy Bird - Ảnh 4.

Mức độ gây nghiện, gây ức chế


Như đã nói, Sprint Hero khá dễ chơi. Và mặc dù độ khó của game có tăng dần theo mức điểm số mà bạn tích lũy nhưng vẫn chưa đủ gây nghiện, cuốn hút người dùng như Flappy Bird. Game cũng chưa thể đủ ức chế để khiến tôi phải đập máy như những gì nhà phát triển Mỹ Mãn tuyên bố.


Tại sao vậy? Nếu đã chơi Flappy Bird chắc chắn bạn sẽ thấy rằng một trong những yếu tố lôi cuốn, gây ức chế chính là việc chú chim xấu xí bay liên tục và bắt bạn phải nhấp liên tục để tránh cho nó bị rơi. Sprint Hero thì không như vậy. Sau mỗi lần nhảy nhân vật sẽ dừng lại, chờ người chơi nhấp và giữ vào màn hình để nhảy tiếp. Điều này khiến game không gây được chút ức chế nào cho tôi


Kết


Sau khi tham gia Shark Tank, số lượt tải Sprint Hero đã tăng vọt. Hiện tại, tựa game này đang được xếp hạng 28 trong danh mục game Arcade trên App Store Việt Nam. Tuy nhiên, đa số người chơi đều chỉ dành cho tựa game này 1 hoặc 2 sao. Cũng có những người chơi dành cho Sprint Hero 5 sao nhưng chỉ mang tính khích lệ. Trung bình, Sprint Hero chỉ đạt 2,2 sao.


Chơi thử Sprint Hero


Với chất lượng như thế này, có lẽ Sprint Hero không thể giúp AgriTelecom của Mỹ Mãn trở thành công ty tỷ USD trong tương lai được. Hy vọng rằng Phạm Mỹ Mãn sẽ tiếp tục cải thiện tựa game của mình để thu hút nhiều hơn nữa người chơi và thực hiện được những ước mơ của anh.


Reviewer toàn thế giới đánh giá iPhone 2018: tốc độ tải, Face ID đều nhanh hơn iPhone X, bản XS Max quá toChoi thu Sprint Hero: gameplay don gian, tiet tau cham, khong the gay nghien/uc che nhu Flappy Bird


Dù khong phải là mọt tụa game quá tẹ nhung Sprint Hero khong duọc nhu nhũng gì nhà phát triẻn Phạm Mỹ Mãn giói thiẹu tren chuong trình Shark Tank.


Tụ tin cho ràng tụa game Sprint Hero của mình "úc ché nhát tren trái dát", nhà phát triẻn Phạm Mỹ Mãn dã tham gia chuong trình Shark Tank Viẹt Nam và keu gọi 5 tỷ dòng cho 10% cỏ phàn cong ty. Tuy nhien, dáng buòn là tát cả các Shark dèu tù chói dàu tu vào AgriTelecom của Mỹ Mãn.


Choi thủ Sprint Hero: gameplay don gian, tiet tau cham, khong the gay nghien/uc che nhu Flappy Bird - Anh 1.

Mỹ Mãn cho ràng tụa game nhu thé này khong ai tren thé giói làm duọc ngoài anh. Vì thé, bát cháp viẹc dã len App Store duọc 6 tháng nhung chỉ có 10.000 luọt tải, Mỹ Mãn vãn kỳ vọng Sprint Hero có thẻ tạo ra doanh thu 5 triẹu USD/1 tháng.


Bay giò, chúng ta hãy cùng tìm hiẻu xem tụa game Sprint Hero của Phạm Mỹ Mãn có thục sụ gay nghiẹn, gay úc ché nhu nhũng gì nhà phát triẻn này tuyen bó hay khong.


Gameplay


Sprint Hero là mọt trò choi don giản. Khi vào game bạn cũng khong càn tùy chỉnh gì mà có thẻ ngay lạp túc nhán nút play. Dẻ dièu khiẻn nhan vạt ninja, bạn càn giũ vào màn hình, sau dó khi tói dịa diẻm phù họp bạn phải nhả tay ra dẻ nhan vạt nhảy tói vị trí cái cay.


Choi thủ Sprint Hero: gameplay don gian, tiet tau cham, khong the gay nghien/uc che nhu Flappy Bird - Anh 2.

Néu cú nhảy chính xác, phù họp vói dọ cong của cay, nhan vạt sẽ nhạn duọc kim cuong và chém cùng lúc hai quả cam hai ben góc cay. Cú nhảy lẹch di mọt chút nhan vạt sẽ chỉ chém duọc mọt quả ỏ phía ngoài, bát cháp viẹc nhảy lẹch vè huóng ben nào.


Néu bạn nhả tay ra sóm quá hoạc muọn quá, nhan vạt dèu nhảy truọt mục tieu và bạn phải choi lại tù dàu. Bạn cũng có thẻ trỏ lại trò choi, giũ nguyen diẻm bàng cách xem video quảng cáo.


Choi thủ Sprint Hero: gameplay don gian, tiet tau cham, khong the gay nghien/uc che nhu Flappy Bird - Anh 3.

Ban dàu thì có vẻ dẽ nhung càng vè sau, game sẽ càng khó hon. Bạn có thẻ tích lũy kim cuong và hoa quả chém duọc dẻ mỏ khóa màn choi mói và nhan vạt mói.


Thiét ké


Gióng nhu Flappy Bird, Sprint Hero khong dạt nạng vè giao diẹn. Các nhan vạt bao gòm ninja, chim cánh cụt, gáu trúc, nguòi tièn sủ, robot... trong game có thiét ké don giản. Game cũng có mọt só hình nèn khác nhau nhung nhìn chung khong có gì dạc sác vè mạt thiét ké, dò họa.


Choi thủ Sprint Hero: gameplay don gian, tiet tau cham, khong the gay nghien/uc che nhu Flappy Bird - Anh 4.

Múc dọ gay nghiẹn, gay úc ché


Nhu dã nói, Sprint Hero khá dẽ choi. Và mạc dù dọ khó của game có tang dàn theo múc diẻm só mà bạn tích lũy nhung vãn chua dủ gay nghiẹn, cuón hút nguòi dùng nhu Flappy Bird. Game cũng chua thẻ dủ úc ché dẻ khién toi phải dạp máy nhu nhũng gì nhà phát triẻn Mỹ Mãn tuyen bó.


Tại sao vạy? Néu dã choi Flappy Bird chác chán bạn sẽ tháy ràng mọt trong nhũng yéu tó loi cuón, gay úc ché chính là viẹc chú chim xáu xí bay lien tục và bát bạn phải nháp lien tục dẻ tránh cho nó bị roi. Sprint Hero thì khong nhu vạy. Sau mõi làn nhảy nhan vạt sẽ dùng lại, chò nguòi choi nháp và giũ vào màn hình dẻ nhảy tiép. Dièu này khién game khong gay duọc chút úc ché nào cho toi


Két


Sau khi tham gia Shark Tank, só luọt tải Sprint Hero dã tang vọt. Hiẹn tại, tụa game này dang duọc xép hạng 28 trong danh mục game Arcade tren App Store Viẹt Nam. Tuy nhien, da só nguòi choi dèu chỉ dành cho tụa game này 1 hoạc 2 sao. Cũng có nhũng nguòi choi dành cho Sprint Hero 5 sao nhung chỉ mang tính khích lẹ. Trung bình, Sprint Hero chỉ dạt 2,2 sao.


Choi thủ Sprint Hero


Vói chát luọng nhu thé này, có lẽ Sprint Hero khong thẻ giúp AgriTelecom của Mỹ Mãn trỏ thành cong ty tỷ USD trong tuong lai duọc. Hy vọng ràng Phạm Mỹ Mãn sẽ tiép tục cải thiẹn tụa game của mình dẻ thu hút nhièu hon nũa nguòi choi và thục hiẹn duọc nhũng uóc mo của anh.


Reviewer toan the gioi danh gia iPhone 2018: toc do tai, Face ID deu nhanh hon iPhone X, ban XS Max qua to

Chơi thử Sprint Hero: gameplay đơn giản, tiết tấu chậm, không thể gây nghiện/ức chế như Flappy Bird

Dù không phải là một tựa game quá tệ nhưng Sprint Hero không được như những gì nhà phát triển Phạm Mỹ Mãn giới thiệu trên chương trình Shark Tank.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: