TP.HCM

Nên chăng, cần gắn liền khu đô thị sáng tạo với hoạt động đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ để thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp?


 • Khu đô thị sáng tạo là nơi có hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp cường độ cao
 • TP.HCM quyết liệt triển khai xây dựng Khu đô thị sáng tạo
 • Sáng tạo ứng dụng di động từ ghế nhà trường
 • Cuộc thi ý tưởng kinh doanh sáng tạo
 • Định hình ngành công nghiệp sáng tạo

Khu đô thị sáng tạo TP.HCM: chưa “mặn mà” lộ trình khởi nghiệp


Trong phiên thảo luận về lộ trình chiến lược cho Khu đô thị sáng tạo ở phía Đông TP.HCM (do ĐHQG TP.HCM tổ chức ngày 12/4/2018), đại diện Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố cho biết Khu đô thị sáng tạo hình thành nhờ sự kết hợp tối đa giữa các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, có ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, cung cấp dịch vụ trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại theo chuẩn quốc tế, tuy nhiên hiện nay chưa có quy chuẩn – tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch đô thị đặc thù cho Khu đô thị sáng tạo.


Toàn cảnh buổi hội thảo.

Điều phối phiên thảo luận, TS. Trần Anh Tuấn – quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cũng khẳng định chưa có bộ chỉ tiêu để đánh giá Khu đô thị sáng tạo. Bởi vậy, các đại biểu vẫn loay hoay bài toán “ném đá tìm đường” cho Khu đô thị sáng tạo ở phía Đông TP.HCM với những câu chuyện về cơ sở hạ tầng, cuộc sống nhà khoa học và cơ chế đặc thù.


Cụ thể, có đại biểu đề xuất cần cơ chế “mở trói” cho giảng viên ở các trường ĐH để không còn là công chức – viên chức, để được quyền thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trong trường ĐH, sẽ không chỉ tạo điều kiện để giảng viên có thêm nguồn tài chính phục vụ hoạt động đào tạo – nghiên cứu, mà còn làm đa dạng những địa điểm và môi trường học tập kinh nghiệm thực tế dành cho sinh viên.


Với ý kiến Khu đô thị sáng tạo dành cho người lao động sáng tạo, các đại biểu đồng tình quan điểm Khu đô thị sáng tạo phải đáp ứng đủ nhu cầu sống và làm việc trong một không gian sáng tạo, có điều kiện làm việc bất cứ khi nào để gia tăng sức sáng tạo, tăng sức tưởng tượng trong điều kiện thoải mái nhất. Bên cạnh đó, việc quy hoạch Khu đô thị sáng tạo ở phía Đông TP.HCM cũng cần chú ý đến gia đình và văn hóa của người lao động, cùng những tiện ích giải trí - ẩm thực, thì mới có thể thu hút người lao động sáng tạo ở khắp nơi, đặc biệt là nhân lực quốc tế chất lượng cao, về sống và làm việc.


Về vấn đề quản lý Khu đô thị sáng tạo, các đại biểu đề xuất Thành phố cần tạo điều kiện để có quy chế thông thoáng, linh hoạt hơn trong việc tổ chức các hội thảo khoa học. Mặt khác, chính quyền sẵn sàng tâm thế chấp nhận sự thất bại trong thử nghiệm và sử dụng sản phẩm đổi mới sáng tạo để khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp.


Phong trào khởi nghiệp ngày càng sôi nổi


Trước đó, tại buổi giới thiệu chương trình hoạt động “Sihub 2020 – Hướng đến kết nối toàn cầu”, ông Huỳnh Kim Tước – đại diện Saigon Innovation Hub (thuộc Sở KHCN TP.HCM) cho biết tỷ lệ khởi nghiệp ở TP.HCM cao hơn so với mức trung bình của Việt Nam và đang có xu hướng tăng lên: từ mức 2% năm 2013, lên 2,5% năm 2015 và 2,7% năm 2017 (so với mức 0,6% của cả nước năm 2017). Chỉ số đổi mới sáng tạo trong các hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam năm 2017 đạt 19,4%, cao hơn so với các năm trước và cao hơn mức trung bình của cả nước (13,9%). Trong số khoảng 1.800 startup trên cả nước, có khoảng 834 startup đang hoạt động tại TP.HCM (chiếm 42%), chứng tỏ Thành phố có môi trường thuận lợi để khởi nghiệp.


Trong bối cảnh này, nhằm kết nối các nguồn lực xã hội thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp bắt nhịp với khu vực và thế giới, UBND TP.HCM giao Sở KHCN Thành phố tổ chức thực hiện “Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM năm 2018” trong tháng 10, gồm nhiều hoạt động cụ thể như hội thảo sơ kết, tổng kết về các chương trình đào tạo, tư vấn đổi mới sáng tạo và năng suất chất lượng; hội thảo khoa học về cơ chế, giải pháp, mô hình tiên tiến trong hình thành - phát triển thành phố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; góc đối thoại và kết nối nhà đầu tư – cơ quan nhà nước – doanh nghiệp; triển lãm startup trong và ngoài nước; hỗ trợ tổ chức các cuộc thi đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp…


Bên cạnh đó, năm nay TP.HCM cũng có giải thưởng thường niên về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp để tôn vinh tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đây là giải thưởng đề cao tính sáng tạo, tác động xã hội và hiệu quả kinh tế tùy từng giải pháp – sản phẩm mà doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã triển khai trên địa bàn Thành phố.

TP.HCM 'ban' lo trinh xay dung Khu do thi sang tao


Nen chang, can gan lien khu do thi sang tao voi hoat dong doi moi sang tao khoa hoc cong nghe de thuc day cong dong khoi nghiep?


 • Khu dô thi sáng tao là noi có hoat dong sáng tao và khoi nghiep cuong do cao
 • TP.HCM quyet liet trien khai xây dung Khu dô thi sáng tao
 • Sáng tao ung dung di dong tu ghe nhà truong
 • Cuoc thi ý tuong kinh doanh sáng tao
 • Dinh hình ngành công nghiep sáng tao

Khu dô thi sáng tao TP.HCM: chua “man mà” lo trình khoi nghiep


Trong phiên thao luan ve lo trình chien luoc cho Khu dô thi sáng tao o phía Dông TP.HCM (do DHQG TP.HCM to chuc ngày 12/4/2018), dai dien Vien Quy hoach Xây dung Thành pho cho biet Khu dô thi sáng tao hình thành nho su ket hop toi da giua các doanh nghiep và co so giáo duc, có ung dung ket qua nghiên cuu vào san xuat, cung cap dich vu trên nen tang công nghe cao, ha tang ky thuat và ha tang xã hoi hien dai theo chuan quoc te, tuy nhiên hien nay chua có quy chuan – tiêu chuan thiet ke quy hoach dô thi dac thù cho Khu dô thi sáng tao.


Toàn canh buoi hoi thao.

Dieu phoi phiên thao luan, TS. Tran Anh Tuan – quyen Vien truong Vien Nghiên cuu Phát trien TP.HCM cung khang dinh chua có bo chi tiêu de dánh giá Khu dô thi sáng tao. Boi vay, các dai bieu van loay hoay bài toán “ném dá tìm duong” cho Khu dô thi sáng tao o phía Dông TP.HCM voi nhung câu chuyen ve co so ha tang, cuoc song nhà khoa hoc và co che dac thù.


Cu the, có dai bieu de xuat can co che “mo trói” cho giang viên o các truong DH de không còn là công chuc – viên chuc, de duoc quyen thành lap doanh nghiep khoi nghiep nham thúc day hoat dong khoi nghiep trong truong DH, se không chi tao dieu kien de giang viên có thêm nguon tài chính phuc vu hoat dong dào tao – nghiên cuu, mà còn làm da dang nhung dia diem và môi truong hoc tap kinh nghiem thuc te dành cho sinh viên.


Voi ý kien Khu dô thi sáng tao dành cho nguoi lao dong sáng tao, các dai bieu dong tình quan diem Khu dô thi sáng tao phai dáp ung du nhu cau song và làm viec trong mot không gian sáng tao, có dieu kien làm viec bat cu khi nào de gia tang suc sáng tao, tang suc tuong tuong trong dieu kien thoai mái nhat. Bên canh dó, viec quy hoach Khu dô thi sáng tao o phía Dông TP.HCM cung can chú ý den gia dình và van hóa cua nguoi lao dong, cùng nhung tien ích giai trí - am thuc, thì moi có the thu hút nguoi lao dong sáng tao o khap noi, dac biet là nhân luc quoc te chat luong cao, ve song và làm viec.


Ve van de quan lý Khu dô thi sáng tao, các dai bieu de xuat Thành pho can tao dieu kien de có quy che thông thoáng, linh hoat hon trong viec to chuc các hoi thao khoa hoc. Mat khác, chính quyen san sàng tâm the chap nhan su that bai trong thu nghiem và su dung san pham doi moi sáng tao de khuyen khích sáng tao, thúc day khoi nghiep.


Phong trào khoi nghiep ngày càng sôi noi


Truoc dó, tai buoi gioi thieu chuong trình hoat dong “Sihub 2020 – Huong den ket noi toàn cau”, ông Huynh Kim Tuoc – dai dien Saigon Innovation Hub (thuoc So KHCN TP.HCM) cho biet ty le khoi nghiep o TP.HCM cao hon so voi muc trung bình cua Viet Nam và dang có xu huong tang lên: tu muc 2% nam 2013, lên 2,5% nam 2015 và 2,7% nam 2017 (so voi muc 0,6% cua ca nuoc nam 2017). Chi so doi moi sáng tao trong các hoat dong khoi nghiep o Viet Nam nam 2017 dat 19,4%, cao hon so voi các nam truoc và cao hon muc trung bình cua ca nuoc (13,9%). Trong so khoang 1.800 startup trên ca nuoc, có khoang 834 startup dang hoat dong tai TP.HCM (chiem 42%), chung to Thành pho có môi truong thuan loi de khoi nghiep.


Trong boi canh này, nham ket noi các nguon luc xã hoi thúc day hoat dong doi moi sáng tao và khoi nghiep bat nhip voi khu vuc và the gioi, UBND TP.HCM giao So KHCN Thành pho to chuc thuc hien “Tuan le Doi moi sáng tao và khoi nghiep TP.HCM nam 2018” trong tháng 10, gom nhieu hoat dong cu the nhu hoi thao so ket, tong ket ve các chuong trình dào tao, tu van doi moi sáng tao và nang suat chat luong; hoi thao khoa hoc ve co che, giai pháp, mô hình tiên tien trong hình thành - phát trien thành pho doi moi sáng tao và khoi nghiep; góc doi thoai và ket noi nhà dau tu – co quan nhà nuoc – doanh nghiep; trien lãm startup trong và ngoài nuoc; ho tro to chuc các cuoc thi doi moi sáng tao và khoi nghiep…


Bên canh dó, nam nay TP.HCM cung có giai thuong thuong niên ve Doi moi sáng tao và Khoi nghiep de tôn vinh to chuc, cá nhân có thành tích tiêu bieu trong hoat dong doi moi sáng tao và khoi nghiep. Dây là giai thuong de cao tính sáng tao, tác dong xã hoi và hieu qua kinh te tùy tung giai pháp – san pham mà doanh nghiep, to chuc, cá nhân dã trien khai trên dia bàn Thành pho.


TP.HCM 'bàn' lộ trình xây dựng Khu đô thị sáng tạo

Nên chăng, cần gắn liền khu đô thị sáng tạo với hoạt động đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ để thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp?
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá