Hơn 20 quốc gia diễn tập chống lộ lọt thông tin do mã độc trên IoT

Các Trung tâm ứng cứu khẩn cấp châu Á-Thái Bình Dương (APCERT) tới từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tiến hành diễn tập quốc tế chống xâm nhập dữ liệu trái phép bằng mã độc trên Internet kết nối vạn vật (IoT).


 • Hệ điều hành mới cho các thiết bị IoT
 • Bảo mật cho thiết bị IoT còn nhiều trở ngại
 • IoT gây áp lực lớn đến an ninh thông tin
 • Ngành bưu chính trong “cơn lốc” IoT
 • Ngành bưu chính trong “cơn lốc” IoT
 • Khởi nghiệp IoT tại Việt Nam: Mở đường đến tương lai kết nối

Các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Australia, Ấn Độ, Mông Cổ, Sri Lanka…và các nước ASEAN.


Địa điểm diễn tập tại Việt Nam khu vực miền Bắc.

Tại Việt Nam, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Vncert) và Quỹ dịch vụ viễn thông công ích đã chủ trì tổ chức cho các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố, các đơn vị công nghệ thông tin thuộc các bộ, ban, ngành, địa phương trên toàn quốc tham gia Chương trình đào tạo huấn luyện an toàn thông tin theo chuẩn quốc tế và tham dự diễn tập này.


Các địa điểm diễn tập tại Việt Nam thuộc 3 khu vực: Miền Bắc (tại Hà Nội), miền Trung (tại Đà Nẵng), miền Nam (tại TP.HCM).


Chủ đề cuộc diễn tập lần này là “Lộ lọt dữ liệu do mã độc trên IoT” được nhiều chuyên gia đánh giá rất phù hợp với tình hình thực tế khi các thiết bị IoT đang phát triển mạnh, đồng thời các sự cố an toàn mạng do mã độc IoT đang ngày càng phổ biến với mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp.


Diễn tập Apcert 2018 đặt mục tiêu mô phỏng tình huống gần với thực tế nhất có thể. Việc triển khai diễn tập, thực hiện kết nối đa quốc gia được thực hiện theo quy trình đúng với các bước đã được thống nhất sẽ tiến hành trong trường hợp có tấn công mạng thực xảy ra.


Theo ông Nguyễn Trọng Đường - Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, cho biết, thông qua diễn tập, các đội tham gia sẽ được trau dồi thêm kỹ năng thu thập, xác minh, phân tích hành vi mã độc; xác định nguồn gốc, kẻ tấn công; xây dựng biện pháp xử lý, khôi phục hệ thống và cảnh báo các đơn vị liên quan…


Đặc biệt, cuộc diễn tập lần này có sự đổi mới, đó là kết hợp diễn tập với chương trình đào tạo huấn luyện cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật nòng cốt của mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia. Chương tình đào tạo gồm 2 khóa Hacker mũ trắng CEH v9 và Phân tích mã và IoT theo chuẩn của EC Council.


Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng nhận định, cuộc diễn tập sẽ tạo cơ hội cho các cán bộ kỹ thuật có cơ hội thực hành các kỹ năng, kiến thức của mình vào giải quyết những tình huống cụ thể, sẵn sàng ứng cứu các sự cố do mã độc trên IoT gây ra. Đây cũng là cơ hội để cán bộ kỹ thuật Việt Nam cọ xát với các nước trong khu vực và trên thế giới về vấn đề rất "nóng" này.


Cuộc diễn tập Apcert được thực hiện đều đặn hàng năm giữa các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, Vncert là đơn vị tổ chức cho gần 200 đơn vị thành viên mạng lưới tham gia diễn tập.

Hon 20 quoc gia dien tap chong lo lot thong tin do ma doc tren IoT


Cac Trung tam ung cuu khan cap chau A-Thai Binh Duong (APCERT) toi tu hon 20 quoc gia va vung lanh tho tien hanh dien tap quoc te chong xam nhap du lieu trai phep bang ma doc tren Internet ket noi van vat (IoT).


 • He dieu hành moi cho các thiet bi IoT
 • Bao mat cho thiet bi IoT còn nhieu tro ngai
 • IoT gây áp luc lon den an ninh thông tin
 • Ngành buu chính trong “con loc” IoT
 • Ngành buu chính trong “con loc” IoT
 • Khoi nghiep IoT tai Viet Nam: Mo duong den tuong lai ket noi

Các quoc gia và vùng lãnh tho tham gia gom Nhat Ban, Trung Quoc, Hàn Quoc, Hong Kong, Dài Loan, Australia, An Do, Mông Co, Sri Lanka…và các nuoc ASEAN.


Dia diem dien tap tai Viet Nam khu vuc mien Bac.

Tai Viet Nam, Trung tâm Ung cuu khan cap máy tính Viet Nam (Vncert) và Quy dich vu vien thông công ích dã chu trì to chuc cho các thành viên mang luoi ung cuu su co, các don vi công nghe thông tin thuoc các bo, ban, ngành, dia phuong trên toàn quoc tham gia Chuong trình dào tao huan luyen an toàn thông tin theo chuan quoc te và tham du dien tap này.


Các dia diem dien tap tai Viet Nam thuoc 3 khu vuc: Mien Bac (tai Hà Noi), mien Trung (tai Dà Nang), mien Nam (tai TP.HCM).


Chu de cuoc dien tap lan này là “Lo lot du lieu do mã doc trên IoT” duoc nhieu chuyên gia dánh giá rat phù hop voi tình hình thuc te khi các thiet bi IoT dang phát trien manh, dong thoi các su co an toàn mang do mã doc IoT dang ngày càng pho bien voi muc do ngày càng tinh vi, phuc tap.


Dien tap Apcert 2018 dat muc tiêu mô phong tình huong gan voi thuc te nhat có the. Viec trien khai dien tap, thuc hien ket noi da quoc gia duoc thuc hien theo quy trình dúng voi các buoc dã duoc thong nhat se tien hành trong truong hop có tan công mang thuc xay ra.


Theo ông Nguyen Trong Duong - Giám doc Trung tâm Ung cuu khan cap máy tính Viet Nam, cho biet, thông qua dien tap, các doi tham gia se duoc trau doi thêm ky nang thu thap, xác minh, phân tích hành vi mã doc; xác dinh nguon goc, ke tan công; xây dung bien pháp xu lý, khôi phuc he thong và canh báo các don vi liên quan…


Dac biet, cuoc dien tap lan này có su doi moi, dó là ket hop dien tap voi chuong trình dào tao huan luyen cho doi ngu cán bo ky thuat nòng cot cua mang luoi ung cuu su co quoc gia. Chuong tình dào tao gom 2 khóa Hacker mu trang CEH v9 và Phân tích mã và IoT theo chuan cua EC Council.


Thu truong Bo TTTT Nguyen Thành Hung nhan dinh, cuoc dien tap se tao co hoi cho các cán bo ky thuat có co hoi thuc hành các ky nang, kien thuc cua mình vào giai quyet nhung tình huong cu the, san sàng ung cuu các su co do mã doc trên IoT gây ra. Dây cung là co hoi de cán bo ky thuat Viet Nam co xát voi các nuoc trong khu vuc và trên the gioi ve van de rat "nóng" này.


Cuoc dien tap Apcert duoc thuc hien deu dan hàng nam giua các quoc gia khu vuc châu Á-Thái Bình Duong. Tai Viet Nam, Vncert là don vi to chuc cho gan 200 don vi thành viên mang luoi tham gia dien tap.


Hơn 20 quốc gia diễn tập chống lộ lọt thông tin do mã độc trên IoT

Các Trung tâm ứng cứu khẩn cấp châu Á-Thái Bình Dương (APCERT) tới từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tiến hành diễn tập quốc tế chống xâm nhập dữ liệu trái phép bằng mã độc trên Internet kết nối vạn vật (IoT).
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá