Mời góp ý dự thảo sửa đổi xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.


 • Sinh viên vẫn chọn ngành KHCN, vì sao?
 • Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia
 • Cần truyền thông để thúc đẩy thị trường KHCN
 • TP.HCM: Ưu tiên kinh phí cho các đề tài KHCN đáp ứng nhu cầu cấp bách
 • TP.HCM đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp KHCN
 • TP.HCM hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN về nông nghiệp

Sau khi Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) năm 2013 có hiệu lực từ 1/1/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung chủ yếu ở phần quy định về các hành vi vi phạm trong hoạt động khoa học và công nghệ để phù hợp với Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi). Phần quy định về các hành vi vi phạm trong hoạt động chuyển giao công nghệ vẫn được giữ nguyên. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 6/2017, Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) cũng đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.


Nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành, Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.


Hình thức xử phạt


Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, cá nhân, tổ chức phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.


Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau: a- Tước quyền sử dụng có thời hạn: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ; b- Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; c- Trục xuất.


Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau: 1. Buộc hoàn trả số tiền bị chiếm dụng hoặc sử dụng sai mục đích; 2. Buộc hủy bỏ hồ sơ, tài liệu, báo cáo có số liệu, nội dung sai sự thật.


Xử phạt vi phạm hành chính


Dự thảo quy định, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức không đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Khi vi phạm quy định về hoạt động khoa học và công nghệ, phạt cảnh cáo đối với cá nhân, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước vượt quá thời gian đã cam kết mà không được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước giao nhiệm vụ.


Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức kê khai sai sự thật trong hồ sơ tham gia tuyển chọn, xét chọn một trong những nội dung sau: a- Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì; b- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ; c- Năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện.


Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi sau: a- Báo cáo sai sự thật về tiến độ, nội dung, kết quả nghiên cứu; b- Nộp hồ sơ, tài liệu để phục vụ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có số liệu, nội dung sai sự thật. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ báo cáo, tài liệu có số liệu, nội dung sai sự thật đối với hành vi quy định này.


Khi vi phạm chính sách khuyến khích ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi sau: a- Sử dụng không đúng mục đích số kinh phí được ưu đãi, hỗ trợ từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; b- Thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ nội dung đã cam kết để được ưu đãi, hỗ trợ từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.


Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi gian lận, giả mạo để được hưởng hỗ trợ, ưu đãi của chính sách khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ…


Dự thảo Nghị định cũng quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của: Thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ, Chủ tịch UBND, Công an nhân dân, Hải quan, Quản lý thị trường, cơ quan Thuế, Thanh tra, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khác.


Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.


(theo Chinhphu.vn)

Moi gop y du thao sua doi xu phat vi pham hanh chinh trong hoat dong KHCN


Bo Khoa hoc va Cong nghe dang du thao Nghi dinh quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong hoat dong khoa hoc va cong nghe, chuyen giao cong nghe.


 • Sinh viên van chon ngành KHCN, vì sao?
 • Huong dan trien khai các nhiem vu KHCN cap quoc gia
 • Can truyen thông de thúc day thi truong KHCN
 • TP.HCM: Uu tiên kinh phí cho các de tài KHCN dáp ung nhu cau cap bách
 • TP.HCM day manh phát trien doanh nghiep KHCN
 • TP.HCM ho tro ung dung, chuyen giao tien bo KHCN ve nông nghiep

Sau khi Luat Khoa hoc và Công nghe (sua doi) nam 2013 có hieu luc tu 1/1/2014, Chính phu dã ban hành Nghi dinh so 93/2014/ND-CP de sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 64/2013/ND-CP. Các noi dung sua doi, bo sung tap trung chu yeu o phan quy dinh ve các hành vi vi pham trong hoat dong khoa hoc và công nghe de phù hop voi Luat Khoa hoc và Công nghe (sua doi). Phan quy dinh ve các hành vi vi pham trong hoat dong chuyen giao công nghe van duoc giu nguyên. Tai ky hop Quoc hoi tháng 6/2017, Luat Chuyen giao công nghe (sua doi) cung dã duoc thông qua và có hieu luc tu ngày 1/7/2018.


Nham bao dam tính dong bo, thong nhat cua he thong pháp luat hien hành, Bo Khoa hoc và Công nghe dang du thao Nghi dinh quy dinh xu phat vi pham hành chính trong hoat dong khoa hoc và công nghe, chuyen giao công nghe.


Hình thuc xu phat


Doi voi moi hành vi vi pham hành chính trong linh vuc khoa hoc và công nghe, chuyen giao công nghe, cá nhân, to chuc phai chiu mot trong các hình thuc xu phat chính là canh cáo hoac phat tien.


Tùy theo tính chat, muc do vi pham, cá nhân, to chuc có hành vi vi pham còn có the bi áp dung mot hoac các hình thuc xu phat bo sung sau: a- Tuoc quyen su dung có thoi han: Giay chung nhan dang ký hoat dong khoa hoc và công nghe, Giay phép chuyen giao công nghe, Giay chung nhan dang ký chuyen giao công nghe, Giấy chúng nhận du dieu kien kinh doanh dich vu dánh giá, tham dinh giá, giám dinh công nghe; b- Tich thu tang vat vi pham hành chính, phuong tien duoc su dung de vi pham hành chính; c- Truc xuat.


Ngoài các bien pháp khac phuc hau qua quy dinh tai Khoan 1 Dieu 28 Luat xu lý vi pham hành chính, to chuc, cá nhân vi pham hành chính có the bi áp dung mot hoac nhieu bien pháp khac phuc hau qua sau: 1. Buoc hoàn tra so tien bi chiem dung hoac su dung sai muc dích; 2. Buoc huy bo ho so, tài lieu, báo cáo có so lieu, noi dung sai su that.


Xu phat vi pham hành chính


Du thao quy dinh, phat tien tu 2 trieu dong den 5 trieu dong doi voi cá nhân; phat tien tu 4 trieu dong den 10 trieu dong doi voi to chuc không dang ký ket qua thuc hien nhiem vu khoa hoc và công nghe su dung ngân sách nhà nuoc theo quy dinh tai co quan nhà nuoc có tham quyen.


Khi vi pham quy dinh ve hoat dong khoa hoc và công nghe, phat canh cáo doi voi cá nhân, to chuc thuc hien nhiem vu khoa hoc và công nghe có su dung ngân sách nhà nuoc vuot quá thoi gian dã cam ket mà không duoc su dong ý cua co quan quan lý nhà nuoc giao nhiem vu.


Phat tien tu 1 trieu dong den 2 trieu dong doi voi cá nhân; phat tien tu 2 trieu dong den 4 trieu dong doi voi to chuc kê khai sai su that trong ho so tham gia tuyen chon, xét chon mot trong nhung noi dung sau: a- Ket qua hoat dong khoa hoc và công nghe cua to chuc dang ký chu trì; b- Lý lich khoa hoc cua cá nhân dang ký chu nhiem nhiem vu khoa hoc và công nghe; c- Nang luc cua to chuc, cá nhân tham gia phoi hop thuc hien.


Phat tien tu 2 trieu dong den 4 trieu dong doi voi cá nhân; phat tien tu 4 trieu dong den 8 trieu dong doi voi to chuc có mot trong các hành vi sau: a- Báo cáo sai su that ve tien do, noi dung, ket qua nghiên cuu; b- Nop ho so, tài lieu de phuc vu dánh giá, nghiem thu ket qua thuc hien nhiem vu khoa hoc và công nghe có so lieu, noi dung sai su that. Bien pháp khac phuc hau qua: Buoc huy bo báo cáo, tài lieu có so lieu, noi dung sai su that doi voi hành vi quy dinh này.


Khi vi pham chính sách khuyen khích ung dung, chuyen giao, doi moi công nghe, phat tien tu 10 trieu dong den 20 trieu dong doi voi to chuc thuc hien mot trong các hành vi sau: a- Su dung không dúng muc dích so kinh phí duoc uu dãi, ho tro tu Quy doi moi công nghe quoc gia; b- Thuc hien không dúng hoac thuc hien không day du noi dung dã cam ket de duoc uu dãi, ho tro tu Quy doi moi công nghe quoc gia.


Phat tien tu 20 trieu dong den 30 trieu dong doi voi to chuc thuc hien hành vi gian lan, gia mao de duoc huong ho tro, uu dãi cua chính sách khuyen khích, thúc day chuyen giao công nghe…


Du thao Nghi dinh cung quy dinh tham quyen xu phat vi pham hành chính cua: Thanh tra chuyên ngành ve khoa hoc và công nghe, Chu tich UBND, Công an nhân dân, Hai quan, Quan lý thi truong, co quan Thue, Thanh tra, nguoi duoc giao thuc hien nhiem vu thanh tra chuyên ngành khác.


Moi ban doc xem toàn van du thao và góp ý tai dây.


(theo Chinhphu.vn)


Mời góp ý dự thảo sửa đổi xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá