Sau vụ điều trần của CEO Mark Zuckerberg: Philippines mở cuộc điều tra

Cơ quan chức năng Philippines xác định, có khoảng 1,18 triệu công dân Philippines sử dụng Facebook có thể bị ảnh hưởng trong vụ bê bối lộ thông tin của Facebook.


Philippines là quốc gia "nổ phát súng đầu tiên" khi mở cuộc điều tra bê bối lộ thông tin của Facebook ngay sau khi CEO Mark Zuckerberg của Facebook phải đứng ra điều trần trước Thượng viện và Hạ viên Mỹ vào ngày 10 và 11/4 vừa mới đây. Trước đó, vụ bê bối lộ thông tin này không chỉ khiến Facebook chịu sức ép điều tra từ cả giới chức Anh, Mỹ, châu Âu, và còn đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ trên toàn thế giới. Kết cục là Mark Zuckerberg đã có 2 buổi điều trần căng thẳng trước 2 viện Quốc hội Mỹ về vấn đề này.
CEO Mark Zuckerberg của Facebook phải đứng ra điều trần trước Quốc hội Mỹ
Trong thông báo được phát đi ngày hôm qua - 13/4, giới chức chính phủ Philippines cho biết, Ủy ban Bảo mật thông tin quốc gia của nước này đã gửi thư tới Giám đốc điều hành (CEO) Facebook Mark Zuckerberg, yêu cầu được cung cấp tài liệu liên quan đến vụ việc cũng như xác định phạm vi ảnh hưởng đối với người Philippines dùng Facebook. Bức thư được công bố trước báo giới, trong đó nêu nêu rõ: "Cuộc điều tra của giới chức Philippines sẽ tập trung xác định liệu có xảy ra tình trạng khai thác trái phép thông tin cá nhân của người dùng Philippines hay không". Các cơ quan chức năng Philippines xác định, với hơn 67 triệu tài khoản Facebook do người Philippines sở hữu và đang hoạt động, ước có khoảng 1,18 triệu công dân Philippines sử dụng Facebook có thể bị ảnh hưởng trong vụ bê bối lộ thông tin của Facebook. Và các cơ quan chức năng Philippines khẳng định, việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng Facebook cũng như cung cấp phương thức nhằm bảo vệ an ninh thông tin của người dùng là trách nhiệm của họ. Bởi thế, chính phủ Philippines đã quyết định mở cuộc điều tra, nhằm xác định mức độ ảnh hưởng và thiệt hại cho người dùng Facebook ở quốc gia Đông Nam Á này, gây ra bởi vụ lộ thông tin có liên đến mạng xã hội Facebook và công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica của Anh. Trong số 87 triệu người dùng Facebook có thể đã bị công ty tư vấn chính trị có trụ sở tại Anh Cambridge Analytica khai thác trái phép thông tin cá nhân, có 2,7 triệu người dùng ở Liên minh châu Âu và gần 86.000 người dùng Hàn Quốc.Sau vu dieu tran cua CEO Mark Zuckerberg: Philippines mo cuoc dieu tra


Co quan chuc nang Philippines xac dinh, co khoang 1,18 trieu cong dan Philippines su dung Facebook co the bi anh huong trong vu be boi lo thong tin cua Facebook.


Philippines là quoc gia "no phát súng dau tiên" khi mo cuoc dieu tra bê boi lo thông tin cua Facebook ngay sau khi CEO Mark Zuckerberg cua Facebook phai dung ra dieu tran truoc Thuong vien và Ha viên My vào ngày 10 và 11/4 vua moi dây. Truoc dó, vu bê boi lo thông tin này không chi khien Facebook chiu suc ép dieu tra tu ca gioi chuc Anh, My, châu Âu, và còn doi mat voi làn sóng tay chay manh me trên toàn the gioi. Ket cuc là Mark Zuckerberg dã có 2 buoi dieu tran cang thang truoc 2 vien Quoc hoi My ve van de này.
CEO Mark Zuckerberg cua Facebook phai dung ra dieu tran truoc Quoc hoi My
Trong thông báo duoc phát di ngày hôm qua - 13/4, gioi chuc chính phu Philippines cho biet, Uy ban Bao mat thông tin quoc gia cua nuoc này dã gui thu toi Giám doc dieu hành (CEO) Facebook Mark Zuckerberg, yêu cau duoc cung cap tài lieu liên quan den vu viec cung nhu xác dinh pham vi anh huong doi voi nguoi Philippines dùng Facebook. Buc thu duoc công bo truoc báo gioi, trong dó nêu nêu rõ: "Cuoc dieu tra cua gioi chuc Philippines se tap trung xác dinh lieu có xay ra tình trang khai thác trái phép thông tin cá nhân cua nguoi dùng Philippines hay không". Các co quan chuc nang Philippines xác dinh, voi hon 67 trieu tài khoan Facebook do nguoi Philippines so huu và dang hoat dong, uoc có khoang 1,18 trieu công dân Philippines su dung Facebook có the bi anh huong trong vu bê boi lo thông tin cua Facebook. Và các co quan chuc nang Philippines khang dinh, viec bao ve thông tin cá nhân cua nguoi dùng Facebook cung nhu cung cap phuong thuc nham bao ve an ninh thông tin cua nguoi dùng là trách nhiem cua ho. Boi the, chính phu Philippines dã quyet dinh mo cuoc dieu tra, nham xác dinh muc do anh huong và thiet hai cho nguoi dùng Facebook o quoc gia Dông Nam Á này, gây ra boi vu lo thông tin có liên den mang xã hoi Facebook và công ty tu van chính tri Cambridge Analytica cua Anh. Trong so 87 trieu nguoi dùng Facebook có the dã bi công ty tu van chính tri có tru so tai Anh Cambridge Analytica khai thác trái phép thông tin cá nhân, có 2,7 trieu nguoi dùng o Liên minh châu Âu và gan 86.000 nguoi dùng Hàn Quoc.

Sau vụ điều trần của CEO Mark Zuckerberg: Philippines mở cuộc điều tra

Cơ quan chức năng Philippines xác định, có khoảng 1,18 triệu công dân Philippines sử dụng Facebook có thể bị ảnh hưởng trong vụ bê bối lộ thông tin của Facebook.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá