Kaspersky Lab treo thưởng

Phần thưởng dành cho việc phát hiện các lỗ hổng chưa được phát hiện trước đây trong Kaspersky Internet Security 2019 và Kaspersky Endpoint Security 11 (bản beta mới nhất), chạy trên PC Windows 8.1 trở lên.


 • Kaspersky Lab: cần thu hẹp khoảng cách giới tính trong ngành an ninh mạng
 • Doanh nghiệp là miếng mồi ngon của ransomware
 • Kaspersky Lab: mở mã nguồn - kiến tạo niềm tin
 • Giải mã Spectre và Meltdown: Thảm họa từ sai sót trong thiết kế CPU
 • Phát hiện quảng cáo Youtube chứa JavaScript đào tiền ảo

Kaspersky Lab vừa chính thức mở rộng chương trình Bug Bounty vốn là một phần của Sáng kiến minh bạch Toàn cầu trong đó đáng chú ý chính là mức thưởng lên đến 100.000 USD cho người tìm ra và công bố các lỗ hổng nghiêm trọng trong một số sản phẩm hàng đầu của hãng.


Cơ hội để có được giải thưởng này dành cho tất cả các thành viên của nền tảng HackerOne nổi tiếng, đối tác của Kaspersky Lab cho sáng kiến Bug Bounty. Đây là khoản tăng gấp 20 lần đối với các phần thưởng hiện có và là bằng chứng về cam kết của công ty nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm và bảo vệ khách hàng.


Phần thưởng lớn nhất dành cho việc phát hiện các lỗi cho phép thực thi mã từ xa thông qua kênh cập nhật cơ sở dữ liệu sản phẩm với sự xuất hiện của mã độc xâm nhập âm thầm từ người dùng trong quá trình đặc quyền cao của sản phẩm và có thể tồn tại khi khởi động lại hệ thống. Các lỗ hổng giúp thực thi mã khác từ xa sẽ được trao tặng các khoản tiền từ 5.000 đến 20.000 USD (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của một lỗ hổng nhất định). Các lỗi giúp leo thang đặc quyền, hoặc dẫn đến việc tiết lộ dữ liệu nhạy cảm cũng sẽ được nhận khoản thưởng khuyến khích.


Mức thưởng cao nhất lên đến 100.000 USD dành cho người tìm ra và công bố các lỗ hổng nghiêm trọng trong một số sản phẩm bảo mật của Kaspersky Lab.


Phần thưởng dành cho việc phát hiện các lỗ hổng chưa được phát hiện trước đây trong các sản phẩm: Kaspersky Internet Security 2019 (phiên bản mới nhất) và Kaspersky Endpoint Security 11 (phiên bản beta mới nhất), chạy trên máy PC cài đặt Windows phiên bản 8.1 trở lên, được cập nhật phiên bản mới nhất.


Bình luận về sự gia tăng phần thưởng của chương trình Bug Bounty, Eugene Kaspersky, Giám đốc điều hành của Kaspersky Lab mời gọi các nhà nghiên cứu bảo mật tìm kiếm và sửa lỗi để đảm bảo rằng không có lỗ hổng trong các sản phẩm của Kaspersky. Đại diện cấp cao của Kaspersky cũng khẳng định tính miễn dịch của mã và mức độ bảo vệ cao nhất mà Kaspersky Lab cung cấp cho khách hàng là yếu tố chính trong việc kinh doanh của hãng này và cũng là một nhân tố quan trọng của Sáng kiến minh bạch Toàn cầu đưa ra hồi cuối năm 2017.


Bắt đầu vào năm 2016, chương trình Bug Bounty của Kaspersky Lab đã khuyến khích các nhà nghiên cứu bảo mật độc lập bổ sung cho công việc của chính công ty trong việc phát hiện và giảm thiểu khả năng bị xâm nhập. Chương trình đã có hơn 70 báo cáo lỗi liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Kaspersky Lab đang được giải quyết, từ đó giúp sản phẩm và dịch vụ an toàn hơn.


Được biết, sáng kiến Minh bạch Toàn cầu của Kaspersky Lab công bố vào ngày 23/10/2017. Theo đó, Kaspersky Lab sẽ tham gia vào cộng đồng bảo mật thông tin rộng lớn hơn cùng với các bên liên quan khác trong việc xác nhận và xác minh độ tin cậy của sản phẩm, quy trình nội bộ và hoạt động kinh doanh cũng như giới thiệu các quy chế trách nhiệm bổ sung mà theo đó công ty có thể chứng minh thêm rằng chúng có thế tiếp cận bất kỳ vấn đề bảo mật nào một cách nhanh chóng và triệt để. Là một phần của Sáng kiến, Kaspersky Lab sẽ cung cấp mã nguồn của phần mềm bao gồm bản cập nhật phần mềm và cập nhật quy tắc phát hiện mối đe dọa cho các bên thứ 3 đánh giá và kiểm tra độc lập.

Kaspersky Lab treo thuong 'khung' cho nguoi tim ra lo hong bao mat


Phan thuong danh cho viec phat hien cac lo hong chua duoc phat hien truoc day trong Kaspersky Internet Security 2019 va Kaspersky Endpoint Security 11 (ban beta moi nhat), chay tren PC Windows 8.1 tro len.


 • Kaspersky Lab: can thu hep khoang cách gioi tính trong ngành an ninh mang
 • Doanh nghiep là mieng moi ngon cua ransomware
 • Kaspersky Lab: mo mã nguon - kien tao niem tin
 • Giai mã Spectre và Meltdown: Tham hoa tu sai sót trong thiet ke CPU
 • Phát hien quang cáo Youtube chua JavaScript dào tien ao

Kaspersky Lab vua chính thuc mo rong chuong trình Bug Bounty von là mot phan cua Sáng kien minh bach Toàn cau trong dó dáng chú ý chính là muc thuong lên den 100.000 USD cho nguoi tìm ra và công bo các lo hong nghiêm trong trong mot so san pham hàng dau cua hãng.


Co hoi de có duoc giai thuong này dành cho tat ca các thành viên cua nen tang HackerOne noi tieng, doi tác cua Kaspersky Lab cho sáng kien Bug Bounty. Dây là khoan tang gap 20 lan doi voi các phan thuong hien có và là bang chung ve cam ket cua công ty nham dam bao tính toàn ven cua san pham và bao ve khách hàng.


Phan thuong lon nhat dành cho viec phát hien các loi cho phép thuc thi mã tu xa thông qua kênh cap nhat co so du lieu san pham voi su xuat hien cua mã doc xâm nhap âm tham tu nguoi dùng trong quá trình dac quyen cao cua san pham và có the ton tai khi khoi dong lai he thong. Các lo hong giúp thuc thi mã khác tu xa se duoc trao tang các khoan tien tu 5.000 den 20.000 USD (tùy thuoc vào muc do phuc tap cua mot lo hong nhat dinh). Các loi giúp leo thang dac quyen, hoac dan den viec tiet lo du lieu nhay cam cung se duoc nhan khoan thuong khuyen khích.


Muc thuong cao nhat lên den 100.000 USD dành cho nguoi tìm ra và công bo các lo hong nghiêm trong trong mot so san pham bao mat cua Kaspersky Lab.


Phan thuong dành cho viec phát hien các lo hong chua duoc phát hien truoc dây trong các san pham: Kaspersky Internet Security 2019 (phiên ban moi nhat) và Kaspersky Endpoint Security 11 (phiên ban beta moi nhat), chay trên máy PC cài dat Windows phiên ban 8.1 tro lên, duoc cap nhat phiên ban moi nhat.


Bình luan ve su gia tang phan thuong cua chuong trình Bug Bounty, Eugene Kaspersky, Giám doc dieu hành cua Kaspersky Lab moi goi các nhà nghiên cuu bao mat tìm kiem và sua loi de dam bao rang không có lo hong trong các san pham cua Kaspersky. Dai dien cap cao cua Kaspersky cung khang dinh tính mien dich cua mã và muc do bao ve cao nhat mà Kaspersky Lab cung cap cho khách hàng là yeu to chính trong viec kinh doanh cua hãng này và cung là mot nhân to quan trong cua Sáng kien minh bach Toàn cau dua ra hoi cuoi nam 2017.


Bat dau vào nam 2016, chuong trình Bug Bounty cua Kaspersky Lab dã khuyen khích các nhà nghiên cuu bao mat doc lap bo sung cho công viec cua chính công ty trong viec phát hien và giam thieu kha nang bi xâm nhap. Chuong trình dã có hon 70 báo cáo loi liên quan den san pham và dich vu cua Kaspersky Lab dang duoc giai quyet, tu dó giúp san pham và dich vu an toàn hon.


Duoc biet, sáng kien Minh bach Toàn cau cua Kaspersky Lab công bo vào ngày 23/10/2017. Theo dó, Kaspersky Lab se tham gia vào cong dong bao mat thông tin rong lon hon cùng vói các bên liên quan khác trong viec xác nhan và xác minh do tin cay cua san pham, quy trình noi bo và hoat dong kinh doanh cung nhu gioi thieu các quy che trách nhiem bo sung mà theo dó công ty có the chung minh thêm rang chúng có thế tiếp cận bat ky van de bao mat nào một cách nhanh chóng và triet de. Là mot phan cua Sáng kien, Kaspersky Lab se cung cap mã nguon cua phan mem bao gom ban cap nhat phan mem và cap nhat quy tac phát hien moi de doa cho các bên thu 3 dánh giá và kiểm tra doc lap.


Kaspersky Lab treo thưởng 'khủng' cho người tìm ra lỗ hổng bảo mật

Phần thưởng dành cho việc phát hiện các lỗ hổng chưa được phát hiện trước đây trong Kaspersky Internet Security 2019 và Kaspersky Endpoint Security 11 (bản beta mới nhất), chạy trên PC Windows 8.1 trở lên.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá