Các nhà nghiên cứu kết luận rằng Play Store của Google chứa hàng loạt các ứng dụng mà đang ngấm ngầm theo dõi trẻ nhỏ

Hiểm hoạ khôn lường cho trẻ nhỏ đang đến từ hàng loạt các ứng dụng trên Play Store của Google.


Hàng ngàn ứng dụng có thể đang theo dõi hoạt động tực tuyến của trẻ em một cách bất hợp pháp, theo như một khảo sát gần đây về các ứng dụng trên Android có sẵn trên cửa hàng Google Play.


Các nhà nghiên cứu kết luận rằng Play Store của Google chứa hàng loạt các ứng dụng mà đang ngấm ngầm theo dõi trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Sử dụng "đánh giá tự động cho các hành vi riêng tư của các ứng dụng Android," một nhóm các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học máy tính đã kết luận rằng trong 5.855 ứng dụng trên trong mục Ứng dụng được thiết kế cho gia đình của Play Store, có đến 28% đang "truy cập dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ bởi Android," và 73% ứng dụng "đã truyền dữ liệu nhạy cảm trên Internet." Cuộc khảo sát cho thấy trong số các ứng dụng này, "không có ứng dụng nào đã nhận được sự chấp thuận của phụ huynh," như đã yêu cầu theo luật, do các công cụ tự động của các ứng dụng này đã có thể kích hoạt các tính năng theo dõi.


Các nhà nghiên cứu kết luận rằng Play Store của Google chứa hàng loạt các ứng dụng mà đang ngấm ngầm theo dõi trẻ nhỏ - Ảnh 2.

Khảo sát cho thấy một số thực trạng đáng báo động: 256 ứng dụng đã thu thập dữ liệu vị trí địa lý, 107 ứng dụng thu thập và chia sẻ địa chỉ email của chủ sở hữu thiết bị, và 10 ứng dụng đã chia sẻ số điện thoại của người dùng.


1100 ứng dụng liên tục chia sẻ nhân dạng người dùng, thông tin mà có thể được sử dụng cho các kỹ thuật quảng cáo dựa trên hành vi mà đã bị Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em ngăn cấm sử dụng. 2281 ứng dụng đã lan truyền ID cho Android Advertising, thông tin mà Google yêu cầu các nhà phát triển và SDK phải sử dụng như là một hình thức theo dõi quảng cáo liên tục duy nhất, cho phép người dùng xoá lịch sử sử dụng của họ. Các ứng dụng này cũng đã lan truyền một số thông tin khác bằng những hình thức có thể hoàn toàn phủ nhận các bảo vệ quyền riêng tư của AAID. Điều này có nghĩa là những ứng dụng này còn vi phạm cả những chính sách của Google.


Các nhà nghiên cứu kết luận rằng Play Store của Google chứa hàng loạt các ứng dụng mà đang ngấm ngầm theo dõi trẻ nhỏ - Ảnh 3.

Các tác giả của nghiên cứu đã viết:


"Chúng tôi đã xác định được một số vi phạm đáng lo ngại: những vi phạm rõ rệt khi các ứng dụng chia sẻ địa điểm và thông tin liên lạc mà không có sự cho phép (4,8%), chia sẻ thông tin cá nhân mà không áp dụng các biện pháp bạo mật hợp lý (40%), không tuân thủ bằng việc liên tục chia sẻ nhân dạng với các bên thứ ba cho những mục đích bị cấm (18,8%), và thiếu hiểu biết hoặc bỏ qua các nghĩ vụ hợp đồng nhằm bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em (39%). Nhìn chung, khoản g57% trong số 5855 ứng dụng cho trẻ em mà chúng tôi đã phân tích có khả năng đã vi phạm Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em."


Tuy nhiên, khảo sát này được thực hiện thông qua các phương pháp tự động, và vì thế có khả năng là những ứng dụng này đã không thu thập dữ liệu theo những cách mà đã vi phạm Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Nhưng các tác giả vẫn nhấn mạnh rằng chỉ riêng con số những ứng dụng với những tính năng theo dõi cho thấy rằng sự không tuân thủ đang phổ biến rộng rãi, và rằng tập hợp nghiên cứu của họ đủ lớn để có thể đại diện cho cả nền kinh tế lớn hơn của các ứng dụng điện thoại. Mặc dù các nền tảng như Play Store hay App Store của Apple đã được miễn Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em, tập hợp nghiên cứu của họ đã chỉ lấy các ứng dụng thân thiện với gia đình trên Play Store.


Các nhà nghiên cứu kết luận rằng Play Store của Google chứa hàng loạt các ứng dụng mà đang ngấm ngầm theo dõi trẻ nhỏ - Ảnh 4.

Theo Engadget, con số ứng dụng khổng lồ đang gia nhập Play Store mỗi ngày (hơn 2700) có nghĩ là nhiều ứng dụng sẽ không được trải qua quá trình đánh giá thủ công. Ngoài ra, có nhiều khả năng là các nhà phát triển ứng dụng đã không biết về các luật lệ của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em, đặc biệt là khi các ứng dụng được thiết kế cho các đối tượng với mức độ tuổi đa dạng. Ngoài ra, nghiên cứu này không bao gồm bất cứ ứng dụng iOS nào.


Trong nhiều tháng gần đây, các nhà hoạt động đã liên tục gây áp lực lên Uỷ ban Thương mại Liên bang để đưa ra các biện pháp cho một loạt các tập đoàn lớn mà đang có những công cụ quảng cáo nhắm mục tiêu cho trẻ em, bao gồm cả Disney và YouTube. Trong quá khứ, Uỷ ban thương mại Liên bang đã nhiều lần phải làm việc với nhiều công ty vì đã vi phạm Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Nhưng, như nghiên cứu này đã cho thấy, có khả năng là hành vi né tránh các quy định liên quan đến việc nhắm mục tiêu quảng cáo trẻ em vẫn còn tràn lan trên mạng.


Tham khảo GizmodoTăng cường bảo mật cho đám mây của mình, Google chú ý đến công nghệ blockchainCac nha nghien cuu ket luan rang Play Store cua Google chua hang loat cac ung dung ma dang ngam ngam theo doi tre nho


Hiem hoa khon luong cho tre nho dang den tu hang loat cac ung dung tren Play Store cua Google.


Hang ngan ung dung co the dang theo doi hoat dong tuc tuyen cua tre em mot cach bat hop phap, theo nhu mot khao sat gan day ve cac ung dung tren Android co san tren cua hang Google Play.


Cac nha nghien cuu ket luan rang Play Store cua Google chua hang loat cac ung dung ma dang ngam ngam theo doi tre nho - Anh 1.

Su dung "danh gia tu dong cho cac hanh vi rieng tu cua cac ung dung Android," mot nhom cac nha nghien cuu va cac nha khoa hoc may tinh da ket luan rang trong 5.855 ung dung tren trong muc Ung dung duoc thiet ke cho gia dinh cua Play Store, co den 28% dang "truy cap du lieu nhay cam duoc bao ve boi Android," va 73% ung dung "da truyen du lieu nhay cam tren Internet." Cuoc khao sat cho thay trong so cac ung dung nay, "khong co ung dung nao da nhan duoc su chap thuan cua phu huynh," nhu da yeu cau theo luat, do cac cong cu tu dong cua cac ung dung nay da co the kich hoat cac tinh nang theo doi.


Cac nha nghien cuu ket luan rang Play Store cua Google chua hang loat cac ung dung ma dang ngam ngam theo doi tre nho - Anh 2.

Khao sat cho thay mot so thuc trang dang bao dong: 256 ung dung da thu thap du lieu vi tri dia ly, 107 ung dung thu thap va chia se dia chi email cua chu so huu thiet bi, va 10 ung dung da chia se so dien thoai cua nguoi dung.


1100 ung dung lien tuc chia se nhan dang nguoi dung, thong tin ma co the duoc su dung cho cac ky thuat quang cao dua tren hanh vi ma da bi Dao luat bao ve quyen rieng tu truc tuyen cua tre em ngan cam su dung. 2281 ung dung da lan truyen ID cho Android Advertising, thong tin ma Google yeu cau cac nha phat trien va SDK phai su dung nhu la mot hinh thuc theo doi quang cao lien tuc duy nhat, cho phep nguoi dung xoa lich su su dung cua ho. Cac ung dung nay cung da lan truyen mot so thong tin khac bang nhung hinh thuc co the hoan toan phu nhan cac bao ve quyen rieng tu cua AAID. Dieu nay co nghia la nhung ung dung nay con vi pham ca nhung chinh sach cua Google.


Cac nha nghien cuu ket luan rang Play Store cua Google chua hang loat cac ung dung ma dang ngam ngam theo doi tre nho - Anh 3.

Cac tac gia cua nghien cuu da viet:


"Chung toi da xac dinh duoc mot so vi pham dang lo ngai: nhung vi pham ro ret khi cac ung dung chia se dia diem va thong tin lien lac ma khong co su cho phep (4,8%), chia se thong tin ca nhan ma khong ap dung cac bien phap bao mat hop ly (40%), khong tuan thu bang viec lien tuc chia se nhan dang voi cac ben thu ba cho nhung muc dich bi cam (18,8%), va thieu hieu biet hoac bo qua cac nghi vu hop dong nham bao ve quyen rieng tu cua tre em (39%). Nhin chung, khoan g57% trong so 5855 ung dung cho tre em ma chung toi da phan tich co kha nang da vi pham Dao luat bao ve quyen rieng tu truc tuyen cua tre em."


Tuy nhien, khao sat nay duoc thuc hien thong qua cac phuong phap tu dong, va vi the co kha nang la nhung ung dung nay da khong thu thap du lieu theo nhung cach ma da vi pham Dao luat bao ve quyen rieng tu truc tuyen cua tre em. Nhung cac tac gia van nhan manh rang chi rieng con so nhung ung dung voi nhung tinh nang theo doi cho thay rang su khong tuan thu dang pho bien rong rai, va rang tap hop nghien cuu cua ho du lon de co the dai dien cho ca nen kinh te lon hon cua cac ung dung dien thoai. Mac du cac nen tang nhu Play Store hay App Store cua Apple da duoc mien Dao luat bao ve quyen rieng tu truc tuyen cua tre em, tap hop nghien cuu cua ho da chi lay cac ung dung than thien voi gia dinh tren Play Store.


Cac nha nghien cuu ket luan rang Play Store cua Google chua hang loat cac ung dung ma dang ngam ngam theo doi tre nho - Anh 4.

Theo Engadget, con so ung dung khong lo dang gia nhap Play Store moi ngay (hon 2700) co nghi la nhieu ung dung se khong duoc trai qua qua trinh danh gia thu cong. Ngoai ra, co nhieu kha nang la cac nha phat trien ung dung da khong biet ve cac luat le cua Dao luat bao ve quyen rieng tu truc tuyen cua tre em, dac biet la khi cac ung dung duoc thiet ke cho cac doi tuong voi muc do tuoi da dang. Ngoai ra, nghien cuu nay khong bao gom bat cu ung dung iOS nao.


Trong nhieu thang gan day, cac nha hoat dong da lien tuc gay ap luc len Uy ban Thuong mai Lien bang de dua ra cac bien phap cho mot loat cac tap doan lon ma dang co nhung cong cu quang cao nham muc tieu cho tre em, bao gom ca Disney va YouTube. Trong qua khu, Uy ban thuong mai Lien bang da nhieu lan phai lam viec voi nhieu cong ty vi da vi pham Dao luat bao ve quyen rieng tu truc tuyen cua tre em. Nhung, nhu nghien cuu nay da cho thay, co kha nang la hanh vi ne tranh cac quy dinh lien quan den viec nham muc tieu quang cao tre em van con tran lan tren mang.


Tham khao GizmodoTang cuong bao mat cho dam may cua minh, Google chu y den cong nghe blockchain

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng Play Store của Google chứa hàng loạt các ứng dụng mà đang ngấm ngầm theo dõi trẻ nhỏ

Hiểm hoạ khôn lường cho trẻ nhỏ đang đến từ hàng loạt các ứng dụng trên Play Store của Google.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá