Startup Việt Appota đã mua lại ứng dụng Wifi Chùa

"Wifi Chùa" là 1 ứng dụng do người Việt phát triển và sau 5 năm hoạt động, ứng dụng này đã đạt 18 triệu người dùng.


Appota – Một startup Việt về các nền tảng công nghệ cho mobile, đã hoàn tất thương vụ mua lại WiFi Chùa ngay vào ngày 8/3. Sau sáp nhập giữa Appota với Wifi Chùa, Công ty này đã nâng tổng số khách hàng sử dụng các sản phẩm của Appota lên 50 triệu người dùng, được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy những tiện ích trên hệ sinh thái dịch vụ cho điện thoại thông minh tại Việt Nam và sẽ được định hướng mở rộng sang các thị trường ở khu vực Đông Nam Á. Thành lập vào năm 2013, WiFi Chùa là ứng dụng hỗ trợ truy cập các điểm WiFi công cộng thông qua việc chia sẻ mật khẩu. Nghe cái tên "Wifi Chùa", hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay rằng đây là 1 ứng dụng có thể hack được mạng WiFi, nhưng thực chất không phải vậy. Wifi Chùa là 1 ứng dụng ghi nhớ sẵn password WiFi của các địa điểm, quán ăn, nhà hàng... do người dùng cung cấp lên, chứ không phải sử dụng nó là hack được mạng WiFi của người khác.
Ảnh chụp màn hình ứng dụng WiFi Chùa.
Các tính năng chính mà Wifi Chùa hỗ trợ gồm: Chia sẻ địa điểm có WiFi và mật khẩu; tìm kiếm địa điểm; theo dõi các địa điểm xung quanh; bình chọn và gửi mật khẩu mới; tự động đồng bộ dữ liệu mới khi kết nối WiFi; không cần tạo tài khoản; và dữ liệu lưu trực tiếp trên máy, không cần kết nối Internet. Sau 5 năm, sản phẩm WiFi Chùa đã có 18 triệu người dùng và tập hợp được 2,4 triệu điểm truy cập trên cả nước. Các nhà sáng lập WiFi Chùa cũng đã định hướng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của ứng dụng sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, vốn là những quốc gia có cùng đặc điểm về tốc độ phát triển Internet, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hành vi người dùng cũng tương tự như tại Việt Nam. Còn Appota là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các nền tảng mobile tại Việt Nam, với hơn 30 triệu người dùng trên khắp thế giới. Hiện Appota đã hợp tác với hơn 15.000 đối tác là các nhà phát triển ứng dụng, quảng cáo và các điểm cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, startup Việt này ( Appota) cũng hoạt động trong lĩnh vực phát hành game, quảng cáo và thanh toán trực tuyến. Năm 2016, Appota được Google chọn là một trong bốn công ty tại châu Á để hợp tác với hãng trong việc triển khai nền tảng Google Ad Exchange tại Việt Nam. Nói về thương vụ mua lại này, ông Đỗ Tuấn Anh - CEO Appota, cho biết: "Tại Việt Nam, việc truy cập WiFi công cộng rất phổ biến. Cùng với xu thế này là tiềm năng to lớn trong việc phát triển các hệ sinh thái tiện ích liên kết với WiFi để phục vụ người dùng. Sau sáp nhập, nhân sự của WiFi Chùa sẽ làm việc tại công ty. Chúng tôi tự tin sẽ tạo ra nhiều tiện ích đột phá trong thời gian tới, đem lại giá trị cho người sử dụng Internet."Startup Viet Appota da mua lai ung dung Wifi Chua


"Wifi Chua" la 1 ung dung do nguoi Viet phat trien va sau 5 nam hoat dong, ung dung nay da dat 18 trieu nguoi dung.


Appota – Mot startup Viet ve các nen tang công nghe cho mobile, dã hoàn tat thuong vu mua lai WiFi Chùa ngay vào ngày 8/3. Sau sáp nhap giua Appota voi Wifi Chùa, Công ty này dã nâng tong so khách hàng su dung các san pham cua Appota lên 50 trieu nguoi dùng, duoc ky vong se giúp thúc day nhung tien ích trên he sinh thái dich vu cho dien thoai thông minh tai Viet Nam và se duoc dinh huong mo rong sang các thi truong o khu vuc Dông Nam Á. Thành lap vào nam 2013, WiFi Chùa là ung dung ho tro truy cap các diem WiFi công cong thông qua viec chia se mat khau. Nghe cái tên "Wifi Chùa", han nhieu nguoi se nghi ngay rang dây là 1 ung dung có the hack duoc mang WiFi, nhung thuc chat không phai vay. Wifi Chùa là 1 ung dung ghi nho san password WiFi cua các dia diem, quán an, nhà hàng... do nguoi dùng cung cap lên, chu không phai su dung nó là hack duoc mang WiFi cua nguoi khác.
Anh chup màn hình ung dung WiFi Chùa.
Các tính nang chính mà Wifi Chùa ho tro gom: Chia se dia diem có WiFi và mat khau; tìm kiem dia diem; theo dõi các dia diem xung quanh; bình chon và gui mat khau moi; tu dong dong bo du lieu moi khi ket noi WiFi; không can tao tài khoan; và du lieu luu truc tiep trên máy, không can ket noi Internet. Sau 5 nam, san pham WiFi Chùa dã có 18 trieu nguoi dùng và tap hop duoc 2,4 trieu diem truy cap trên ca nuoc. Các nhà sáng lap WiFi Chùa cung dã dinh huong mo rong pham vi anh huong cua ung dung sang các nuoc trong khu vuc Dông Nam Á, von là nhung quoc gia có cùng dac diem ve toc do phát trien Internet, ha tang ky thuat, dac biet là hành vi nguoi dùng cung tuong tu nhu tai Viet Nam. Còn Appota là công ty hoat dong trong linh vuc xây dung các nen tang mobile tai Viet Nam, voi hon 30 trieu nguoi dùng trên khap the gioi. Hien Appota dã hop tác voi hon 15.000 doi tác là các nhà phát trien ung dung, quang cáo và các diem cung cap dich vu. Ngoài ra, startup Viet này ( Appota) cung hoat dong trong linh vuc phát hành game, quang cáo và thanh toán truc tuyen. Nam 2016, Appota duoc Google chon là mot trong bon công ty tai châu Á de hop tác voi hãng trong viec trien khai nen tang Google Ad Exchange tai Viet Nam. Nói ve thuong vu mua lai này, ông Do Tuan Anh - CEO Appota, cho biet: "Tai Viet Nam, viec truy cap WiFi công cong rat pho bien. Cùng voi xu the này là tiem nang to lon trong viec phát trien các he sinh thái tien ích liên ket voi WiFi de phuc vu nguoi dùng. Sau sáp nhap, nhân su cua WiFi Chùa se làm viec tai công ty. Chúng tôi tu tin se tao ra nhieu tien ích dot phá trong thoi gian toi, dem lai giá tri cho nguoi su dung Internet."

Startup Việt Appota đã mua lại ứng dụng Wifi Chùa

"Wifi Chùa" là 1 ứng dụng do người Việt phát triển và sau 5 năm hoạt động, ứng dụng này đã đạt 18 triệu người dùng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá