Canon mở Trung tâm Sửa chữa và Bảo hành trị giá 2 triệu USD

Canon Marketing Vietnam và nhà phân phối Lê Bảo Minh vừa giới thiệu Trung tâm Sửa chữa và Bảo hành sản phẩm Canon chính hãng đặt tại tòa nhà Lê Bảo Minh (184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM).


 • Canon giới thiệu loạt sản phẩm máy in mới 2018
 • Canon đồng hành cùng Asian Games 2018
 • Canon giúp khách hàng doanh nghiệp tinh giản hệ thống quản lý
 • Canon cán mốc 90 triệu máy ảnh EOS và 130 triệu ống kính EF
 • Canon kỷ niệm 15 năm tại Việt Nam với sự kiện Expo 2017

Với tổng diện tích 700m2, Trung tâm Sửa chữa và Bảo hành Canon chính hãng tại Việt Nam được xây dựng và giám sát chất lượng chặt chẽ bởi Canon khu vực. Chỉ riêng khu vực bảo trì camera đã chiếm 2 triệu USD (khoảng 45 tỷ đồng). Toàn bộ hệ thống, trang thiết bị, thiết kế, lắp đặt đều được triển khai, giám sát và bảo trì hàng năm theo tiêu chuẩn kỹ thuật đồng nhất với các Trung tâm Sửa chữa và Bảo Hành trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia, đến Philippin, Đài Loan, Hongkong, Indonesia… Đây là hệ thống dịch vụ sau bán hàng đạt chuẩn quốc tế từ con người đến thiết bị, công nghệ, quy trình nhận máy, kiểm tra, sửa chữa, thay thế linh kiện, hiệu chỉnh điện tử và cơ khí.


Trung tâm Sửa chữa và Bảo hành Canon chính hãng tại Việt Nam


Trung tâm Sửa chữa và Bảo hành Canon gồm 3 khu vực chính: máy ảnh, máy in và photocopy; riêng khu vực máy ảnh được đầu tư vượt trội với diện tích 250m2. Bảo hành máy ảnh khá phức tạp, đòi hỏi đầu tư các thiết bị công nghệ có độ chính xác cực cao. Do tính chất “nhạy cảm” trong từng bộ phận, linh kiện máy ảnh, từ phần cứng cho đến phần mềm, đây là dịch vụ bảo hành phải thực hiện trong phòng lab với thiết bị chuyên dụng riêng hoàn toàn nhập từ Canon vùng. Môi trường phòng lab phải đảm bảo đúng quy chuẩn về nhiệt độ, độ sạch trong không khí, cường độ ánh sáng,… có quy trình khép kín, tuân thủ chặt chẽ các quy định khắt khe từ lúc nhận máy đến lúc hoàn thành.


Hiện Trung tâm Sửa chữa và Bảo hành Canon Việt Nam có tổng số 90 kỹ thuật viên được đào tạo bài bản. Mỗi kỹ thuật viên đều có chứng chỉ đào tạo cho từng dòng, từng nhóm sản phẩm và được giám sát hiệu suất thông qua hệ thống đánh giá toàn cầu. Hàng năm, tay nghề và kiến thức về sản phẩm cũng như kiến thức sử dụng thiết bị bảo trì của tất cả các kỹ thuật viên đều được đánh giá và kiểm tra lại. Bên cạnh đó, Trung tâm còn có đường dây CALL CENTER 1900 55 8809 để tiếp nhận, xử lý, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, giá cả, ưu đãi, bảo hành của Canon.









Canon mo Trung tam Sua chua va Bao hanh tri gia 2 trieu USD


Canon Marketing Vietnam va nha phan phoi Le Bao Minh vua gioi thieu Trung tam Sua chua va Bao hanh san pham Canon chinh hang dat tai toa nha Le Bao Minh (184 Nam Ky Khoi Nghia, Phuong 6, Quan 3, TP.HCM).


 • Canon gioi thieu loat san pham máy in moi 2018
 • Canon dong hành cùng Asian Games 2018
 • Canon giúp khách hàng doanh nghiep tinh gian he thong quan lý
 • Canon cán moc 90 trieu máy anh EOS và 130 trieu ong kính EF
 • Canon ky niem 15 nam tai Viet Nam voi su kien Expo 2017

Voi tong dien tích 700m2, Trung tâm Sua chua và Bao hành Canon chính hãng tai Viet Nam duoc xây dung và giám sát chat luong chat che boi Canon khu vuc. Chi riêng khu vuc bao trì camera dã chiem 2 trieu USD (khoang 45 ty dong). Toàn bo he thong, trang thiet bi, thiet ke, lap dat deu duoc trien khai, giám sát và bao trì hàng nam theo tiêu chuan ky thuat dong nhat voi các Trung tâm Sua chua và Bao Hành trong khu vuc nhu Singapore, Thái Lan, Malaysia, den Philippin, Dài Loan, Hongkong, Indonesia… Dây là he thong dich vu sau bán hàng dat chuan quoc te tu con nguoi den thiet bi, công nghe, quy trình nhan máy, kiem tra, sua chua, thay the linh kien, hieu chinh dien tu và co khí.


Trung tâm Sua chua và Bao hành Canon chính hãng tai Viet Nam


Trung tâm Sua chua và Bao hành Canon gom 3 khu vuc chính: máy anh, máy in và photocopy; riêng khu vuc máy anh duoc dau tu vuot troi voi dien tích 250m2. Bao hành máy anh khá phuc tap, dòi hoi dau tu các thiet bi công nghe có do chính xác cuc cao. Do tính chat “nhay cam” trong tung bo phan, linh kien máy anh, tu phan cung cho den phan mem, dây là dich vu bao hành phai thuc hien trong phòng lab voi thiet bi chuyên dung riêng hoàn toàn nhap tu Canon vùng. Môi truong phòng lab phai dam bao dúng quy chuan ve nhiet do, do sach trong không khí, cuong do ánh sáng,… có quy trình khép kín, tuân thu chat che các quy dinh khat khe tu lúc nhan máy den lúc hoàn thành.


Hien Trung tâm Sua chua và Bao hành Canon Viet Nam có tong so 90 ky thuat viên duoc dào tao bài ban. Moi ky thuat viên deu có chung chi dào tao cho tung dòng, tung nhóm san pham và duoc giám sát hieu suat thông qua he thong dánh giá toàn cau. Hàng nam, tay nghe và kien thuc ve san pham cung nhu kien thuc su dung thiet bi bao trì cua tat ca các ky thuat viên deu duoc dánh giá và kiem tra lai. Bên canh dó, Trung tâm còn có duong dây CALL CENTER 1900 55 8809 de tiep nhan, xu lý, giai dáp thac mac cua khách hàng ve san pham, giá ca, uu dãi, bao hành cua Canon.


Canon mở Trung tâm Sửa chữa và Bảo hành trị giá 2 triệu USD

Canon Marketing Vietnam và nhà phân phối Lê Bảo Minh vừa giới thiệu Trung tâm Sửa chữa và Bảo hành sản phẩm Canon chính hãng đặt tại tòa nhà Lê Bảo Minh (184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM).
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá