DELL khởi động cuộc thi Tỏa sáng ước mơ

Dell tiếp tục đồng hành cùng Intel tổ chức cuộc thi Tỏa sáng ước mơ - sân chơi dành riêng cho các bạn học sinh, sinh viên trên toàn quốc.


Luôn mong muốn góp phần xây dựng cộng đồng bằng nhiều hoạt động bổ ích và đặc biệt quan tâm đến giới trẻ, giáo dục nên trong năm 2018 này, Dell tiếp tục đồng hành cùng Intel tổ chức cuộc thi Tỏa sáng ước mơ - sân chơi dành riêng cho các bạn học sinh, sinh viên trên toàn quốc.


Tỏa sáng ước mơ là cuộc thi về vẻ đẹp và tài năng cho các thí sinh có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi - những người đại diện cho thế hệ trẻ, năng động và sáng tạo. Hai thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ trở thành “Gương Mặt Thương Hiệu” cho sản phẩm Dell trong năm tiếp theo. Ngoài tài năng, phong cách và dấu ấn riêng, các bạn trẻ cần phải có sự tự tin để thể hiện mình trước đám đông, do đó, Tỏa sáng ước mơ sẽ là nơi để giúp các bạn sinh viên cọ xát, học hỏi, giao lưu, nắm bắt những cơ hội hay tìm ra định hướng tương lai cho bản thân.


Thông tin về cuộc thi Tỏa sáng ước mơ


Cuộc thi được khởi động trên toàn quốc từ ngày 01/03/2018 tới ngày 12/01/2019 với 4 vòng thi, 2 vòng thi đầu sẽ chọn ra thí sinh để dự thi Vòng bán kết tại 8 khu vực và Vòng chung kết tại TPHCM.


Vòng 1 – Vòng sơ tuyển: Bắt đầu từ 01/03/2018, cuộc thi được khởi động trên website www.toasanguocmo.vn. Tại đây, các bạn thí sinh có thể đăng ký thông tin và xác nhận địa điểm dự thi vòng sơ tuyển. Từ ngày 21/03/2018 đến ngày 18/05/2018, thí sinh sẽ tham gia vòng sơ tuyển trực tiếp với Ban Giám Khảo (BGK) tại các trường đại học trên toàn quốc (danh sách trường và thời gian đính kèm bên dưới). Những bạn chưa đăng ký dự thi online cũng có thể đăng ký trực tiếp tại địa điểm dự thi và trong khoảng thời gian này, chương trình vẫn tiếp tục nhận đăng ký online hoặc đăng ký tại những trường ở khu vực chưa diễn ra vòng sơ tuyển. Qua đợt tuyển sinh vòng loại, chương trình sẽ chọn ra 480 thí sinh (60 thí sinh/ khu vực) để tiếp tục vào vòng 2. BTC sẽ thông báo kết quả Vòng 1 trên website chương trình và trên Facebook Dell www.facebook.com/Dellvietnam ngay sau ngày thi.


Thời gian và địa điểm tổ chức vòng sơ tuyển: xem thông tin cập nhật tại www.toasanguocmo.vn


Vòng 2 – Vòng loại: từ ngày 06/06/2018 đến ngày 29/06/2018, 480 thí sinh được chọn từ vòng 1 sẽ được Ban tổ chức tiến hành ghi hình các phần thi tài năng và đăng tải lên website của chương trình. Ở đây, sau khi mở bầu chọn online từ ngày 09/07/2018 đến ngày 31/07/2018, BTC sẽ chọn ra 240 thí sinh nổi bật để tiếp tục vào vòng 3.


Vòng 3 – Vòng bán kết khu vực: từ ngày 14/09/2018 đến ngày 02/11/2018 các thí sinh được chọn từ vòng 2 sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng, trình diễn trên sân khấu lớn để thể hiện sự năng động, cá tính, tài năng, đam mê, kỹ năng thuyết trình và vấn đáp. BTC sẽ chọn ra 32 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết toàn quốc.


Vòng 4 – Vòng chung kết toàn quốc: sẽ được tổ chức vào ngày 12/1/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vòng thi dành cho 32 thí sinh xuất sắc nhất từ Vòng Bán Kết Khu Vực cùng tập trung về Tp. HCM để tranh tài chọn ra 02 (hai) gương mặt xuất sắc nhất 01 (một) nam, 01(một) nữ để trở thành Gương Mặt Thương Hiệu của Dell. Ở phần thi này, các thí sinh sẽ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu chuyên nghiệp với sự hỗ trợ từ những biên đạo, nhiếp ảnh gia và stylist chuyên nghiệp, mang đến cho thí sinh phần trình diễn năng động, tự tin và là cơ hội cho thí sinh thể hiện tài năng, đam mê và vươn đến ước mơ của mình.


Đến với Tỏa sáng ước mơ, các bạn sinh viên không chỉ được thể hiện bản thân, mà còn có cơ hội nhận được những phần học bổng giá trị từ Dell. Để cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác về chương trình, vui lòng truy cập: www.toasanguocmo.vn

DELL khoi dong cuoc thi Toa sang uoc mo


Dell tiep tuc dong hanh cung Intel to chuc cuoc thi Toa sang uoc mo - san choi danh rieng cho cac ban hoc sinh, sinh vien tren toan quoc.


Luôn mong muon góp phan xây dung cong dong bang nhieu hoat dong bo ích và dac biet quan tâm den gioi tre, giáo duc nên trong nam 2018 này, Dell tiep tuc dong hành cùng Intel to chuc cuoc thi Toa sáng uoc mo - sân choi dành riêng cho các ban hoc sinh, sinh viên trên toàn quoc.


Toa sáng uoc mo là cuoc thi ve ve dep và tài nang cho các thí sinh có do tuoi tu 18 den 25 tuoi - nhung nguoi dai dien cho the he tre, nang dong và sáng tao. Hai thí sinh xuat sac nhat cua cuoc thi se tro thành “Guong Mat Thuong Hieu” cho san pham Dell trong nam tiep theo. Ngoài tài nang, phong cách và dau an riêng, các ban tre can phai có su tu tin de the hien mình truoc dám dông, do dó, Toa sáng uoc mo se là noi de giúp các ban sinh viên co xát, hoc hoi, giao luu, nam bat nhung co hoi hay tìm ra dinh huong tuong lai cho ban thân.


Thông tin ve cuoc thi Toa sáng uoc mo


Cuoc thi duoc khoi dong trên toàn quoc tu ngày 01/03/2018 toi ngày 12/01/2019 voi 4 vòng thi, 2 vòng thi dau se chon ra thí sinh de du thi Vòng bán ket tai 8 khu vuc và Vòng chung ket tai TPHCM.


Vòng 1 – Vòng so tuyen: Bat dau tu 01/03/2018, cuoc thi duoc khoi dong trên website www.toasanguocmo.vn. Tai dây, các ban thí sinh có the dang ký thông tin và xác nhan dia diem du thi vòng so tuyen. Tu ngày 21/03/2018 den ngày 18/05/2018, thí sinh se tham gia vòng so tuyen truc tiep voi Ban Giám Khao (BGK) tai các truong dai hoc trên toàn quoc (danh sách truong và thoi gian dính kèm bên duoi). Nhung ban chua dang ký du thi online cung có the dang ký truc tiep tai dia diem du thi và trong khoang thoi gian này, chuong trình van tiep tuc nhan dang ký online hoac dang ký tai nhung truong o khu vuc chua dien ra vòng so tuyen. Qua dot tuyen sinh vòng loai, chuong trình se chon ra 480 thí sinh (60 thí sinh/ khu vuc) de tiep tuc vào vòng 2. BTC se thông báo ket qua Vòng 1 trên website chuong trình và trên Facebook Dell www.facebook.com/Dellvietnam ngay sau ngày thi.


Thoi gian và dia diem to chuc vòng so tuyen: xem thông tin cap nhat tai www.toasanguocmo.vn


Vòng 2 – Vòng loai: tu ngày 06/06/2018 den ngày 29/06/2018, 480 thí sinh duoc chon tu vòng 1 se duoc Ban to chuc tien hành ghi hình các phan thi tài nang và dang tai lên website cua chuong trình. O dây, sau khi mo bau chon online tu ngày 09/07/2018 den ngày 31/07/2018, BTC se chon ra 240 thí sinh noi bat de tiep tuc vào vòng 3.


Vòng 3 – Vòng bán ket khu vuc: tu ngày 14/09/2018 den ngày 02/11/2018 các thí sinh duoc chon tu vòng 2 se tham gia các hoat dong cong dong, trình dien trên sân khau lon de the hien su nang dong, cá tính, tài nang, dam mê, ky nang thuyet trình và van dáp. BTC se chon ra 32 thí sinh xuat sac nhat vào vòng chung ket toàn quoc.


Vòng 4 – Vòng chung ket toàn quoc: se duoc to chuc vào ngày 12/1/2019 tai thành pho Ho Chí Minh. Dây là vòng thi dành cho 32 thí sinh xuat sac nhat tu Vòng Bán Ket Khu Vuc cùng tap trung ve Tp. HCM de tranh tài chon ra 02 (hai) guong mat xuat sac nhat 01 (mot) nam, 01(mot) nu de tro thành Guong Mat Thuong Hieu cua Dell. O phan thi này, các thí sinh se bieu dien truc tiep trên sân khau chuyên nghiep voi su ho tro tu nhung biên dao, nhiep anh gia và stylist chuyên nghiep, mang den cho thí sinh phan trình dien nang dong, tu tin và là co hoi cho thí sinh the hien tài nang, dam mê và vuon den uoc mo cua mình.


Den voi Toa sáng uoc mo, các ban sinh viên không chi duoc the hien ban thân, mà còn có co hoi nhan duoc nhung phan hoc bong giá tri tu Dell. De cap nhat thông tin day du và chính xác ve chuong trình, vui lòng truy cap: www.toasanguocmo.vn


DELL khởi động cuộc thi Tỏa sáng ước mơ

Dell tiếp tục đồng hành cùng Intel tổ chức cuộc thi Tỏa sáng ước mơ - sân chơi dành riêng cho các bạn học sinh, sinh viên trên toàn quốc.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá