Tìm kiếm dự án khởi nghiệp cho ngành du lịch TP.HCM

Ngày 14/4/2018, Sở Du lịch và Sở KHCN TP.HCM đã chính thức phát động cuộc khi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngành du lịch 2018. Đây là cuộc thi thường niên nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ngành du lịch TP.HCM đến năm 2020.


 • Thanh niên phải đi đầu trong nhiệm vụ đổi mới sáng tạo KHCN
 • TP.HCM: Thúc đẩy hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo ở cơ sở
 • Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng và đổi mới sáng tạo
 • Sở KHCN TP.HCM đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hỗ trợ startup đổi mới sáng tạo
 • Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo hội nhập toàn cầu

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngành du lịch (HIST) được dành cho các dự án khởi nghiệp trên khắp Việt Nam nhằm tuyển chọn những sản phẩm có tính sáng tạo trong giải pháp, sản phẩm, công nghệ... phù hợp với sự phát triển ngành du lịch TP.HCM. Cuộc thi gồm 4 vòng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10/2018: vòng sơ tuyển, vòng tranh đấu, vòng tăng tốc cùng huấn luyện tập trung và cuối cùng là vòng chung kết trao giải.


Thông qua cuộc thi, các dự án, ý tưởng sẽ được đào tạo, huấn luyện hoàn thiện mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, tiếp cận nhà đầu tư và được cấp vốn theo quy định của Chương trình Speedup.Sở du lịch và Sở KHCN TP.HCM đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ngành du lịch TP.HCM.

Cũng tại sự kiện lần này, Sở du lịch và Sở KHCN TP.HCM đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ngành du lịch trong Thành phố. Chương trình hợp tác bao gồm các nội dung như vận động doanh nghiệp, trường viện, quỹ đầu tư... nhằm liên kết thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo ngành du lịch; tập hợp cố vấn cho các dự án; tổ chức các sự kiện kết nối; thúc đẩy hình thành quỹ 20 tỷ để đầu tư cho các dự án khởi nghiệp....


Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KHCN TP.HCM cho biết sự hợp tác của Sở Du lịch và Sở KHCN trong việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái trong ngành cũng chính là thúc đẩy, sự phát triển chung của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.HCM. Điều này sẽ góp phần thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế và nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.HCM lên tầm khu vực và thế giới.


Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh rằng, cuộc thi HIST là cơ hội để ngành du lịch tiếp nhận các ý tưởng sáng tạo trong du lịch và nơi để các doanh nghiệp hàng đầu hiện nay cùng đầu tư, ươm tạo hình thành các doanh nghiệp mới và sản phẩm sáng tạo trong tương lai.


Tại lễ công bố cuộc thi HIST 2018, còn có sự tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của 15 startup ngành du lịch.


Tim kiem du an khoi nghiep cho nganh du lich TP.HCM


Ngay 14/4/2018, So Du lich va So KHCN TP.HCM da chinh thuc phat dong cuoc khi Khoi nghiep doi moi sang tao nganh du lich 2018. Day la cuoc thi thuong nien nam trong khuon kho chuong trinh hop tac phat trien he sinh thai khoi nghiep nganh du lich TP.HCM den nam 2020.


 • Thanh niên phai di dau trong nhiem vu doi moi sáng tao KHCN
 • TP.HCM: Thúc day hoat dong KHCN và doi moi sáng tao o co sỏ
 • Ho tro doanh nghiep nâng cao chat luong và doi moi sáng tao
 • So KHCN TP.HCM day manh hop tác quoc te, ho tro startup doi moi sáng tao
 • Xây dung he sinh thái khoi nghiep và doi moi sáng tao hoi nhap toàn cau

Cuoc thi Khoi nghiep doi moi sáng tao ngành du lich (HIST) duoc dành cho các du án khoi nghiep trên khap Viet Nam nham tuyen chon nhung san pham có tính sáng tao trong giai pháp, san pham, công nghe... phù hop voi su phát trien ngành du lich TP.HCM. Cuoc thi gom 4 vòng kéo dài tu tháng 4 den tháng 10/2018: vòng so tuyen, vòng tranh dau, vòng tang toc cùng huan luyen tap trung và cuoi cùng là vòng chung ket trao giai.


Thông qua cuoc thi, các du án, ý tuong se duoc dào tao, huan luyen hoàn thien mô hình kinh doanh, phát trien san pham, tiep can nhà dau tu và duoc cap von theo quy dinh cua Chuong trình Speedup.So du lich và So KHCN TP.HCM dã cùng ký ket biên ban ghi nho hop tác phát trien he sinh thái khoi nghiep ngành du lich TP.HCM.

Cung tai su kien lan này, So du lich và So KHCN TP.HCM dã cùng ký ket biên ban ghi nho hop tác phát trien he sinh thái khoi nghiep ngành du lich trong Thành pho. Chuong trình hop tác bao gom các noi dung nhu van dong doanh nghiep, truong vien, quy dau tu... nham liên ket thúc day các hoat dong doi moi sáng tao ngành du lich; tap hop co van cho các du án; to chuc các su kien ket noi; thúc day hình thành quy 20 ty de dau tu cho các du án khoi nghiep....


Phát bieu tai su kien, ông Nguyen Viet Dung - Giám doc So KHCN TP.HCM cho biet su hop tác cua So Du lich và So KHCN trong viec thúc day phát trien he sinh thái trong ngành cung chính là thúc day, su phát trien chung cua he sinh thái khoi nghiep doi moi sáng tao cua TP.HCM. Dieu này se góp phan thu hút su quan tâm cua doanh nghiep và cong dong quoc te và nâng tam he sinh thái khoi nghiep doi moi sáng tao cua TP.HCM lên tam khu vuc và the gioi.


Ông Bùi Tá Hoàng Vu - Giám doc So Du lich TP.HCM nhan manh rang, cuoc thi HIST là co hoi de ngành du lich tiep nhan các ý tuong sáng tao trong du lich và noi de các doanh nghiep hàng dau hien nay cùng dau tu, uom tao hình thành các doanh nghiep moi và san pham sáng tao trong tuong lai.


Tai le công bo cuoc thi HIST 2018, còn có su tham gia trung bày, gioi thieu san pham, dich vu cua 15 startup ngành du lich.Tìm kiếm dự án khởi nghiệp cho ngành du lịch TP.HCM

Ngày 14/4/2018, Sở Du lịch và Sở KHCN TP.HCM đã chính thức phát động cuộc khi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngành du lịch 2018. Đây là cuộc thi thường niên nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ngành du lịch TP.HCM đến năm 2020.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá