Thiết bị của Huawei và ZTE bị cấm sử dụng trong chính phủ Mỹ

Hôm qua - 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một lệnh cấm Chính phủ Mỹ sử dụng công nghệ của Huawei và ZTE (Trung Quốc).


Lệnh cấm này là một phần của Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng (Defense Authorization Act) vừa được ông Trump ký vào ngày hôm qua - 13/8. Theo đó, các thiết bị và công nghệ của hai công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc là Huawei và ZTE sẽ bị cấm sử dụng trong chính phủ Mỹ, cũng như với các nhà thầu cung cấp dịch vụ cho Nhà nước. Và lệnh cấm này là kết quả sau nhiều tháng trời kiến nghị của đảng Cộng hòa, khi rất nhiều thành viên của Đảng này coi hai công ty viễn thông lớn nói trên của Trung Quốc là "mối đe dọa tới an ninh quốc gia.", theo trang tin The Verge.
Theo lệnh cấm mới, các thiết bị và công nghệ của hai công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc là Huawei và ZTE sẽ bị cấm sử dụng trong chính phủ Mỹ, cũng như với các nhà thầu cung cấp dịch vụ cho Nhà nước.
Trước đó, hồi tháng 6, Thượng viện Mỹ đã từng ban hành quyết định cấm ZTE mua bán, hợp tác, sử dụng công nghệ thuộc sở hữu của Mỹ, với mục đích "bóp chết" công ty này. Tuy nhiên, Nhà Trắng, đứng đầu là Tổng thống Donald Trump, lại muốn cứu ZTE vì lệnh cấm "có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn nhân công". Cuối cùng, Quốc hội Mỹ cũng đã quyết định cấm chính phủ Mỹ hay bất kỳ ai muốn làm việc với chính phủ Mỹ sử dụng công nghệ, sản phẩm của Huawei, ZTE và một số công ty viễn thông Trung Quốc khác. Lệnh cấm vừa được ban bố này sẽ có hiệu lực trong vòng hai năm tới. Cụ thể, lệnh cấm mới sẽ cấm chính phủ Mỹ và các công ty có liên quan sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Huawei và ZTE ở những vùng "thiết yếu, quan trọng" trong hệ thống chính phủ mà họ đang sử dụng. Tuy nhiên, một số sản phẩm của những công ty Trung Quốc này sẽ vẫn được phép sử dụng, miễn sao chúng không được dùng để định tuyến hoặc xem dữ liệu. Ngoài ra, lệnh này cũng đề nghị một số cơ quan chính phủ, bao gồm Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) ưu tiên rót vốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp buộc phải thay đổi công nghệ của mình vì lệnh cấm. Theo các nhà quan sát, đây thực sự là một động thái hết sức bất ngờ của Quốc hội Mỹ, một phần vì ông Trump không muốn áp đặt lệnh cấm lên ZTE, thậm chí ông ấy còn "ra sức thương thỏa" để gỡ bỏ nó. Và Ủy ban Thương mại Mỹ đã chấp nhận thỏa thuận để gỡ bỏ lệnh cấm, chỉ yêu cầu ZTE phải nộp phạt và xử lý những nhân viên, lãnh đạo có liên quan. Đây là việc mà ông Trump đã làm và một lần nữa đổi ý, là điều mà không phải ai cũng có thể đoán trước. Huawei và ZTE là những cái tên từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của chính phủ Mỹ. Cả hai công ty này đã bị coi là mối đe dọa tới an ninh quốc gia từ năm 2012, và những người đứng đầu của các cơ quan an ninh Mỹ đều khuyến cáo không sử dụng sản phẩm của ZTE và Huawei. Tuy lệnh cấm mới này chưa có hiệu lực ngay lập tức, nhưng tầm ảnh hưởng mà nó gây ra sẽ là rất lớn, khi hàng loạt công ty sẽ buộc phải loại bỏ những sản phẩm, công nghệ của Huawei và ZTE mà họ đang sử dụng và chọn nhà cung ứng khác nếu muốn tiếp tục làm việc với chính phủ Mỹ.Thiet bi cua Huawei va ZTE bi cam su dung trong chinh phu My


Hom qua - 13/8, Tong thong My Donald Trump da ky mot lenh cam Chinh phu My su dung cong nghe cua Huawei va ZTE (Trung Quoc).


Lenh cam này là mot phan cua Dao luat Uy nhiem Quoc phòng (Defense Authorization Act) vua duoc ông Trump ký vào ngày hôm qua - 13/8. Theo dó, các thiet bi và công nghe cua hai công ty công nghe khong lo cua Trung Quoc là Huawei và ZTE se bi cam su dung trong chính phu My, cung nhu voi các nhà thau cung cap dich vu cho Nhà nuoc. Và lenh cam này là ket qua sau nhieu tháng troi kien nghi cua dang Cong hòa, khi rat nhieu thành viên cua Dang này coi hai công ty vien thông lon nói trên cua Trung Quoc là "moi de doa toi an ninh quoc gia.", theo trang tin The Verge.
Theo lenh cam moi, các thiet bi và công nghe cua hai công ty công nghe khong lo cua Trung Quoc là Huawei và ZTE se bi cam su dung trong chính phu My, cung nhu voi các nhà thau cung cap dich vu cho Nhà nuoc.
Truoc dó, hoi tháng 6, Thuong vien My dã tung ban hành quyet dinh cam ZTE mua bán, hop tác, su dung công nghe thuoc so huu cua My, voi muc dích "bóp chet" công ty này. Tuy nhiên, Nhà Trang, dung dau là Tong thong Donald Trump, lai muon cuu ZTE vì lenh cam "có the anh huong den hàng nghìn nhân công". Cuoi cùng, Quoc hoi My cung dã quyet dinh cam chính phu My hay bat ky ai muon làm viec voi chính phu My su dung công nghe, san pham cua Huawei, ZTE và mot so công ty vien thông Trung Quoc khác. Lenh cam vua duoc ban bo này se có hieu luc trong vòng hai nam toi. Cu the, lenh cam moi se cam chính phu My và các công ty có liên quan su dung san pham, dich vu cua Huawei và ZTE o nhung vùng "thiet yeu, quan trong" trong he thong chính phu mà ho dang su dung. Tuy nhiên, mot so san pham cua nhung công ty Trung Quoc này se van duoc phép su dung, mien sao chúng không duoc dùng de dinh tuyen hoac xem du lieu. Ngoài ra, lenh này cung de nghi mot so co quan chính phu, bao gom Uy ban Truyen thông Liên bang (FCC) uu tiên rót von ho tro cho các doanh nghiep buoc phai thay doi công nghe cua mình vì lenh cam. Theo các nhà quan sát, dây thuc su là mot dong thái het suc bat ngo cua Quoc hoi My, mot phan vì ông Trump không muon áp dat lenh cam lên ZTE, tham chí ông ay còn "ra suc thuong thoa" de go bo nó. Và Uy ban Thuong mai My dã chap nhan thoa thuan de go bo lenh cam, chi yêu cau ZTE phai nop phat và xu lý nhung nhân viên, lãnh dao có liên quan. Dây là viec mà ông Trump dã làm và mot lan nua doi ý, là dieu mà không phai ai cung có the doán truoc. Huawei và ZTE là nhung cái tên tu lâu dã nam trong tam ngam cua chính phu My. Ca hai công ty này dã bi coi là moi de doa toi an ninh quoc gia tu nam 2012, và nhung nguoi dung dau cua các co quan an ninh My deu khuyen cáo không su dung san pham cua ZTE và Huawei. Tuy lenh cam moi này chua có hieu luc ngay lap tuc, nhung tam anh huong mà nó gây ra se là rat lon, khi hàng loat công ty se buoc phai loai bo nhung san pham, công nghe cua Huawei và ZTE mà ho dang su dung và chon nhà cung ung khác neu muon tiep tuc làm viec voi chính phu My.

Thiết bị của Huawei và ZTE bị cấm sử dụng trong chính phủ Mỹ

Hôm qua - 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một lệnh cấm Chính phủ Mỹ sử dụng công nghệ của Huawei và ZTE (Trung Quốc).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: