Apple mất hơn 500 triệu USD trong vụ kiện về bằng sáng chế iMessage và Facetime

Hôm qua, Toà án Liên bang Texas (Mỹ) vừa yêu cầu Apple phải trả khoản đền bù trị giá 502.6 triệu USD cho tổ chức VirnetX, là một tổ chức "chuyên đi kiện bằng sáng chế".


Đây là vụ kiện giữa Apple và VirnetX, họ đã "đấu nhau" tại toà từ năm 2010 và đã kéo dài suốt 8 năm nay về vấn đề có liên quan bằng sáng chế của hai ứng dụng FaceTime và iMessage, theo TheVerge. Trong vụ việc này, tổ chức VirnetX - chủ sở hữu hai bằng sáng chế nói trên, cho rằng nhà sản xuất iPhone đã vi phạm 4 bằng sáng chế liên quan đến các công cụ giao tiếp qua mạng Internet.
Toà án Liên bang Texas (Mỹ) vừa yêu cầu Apple phải trả khoản đền bù trị giá 502.6 triệu USD cho tổ chức VirnetX, là một tổ chức "chuyên đi kiện bằng sáng chế".
Vụ việc đã khiến hai bên "kéo nhau ra tòa" suốt gần 8 năm nay, trong đó bao gồm nhiều vụ kiện nhỏ cũng như vô số lần kháng án của "Táo khuyết". Lần đưa nhau ra tòa gần đây nhất là vào tháng 10/2017, và Apple đã bị toà án yêu cầu phải trả cho VirnetX 439,7 triệu USD, nhưng sau đó Apple đã tiến hành kháng cáo. Được biết VirnetX là một tổ chức chuyên đi kiện về bằng sáng chế tại Mỹ. Và ta có thể hiểu nôm na là, công việc chính của tổ chức này chính là "suốt ngày... đi kiện các công ty khác" - những đơn vị đã phát triển và bán các sản phẩm bằng cách tận dụng các điều luật mập mờ về vi phạm sở hữu trí tuệ và các "giải thích lỏng lẻo" của các quy chế liên quan tài sản trí tuệ để vi phạm. VirnetX có trụ sở tại Zephyr Cove, Nevada, và họ đã đệ đơn kiện tại Đông Texas - một nơi chuyên xử lý các vụ vi phạm sở hữu trí tuệ và kết quả thường nghiêng về phía những người đi kiện. VirnetX luôn chọn nơi đây để tiến hành các vụ kiện thay cho chủ các bằng sáng chế (những người nắm giữ các bằng sáng chế) vì dễ thắng kiện, cho đến khi Toà án Tối cao đưa ra quy định cấm những người này được chọn nơi đệ trình đơn kiện. Liên quan đến cách kinh doanh (kiếm tiền) này, trong đơn gửi Uỷ ban An ninh và Chứng khoán Mỹ, VirnetX đã miêu tả phương thức kiếm tiền của họ bằng cách nói rằng "danh sách các tài sản trí tuệ mà công ty sở hữu là nền tảng của mô hình kinh doanh của VirnetX". Hiện cổ phiếu của công ty VirnetX đã tăng tới 44% sau khi thông tin toà yêu cầu Apple phải đền bù được chính thức công bố.Apple mat hon 500 trieu USD trong vu kien ve bang sang che iMessage va Facetime


Hom qua, Toa an Lien bang Texas (My) vua yeu cau Apple phai tra khoan den bu tri gia 502.6 trieu USD cho to chuc VirnetX, la mot to chuc "chuyen di kien bang sang che".


Dây là vu kien giua Apple và VirnetX, ho dã "dau nhau" tai toà tu nam 2010 và dã kéo dài suot 8 nam nay ve van de có liên quan bang sáng che cua hai ung dung FaceTime và iMessage, theo TheVerge. Trong vu viec này, to chuc VirnetX - chu so huu hai bang sáng che nói trên, cho rang nhà san xuat iPhone dã vi pham 4 bang sáng che liên quan den các công cu giao tiep qua mang Internet.
Toà án Liên bang Texas (My) vua yêu cau Apple phai tra khoan den bù tri giá 502.6 trieu USD cho to chuc VirnetX, là mot to chuc "chuyên di kien bang sáng che".
Vu viec dã khien hai bên "kéo nhau ra tòa" suot gan 8 nam nay, trong dó bao gom nhieu vu kien nho cung nhu vô so lan kháng án cua "Táo khuyet". Lan dua nhau ra tòa gan dây nhat là vào tháng 10/2017, và Apple dã bi toà án yêu cau phai tra cho VirnetX 439,7 trieu USD, nhung sau dó Apple dã tien hành kháng cáo. Duoc biet VirnetX là mot to chuc chuyên di kien ve bang sáng che tai My. Và ta có the hieu nôm na là, công viec chính cua to chuc này chính là "suot ngày... di kien các công ty khác" - nhung don vi dã phát trien và bán các san pham bang cách tan dung các dieu luat map mo ve vi pham so huu trí tue và các "giai thích long leo" cua các quy che liên quan tài san trí tue de vi pham. VirnetX có tru so tai Zephyr Cove, Nevada, và ho dã de don kien tai Dông Texas - mot noi chuyên xu lý các vu vi pham so huu trí tue và ket qua thuong nghiêng ve phía nhung nguoi di kien. VirnetX luôn chon noi dây de tien hành các vu kien thay cho chu các bang sáng che (nhung nguoi nam giu các bang sáng che) vì de thang kien, cho den khi Toà án Toi cao dua ra quy dinh cam nhung nguoi này duoc chon noi de trình don kien. Liên quan den cách kinh doanh (kiem tien) này, trong don gui Uy ban An ninh và Chung khoán My, VirnetX dã miêu ta phuong thuc kiem tien cua ho bang cách nói rang "danh sách các tài san trí tue mà công ty so huu là nen tang cua mô hình kinh doanh cua VirnetX". Hien co phieu cua công ty VirnetX dã tang toi 44% sau khi thông tin toà yêu cau Apple phai den bù duoc chính thuc công bo.

Apple mất hơn 500 triệu USD trong vụ kiện về bằng sáng chế iMessage và Facetime

Hôm qua, Toà án Liên bang Texas (Mỹ) vừa yêu cầu Apple phải trả khoản đền bù trị giá 502.6 triệu USD cho tổ chức VirnetX, là một tổ chức "chuyên đi kiện bằng sáng chế".
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá