Hội nghị - Trình diễn Cách mạng Công nghiệp 4.0

Sự kiện này được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”.


 • Cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc
 • Chuyển dịch số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
 • Cách mạng công nghiệp 4.0: Chọn ứng dụng gì?
 • Cách mạng công nghiệp 4.0: Không đổi mới, không sáng tạo chắc chắn sẽ tụt hậu
 • Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội nào cho startup?

Ngày 12/4/2018, trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Tập đoàn công nghệ Solomon, một trong những công ty về công nghệ hàng đầu của Đài Loan tổ chức Hội nghị - Trình diễn Cách mạng công nghiệp 4.0: Internet vạn vật – Người máy – Trí tuệ nhân tạo tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo VCCI, đại diện lãnh đạo Vụ Công nghệ cao – Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Công nghệ Solomon và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, các vùng lân cận.


Hội nghị do VCCI phối hợp với Tập đoàn công nghệ Solomon tổ chức


Mục tiêu của Hội nghị là nhằm hỗ trợ tuyên truyền, thúc đẩy nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về sự chuyển đổi tất yếu về phương thức sản xuất, kinh doanh liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nói chung và IoT nói riêng. Đồng thời, kết hợp cùng với các đối tác trong nước và ngoài nước, cung cấp các giải pháp ứng dụng với tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo,… cho cộng đồng doanh nghiệp trong tổng quan chung của một nền công nghiệp Việt Nam phát triển sáng tạo và bền vững.


Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Vinh – Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã nhấn mạnh rằng sự bùng nổ của cuộc Cách mạng 4.0 hứa hẹn sẽ mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội làm ăn mới. Vấn đề tìm ra hướng đi và kinh doanh hiệu quả là đề tài mở dành cho cả những ông chủ doanh nghiệp và cơ quan quản lý tại Việt Nam. Cũng theo ông, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ có những tác động mạnh mẽ tới các ngành, lĩnh vực như: sản xuất - tự động hóa, giao thông, tài chính - ngân hàng, giáo dục, y tế, nông nghiệp,... Làn sóng công nghệ mới này sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo các sản phẩm dịch vụ, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, chi phí sản xuất - vận hành, đồng thời đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của khách hàng.


Trong bài phát biểu đề dẫn của mình tại Hội nghị, Ông Đào Ngọc Chiến – Phó Vụ trưởng, Vụ Công nghệ cao – Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề cập đến việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ông cho rằng đây là thời điểm Chính phủ cần thể hiện rõ hơn tinh thần quyết liệt, hành động, đưa đất nước có những bước đi thật sự đột phá, vươn lên, nắm bắt tốt những cơ hội cho Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại và bắt nhịp cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới.


Là một trong những công ty về công nghệ hàng đầu tại Đài Loan, Ông Nguyễn Xuân Lộc – Giám đốc kỹ thuật - Tập đoàn công nghệ Solomon đã giới thiệu đến Hội nghị rất nhiều giải pháp thông mình đặc biệt là việc vận dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường sức mạnh xử lý ảnh ba chiều. Bằng việc triệt để vận dụng các công nghệ học sâu (Deep Learning), tập đoàn công nghệ Solomon đã cho ra đời hệ thống xử lý ảnh ba chiều hoàn thiện. Giải pháp AccuPick của Solomon có một hệ thống xử lý ảnh ba chiều, cho phép robot tự động nhận dạng và định vị các vật thể với độ chính xác cao trong một khoảng thời gian ngắn. Giải pháp này cho hiệu quả tăng năng suất rõ rệt, giúp giảm thiểu gánh nặng trong những công việc vốn cần đến sự phán đoán của con người và lao động chuyên sâu.


Các hệ thống xử lý ảnh ba chiều trước đây chỉ có thể làm việc hiệu quả với những vật thể có hình dáng đơn giản phổ biến như hình lập phương, hình hộp chữ nhật, hình cầu, hình trụ và đặc biệt không thể vận hành trong điều kiện thiếu ánh sáng hoặc bị che lấp. Bằng cách kết hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến vào hệ thống xử lý ảnh ba chiều, AccuPick khắc phục được những hạn chế này. Nó có thể nhận biết được những vật có hình dạng phức tạp ngay cả khi chúng được bố trí ở những góc tối hoặc bị che khuất bởi các phần chồng chéo lên nhau. Chính nhờ ưu điểm này, giải pháp AccuPick đã được tin tưởng lựa chọn sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như công nghiệp ôtô, cơ khí chế tạo, thực phẩm, đồ uống, y tế và hậu cần.


Tại Hội nghị, các doanh nghiệp cũng rất hào hứng theo dõi phần trình diễn giải pháp, sản phẩm của Tập đoàn công nghệ Solomon như hệ thống gắp thả nguyên liệu thông minh dựa trên ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý ảnh ba chiều; hệ thống kiểm tra lỗi sản phẩm thông minh, an ninh nhận diện khuôn mặt,…


Kết thúc Hội nghị, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc, trao đổi và thảo luận với các chuyên gia, các đơn vị cung cấp giải pháp đến từ Tập đoàn công nghệ Solomon thông qua phần tọa đàm về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và các giải pháp công nghệ trong nền kinh tế toàn cầu.

Hoi nghi - Trinh dien Cach mang Cong nghiep 4.0


Su kien nay duoc to chuc trong khuon kho Du an “Nang cao nang luc canh tranh cua Doanh nghiep thong qua sang tao va doi moi cong nghe trong boi canh Cach mang Cong nghiep 4.0”.


 • Cách mang công nghiep 4.0 là co hoi thuc hien khát vong phon vinh cua dân toc
 • Chuyen dich so và cuoc cách mang công nghiep 4.0
 • Cách mang công nghiep 4.0: Chon ung dung gì?
 • Cách mang công nghiep 4.0: Không doi moi, không sáng tao chac chan se tut hau
 • Cách mang công nghiep 4.0: Co hoi nào cho startup?

Ngày 12/4/2018, trong khuôn kho Du án “Nâng cao nang luc canh tranh cua doanh nghiep thông qua sáng tao và doi moi công nghe trong boi canh Cách mang công nghiep 4.0”, Phòng Thuong mai và Công nghiep Viet Nam (VCCI) dã phoi hop voi Tap doàn công nghe Solomon, mot trong nhung công ty ve công nghe hàng dau cua Dài Loan to chuc Hoi nghi - Trình dien Cách mang công nghiep 4.0: Internet van vat – Nguoi máy – Trí tue nhân tao tai Hà Noi. Tham du Hoi nghi có dai dien lãnh dao VCCI, dai dien lãnh dao Vu Công nghe cao – Bo Khoa hoc và Công nghe, Tap doàn Công nghe Solomon và dai dien các doanh nghiep trên dia bàn thành pho Hà Noi, các vùng lân can.


Hoi nghi do VCCI phoi hop voi Tap doàn công nghe Solomon to chuc


Muc tiêu cua Hoi nghi là nham ho tro tuyên truyen, thúc day nhan thuc cua cong dong doanh nghiep Viet Nam ve su chuyen doi tat yeu ve phuong thuc san xuat, kinh doanh liên quan den cuoc Cách mang công nghiep lan thu 4 nói chung và IoT nói riêng. Dong thoi, ket hop cùng voi các doi tác trong nuoc và ngoài nuoc, cung cap các giải pháp ung dung voi tu dong hóa, robot, trí tue nhân tao,… cho cong dong doanh nghiep trong tong quan chung cua mot nen công nghiep Viet Nam phát trien sáng tao và ben vung.


Phát bieu chào mung tai Hoi nghi, ông Nguyen Quang Vinh – Tong thu ký Phòng Thuong mai và Công nghiep Viet Nam (VCCI) dã nhan manh rang su bùng no cua cuoc Cách mang 4.0 hua hen se mang lai cho cong dong doanh nghiep Viet Nam nhung co hoi làm an moi. Van de tìm ra huong di và kinh doanh hieu qua là de tài mo dành cho ca nhung ông chu doanh nghiep và co quan quan lý tai Viet Nam. Cung theo ông, cuoc Cách mang công nghiep lan thu 4 se có nhung tác dong manh me toi các ngành, linh vuc nhu: san xuat - tu dong hóa, giao thông, tài chính - ngân hàng, giáo duc, y te, nông nghiep,... Làn sóng công nghe moi này se giúp các doanh nghiep nâng cao nang luc san xuat, doi moi sáng tao các san pham dich vu, giam tiêu hao nguyên nhiên lieu, chi phí san xuat - van hành, dong thoi dáp ung chính xác hon nhu cau cua khách hàng.


Trong bài phát bieu de dan cua mình tai Hoi nghi, Ông Dào Ngoc Chien – Phó Vu truong, Vu Công nghe cao – Bo Khoa hoc và Công nghe dã de cap den viec tang cuong nang luc tiep can cuoc Cách mang công nghiep lan thu tu theo tinh than Chi thi 16 cua Thu tuong Chính phu. Ông cho rang dây là thoi diem Chính phu can the hien rõ hon tinh than quyet liet, hành dong, dua dat nuoc có nhung buoc di that su dot phá, vuon lên, nam bat tot nhung co hoi cho Cách mang công nghiep 4.0 mang lai và bat nhip cùng các quoc gia tiên tien trên the gioi.


Là mot trong nhung công ty ve công nghe hàng dau tai Dài Loan, Ông Nguyen Xuân Loc – Giám doc ky thuat - Tap doàn công nghe Solomon dã gioi thieu den Hoi nghi rat nhieu giai pháp thông mình dac biet là viec van dung trí tue nhân tao de tang cuong suc manh xu lý anh ba chieu. Bang viec triet de van dung các công nghe hoc sâu (Deep Learning), tap doàn công nghe Solomon dã cho ra doi he thong xu lý anh ba chieu hoàn thien. Giai pháp AccuPick cua Solomon có mot he thong xu lý anh ba chieu, cho phép robot tu dong nhan dang và dinh vi các vat the voi do chính xác cao trong mot khoang thoi gian ngan. Giai pháp này cho hieu qua tang nang suat rõ ret, giúp giam thieu gánh nang trong nhung công viec von can den su phán doán cua con nguoi và lao dong chuyên sâu.


Các he thong xu lý anh ba chieu truoc dây chi có the làm viec hieu qua voi nhung vat the có hình dáng don gian pho bien nhu hình lap phuong, hình hop chu nhat, hình cau, hình tru và dac biet không the van hành trong dieu kien thieu ánh sáng hoac bi che lap. Bang cách ket hop các công nghe trí tue nhân tao tiên tien vào he thong xu lý anh ba chieu, AccuPick khac phuc duoc nhung han che này. Nó có the nhan biet duoc nhung vat có hình dang phuc tap ngay ca khi chúng duoc bo trí o nhung góc toi hoac bi che khuat boi các phan chong chéo lên nhau. Chính nho uu diem này, giai pháp AccuPick dã duoc tin tuong lua chon su dung trong nhieu ngành công nghiep khác nhau nhu công nghiep ôtô, co khí che tao, thuc pham, do uong, y te và hau can.


Tai Hoi nghi, các doanh nghiep cung rat hào hung theo dõi phan trình dien giai pháp, san pham cua Tap doàn công nghe Solomon nhu he thong gap tha nguyên lieu thông minh dua trên ung dung trí tue nhân tao và xu lý anh ba chieu; he thong kiem tra loi san pham thông minh, an ninh nhan dien khuôn mat,…


Ket thúc Hoi nghi, các doanh nghiep có co hoi tiep xúc, trao doi và thao luan voi các chuyên gia, các don vi cung cap giai pháp den tu Tap doàn công nghe Solomon thông qua phan toa dàm ve cuoc Cách mang Công nghiep 4.0 và các giai pháp công nghe trong nen kinh te toàn cau.


Hội nghị - Trình diễn Cách mạng Công nghiệp 4.0

Sự kiện này được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá