AI giúp phát hiện lỗi trong code của game

Một AI mới của Ubisoft với tên gọi Commit Assistant được khẳng định có khả năng phát hiện lỗi trong code của game trước khi lỗi xảy ra dựa vào những dữ liệu bên trong.


 • Góc nhìn khoa học về trí tuệ nhân tạo vào năm 2030
 • Trí tuệ nhân tạo có thay thế được con người?
 • Sự thật đằng sau các sản phẩm trí tuệ nhân tạo
 • Trí tuệ nhân tạo sẽ đe dọa sự sống
 • Trí tuệ nhân tạo có mối nguy hiểm mang tên... nhận thức nhân tạo
Mục tiêu khi xây dựng nên hệ thống AI này của Ubisoft là nhằm phát hiện lỗi trước khi chúng được commit thành code trong các game. Và không chỉ phát hiện lỗi trong phần code của trò chơi, AI này còn có tiềm năng vươn ra ngoài thế giới thực, giúp hỗ trợ cho việc phát triển xe tự lái trong tương lai, theo trang Technologyreview. Cụ thể, trong một buổi hội thảo về các nhà phát triển game gần đây do Ubisoft tổ chức tại Montreal, công ty trò chơi điện tử của Pháp này đã công bố một trợ lý AI mới cho các nhà phát triển game. Nó được đặt tên là Commit Assistant. Mục tiêu của hệ thống AI này là phát hiện lỗi trước khi chúng được commit thành code, giúp tiết kiệm thời gian và giảm số lỗ hổng trong một trò chơi trước khi nó được phát hành, thay vì phải thuê các chuyên gia chơi thử để tìm ra lỗi như trước đây.
Hình ảnh trong game. Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Yves Jacquier, người đứng đầu La Forge - bộ phận R&D của Ubisoft ở Montreal, cho biết, bộ phận của ông đã hợp tác với các trường đại học trong nước, như McGill và Concordia và nhiều trường khác để cùng nghiên cứu về tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong tổng thể, chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi ngành công nghiệp. Theo đó, La Forge đã nạp vào AI Commit Assistant lượng dữ liệu gần bằng lượng code trong 10 năm trở lại đây của nhiều game - được lấy từ thư viện phần mềm của Ubisoft, cho phép AI này "học" được những nơi từng xuất hiện lỗi trước đây, cũng như tham chiếu các cách sửa lỗi mà các chuyên gia từng áp dụng để có thể dự đoán khi nào coder có thể đạt mức lỗi lặp lại tương tự như vậy. “Tất cả là cách chúng tôi so sánh giữa các dòng code mà mình đã tạo ra trong quá khứ, những lỗi đã được tạo ra trong đó và các lỗi đã được sửa lại, sau đó tìm cách liên kết chúng lại với nhau và cung cấp cho AI, biến chúng thành một AI siêu đẳng cho các lập trình viên.” - Ông Jacquier giải thích. Ubisoft đang hy vọng rằng, Commit Assistant giúp họ cũng như các công ty sản xuất game cắt giảm được một trong những phần việc đắt đỏ và tốn sức lao động nhất trong việc thiết kế game. Công ty này cũng cho biết, việc loại bỏ lỗi trong quá trình phát triển vốn đòi hỏi những nhóm làm việc khổng lồ và có thể chiếm tới 70% chi phí phát triển. Nhưng việc chuyển quá trình này sang cho AI, thậm chí chỉ một phần trong số đó, cũng là một thách thức không nhỏ. Và không chỉ dừng lại ở việc trợ giúp phát hiện lỗi, Ubisoft còn muốn đưa AI này vươn ra các ứng dụng rộng rãi khác, chẳng hạn như giúp các xe tự lái tránh đâm vào nhau. Trong trò chơi lái xe trong thành phố San Francisco, Olivier Delalleau - một lập trình viên AI của Ubisoft nhận ra rằng, các ô tô do máy tính điều khiển thường mất kiểm soát khi đi vào các góc cua. Chúng được lập trình để đi tới đích nhanh nhất, vì vậy, chúng không biết cách sử dụng phanh nên dễ bị đâm vào nhau. Thế nên hệ thống AI Commit Assistant đã được phát triển trong môi trường game cũng có thể mô phỏng thế giới thực bên ngoài, chúng sẽ học được cách sử dụng phanh trong các tình huống khi lái xe. Ubisoft cũng kỳ vọng rằng, trong tương lai, những công cụ như Commit Assistant có thể phát triển ra bên ngoài phạm vi của Ubisoft. Nó sẽ phát triển rất nhanh thành một môi trường dữ liệu lớn với các ứng dụng gần như vô hạn về việc tạo ra hướng dẫn hạn chế không làm những điều gì. Cho đến nay, các hạn chế đó đang mang lại các hiệu quả đặc biệt cho những hãng làm game lớn.AI giup phat hien loi trong code cua game


Mot AI moi cua Ubisoft voi ten goi Commit Assistant duoc khang dinh co kha nang phat hien loi trong code cua game truoc khi loi xay ra dua vao nhung du lieu ben trong.


 • Góc nhìn khoa hoc ve trí tue nhân tao vào nam 2030
 • Trí tue nhân tao có thay the duoc con nguoi?
 • Su that dang sau các san pham trí tue nhân tao
 • Trí tue nhân tao se de doa su song
 • Trí tue nhân tao có moi nguy hiem mang tên... nhan thuc nhân tao
Muc tiêu khi xây dung nên he thong AI này cua Ubisoft là nham phát hien loi truoc khi chúng duoc commit thành code trong các game. Và không chi phát hien loi trong phan code cua trò choi, AI này còn có tiem nang vuon ra ngoài the gioi thuc, giúp ho tro cho viec phát trien xe tu lái trong tuong lai, theo trang Technologyreview. Cu the, trong mot buoi hoi thao ve các nhà phát trien game gan dây do Ubisoft to chuc tai Montreal, công ty trò choi dien tu cua Pháp này dã công bo mot tro lý AI moi cho các nhà phát trien game. Nó duoc dat tên là Commit Assistant. Muc tiêu cua he thong AI này là phát hien loi truoc khi chúng duoc commit thành code, giúp tiet kiem thoi gian và giam so lo hong trong mot trò choi truoc khi nó duoc phát hành, thay vì phai thuê các chuyên gia choi thu de tìm ra loi nhu truoc dây.
Hình anh trong game. Anh chi mang tính minh hoa.
Yves Jacquier, nguoi dung dau La Forge - bo phan R&D cua Ubisoft o Montreal, cho biet, bo phan cua ông dã hop tác voi các truong dai hoc trong nuoc, nhu McGill và Concordia và nhieu truong khác de cùng nghiên cuu ve tien bo trong linh vuc trí tue nhân tao (AI) trong tong the, chu không chi gioi han trong pham vi ngành công nghiep. Theo dó, La Forge dã nap vào AI Commit Assistant luong du lieu gan bang luong code trong 10 nam tro lai dây cua nhieu game - duoc lay tu thu vien phan mem cua Ubisoft, cho phép AI này "hoc" duoc nhung noi tung xuat hien loi truoc dây, cung nhu tham chieu các cách sua loi mà các chuyên gia tung áp dung de có the du doán khi nào coder có the dat muc loi lap lai tuong tu nhu vay. “Tat ca là cách chúng tôi so sánh giua các dòng code mà mình dã tao ra trong quá khu, nhung loi dã duoc tao ra trong dó và các loi dã duoc sua lai, sau dó tìm cách liên ket chúng lai voi nhau và cung cap cho AI, bien chúng thành mot AI siêu dang cho các lap trình viên.” - Ông Jacquier giai thích. Ubisoft dang hy vong rang, Commit Assistant giúp ho cung nhu các công ty san xuat game cat giam duoc mot trong nhung phan viec dat do và ton suc lao dong nhat trong viec thiet ke game. Công ty này cung cho biet, viec loai bo loi trong quá trình phát trien von dòi hoi nhung nhóm làm viec khong lo và có the chiem toi 70% chi phí phát trien. Nhung viec chuyen quá trình này sang cho AI, tham chí chi mot phan trong so dó, cung là mot thách thuc không nho. Và không chi dung lai o viec tro giúp phát hien loi, Ubisoft còn muon dua AI này vuon ra các ung dung rong rãi khác, chang han nhu giúp các xe tu lái tránh dâm vào nhau. Trong trò choi lái xe trong thành pho San Francisco, Olivier Delalleau - mot lap trình viên AI cua Ubisoft nhan ra rang, các ô tô do máy tính dieu khien thuong mat kiem soát khi di vào các góc cua. Chúng duoc lap trình de di toi dích nhanh nhat, vì vay, chúng không biet cách su dung phanh nên de bi dâm vào nhau. The nên he thong AI Commit Assistant dã duoc phát trien trong môi truong game cung có the mô phong the gioi thuc bên ngoài, chúng se hoc duoc cách su dung phanh trong các tình huong khi lái xe. Ubisoft cung ky vong rang, trong tuong lai, nhung công cu nhu Commit Assistant có the phát trien ra bên ngoài pham vi cua Ubisoft. Nó se phát trien rat nhanh thành mot môi truong du lieu lon voi các ung dung gan nhu vô han ve viec tao ra huong dan han che không làm nhung dieu gì. Cho den nay, các han che dó dang mang lai các hieu qua dac biet cho nhung hãng làm game lon.

AI giúp phát hiện lỗi trong code của game

Một AI mới của Ubisoft với tên gọi Commit Assistant được khẳng định có khả năng phát hiện lỗi trong code của game trước khi lỗi xảy ra dựa vào những dữ liệu bên trong.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá