Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ATM dịp Tết Nguyên đán 2018

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng nhà nước tại các công văn 10441, 726 về đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn hoạt động ATM.


Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, ngày 12/2, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.Hà Nội; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ tiếp tục triển khai một số công việc sau để đảm bảo an ninh, an toàn ATM dịp Tết Nguyên đán.


Theo đó, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 10441 ngày 25/12/2017 và công văn số 726 ngày 30/1/2018 về việc đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn hoạt động ATM.


Đồng thời, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ cũng được yêu cầu phải chủ động kiểm tra, phản hồi và xử lí kịp thời các sự cố về ATM theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng; giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ ATM để bổ sung kịp thời, đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch vào những ngày Tết; rà soát các ATM thường có hiện tượng quá tải, chủ động có các biện pháp nhằm giảm tải cho việc rút tiền mặt tại các ATM.


Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.Hà Nội và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ trên địa bàn thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại 2 công văn 10441 ngày 25/12/2017 và 726 ngày 30/1/2018 về việc đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn hoạt động ATM. Tăng cường kiểm tra và xử lí theo quy định các tổ chức vi phạm trong bảo đảm chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn hoạt động ATM trên địa bàn.


Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ thông tin, vụ việc liên quan đến chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn hoạt động ATM; chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lí kịp thời các sự cố phát sinh trên địa bàn.


Trước đó, vào đầu tháng 2/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát đi thông báo về những lưu ý để sử dụng thẻ ATM an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Cụ thể, để sử dụng thẻ ATM an toàn trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, khách hàng cần bảo quản thẻ cẩn thận, an toàn, không đưa thẻ của mình cho người khác sử dụng và tránh bẻ cong hoặc làm xước lớp từ trên thẻ.


Cùng với việc bảo mật mã số cá nhân (PIN), người dùng cần lưu ý không đặt mật khẩu cho mã PIN có liên quan đến các thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, số điện thoại, biển số xe… để tránh khi mất thẻ kẻ gian có thể dễ dàng dò ra mật khẩu để rút trộm tiền. Người dùng cũng nên thường xuyên đổi mật khẩu. Khi giao dịch tại ATM cũng như tại máy POS, cần che tay khi bấm mật khẩu để đảm bảo không ai nhìn thấy.


Ngoài ra, khi giao dịch tại máy ATM, người dùng cần quan sát kĩ máy ATM trước khi thực hiện giao dịch, đặc biệt tại các vị trí khe đọc thẻ, bàn phím, camera. Nếu nhận thấy máy ATM có các thiết bị lạ hoặc có bất kì dấu hiệu bất thường nào, cần ngừng giao dịch và thông báo ngay cho ngân hàng qua hotline hoặc điểm giao dịch gần nhất.


Khi thực hiện giao dịch rút tiền, khách hàng cần đợi máy chi tiền ra, không nên bỏ đi ngay để tránh trường hợp máy ATM nhả tiền chậm và người khác có thể lấy được số tiền này. Nếu khách hàng dùng thẻ giao dịch trên máy ATM bị nuốt thẻ hoặc trừ tiền trên tài khoản nhưng máy lại không chi tiền vì một lí do nào đó, hoặc vừa bị nuốt thẻ, vừa trừ tiền mà máy không chi tiền, khách hàng cần lưu ý chờ thêm đến khi máy ATM chuyển sang chế độ chờ giao dịch tiếp để đề phòng máy ATM nhả tiền hoặc thẻ chậm.


Nếu là giao dịch rút tiền không thành công, nên ghi lại các thông tin như địa điểm đặt máy ATM, kí hiệu máy, thời điểm thực hiện giao dịch, số tiền bị trừ. Sau đó liên lạc với ngân hàng bằng các cách sau: liên hệ với chi nhánh phát hành thẻ hoặc với hotline 24/7 của ngân hàng để được hướng dẫn thực hiện tra soát.


Cũng theo khuyến cáo từ phía Ngân hàng, vào các thời kì cao điểm cận Tết, để hỗ trợ ngân hàng tốt hơn trong việc cung cấp dịch vụ, đồng thời cũng đảm bảo khách hàng có thể thực hiện được các giao dịch thuận lợi và hữu ích, khách hàng nên tăng cường sử dụng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng hoặc các hình thức giao dịch điện tử thông qua Internet Banking, Mobile Banking cho các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ và chuyển tiền nhằm giảm thiểu việc phải rút tiền mặt.


Trong các trường hợp cần phải rút tiền tại các máy ATM, khách hàng nên lựa chọn rút tiền tại các khu vực đặt nhiều máy ATM, hoặc các máy ATM đặt tại trụ sở, phòng giao dịch của các ngân hàng bởi tại các máy ATM này việc tiếp quỹ sẽ được xử lí nhanh chóng hơn các vị trí khác do không phải di chuyển nên tránh được những yếu tố khách quan do giao thông ngày lễ, Tết.


Theo ICTnews.

Ngan hang Nha nuoc yeu cau dam bao an ninh, an toan ATM dip Tet Nguyen dan 2018


Ngan hang Nha nuoc vua yeu cau cac to chuc cung ung dich vu thanh toan the thuc hien nghiem tuc cac noi dung theo yeu cau va chi dao cua Thong doc Ngan hang nha nuoc tai cac cong van 10441, 726 ve dam bao chat luong, an ninh, an toan hoat dong ATM.


Cong thong tin dien tu Ngan hang Nha nuoc vua cho biet, ngay 12/2, Ngan hang Nha nuoc da co cong van yeu cau Ngan hang Nha nuoc chi nhanh tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; Cuc Thanh tra, giam sat ngan hang TP.Ha Noi; Cuc Thanh tra, giam sat ngan hang TP.HCM va cac to chuc cung ung dich vu thanh toan the tiep tuc trien khai mot so cong viec sau de dam bao an ninh, an toan ATM dip Tet Nguyen dan.


Theo do, cac to chuc cung ung dich vu thanh toan the thuc hien nghiem tuc cac noi dung theo yeu cau va chi dao cua Thong doc Ngan hang Nha nuoc tai cong van so 10441 ngay 25/12/2017 va cong van so 726 ngay 30/1/2018 ve viec dam bao chat luong, an ninh, an toan hoat dong ATM.


Dong thoi, cac to chuc cung ung dich vu thanh toan the cung duoc yeu cau phai chu dong kiem tra, phan hoi va xu li kip thoi cac su co ve ATM theo phan anh cua cac phuong tien thong tin dai chung; giam sat chat che muc ton quy ATM de bo sung kip thoi, dap ung toi da nhu cau giao dich vao nhung ngay Tet; ra soat cac ATM thuong co hien tuong qua tai, chu dong co cac bien phap nham giam tai cho viec rut tien mat tai cac ATM.


Ngan hang Nha nuoc chi nhanh tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, Cuc Thanh tra, giam sat ngan hang TP.Ha Noi va Cuc Thanh tra, giam sat ngan hang TP.HCM tiep tuc don doc, chi dao cac to chuc cung ung dich vu thanh toan the tren dia ban thuc hien dung tinh than chi dao cua Thong doc Ngan hang Nha nuoc tai 2 cong van 10441 ngay 25/12/2017 va 726 ngay 30/1/2018 ve viec dam bao chat luong, an ninh, an toan hoat dong ATM. Tang cuong kiem tra va xu li theo quy dinh cac to chuc vi pham trong bao dam chat luong dich vu, an ninh, an toan hoat dong ATM tren dia ban.


Ben canh do, theo doi chat che thong tin, vu viec lien quan den chat luong dich vu, an ninh, an toan hoat dong ATM; chi dao cac don vi lien quan xu li kip thoi cac su co phat sinh tren dia ban.


Truoc do, vao dau thang 2/2018, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam da phat di thong bao ve nhung luu y de su dung the ATM an toan trong dip Tet Nguyen dan 2018. Cu the, de su dung the ATM an toan trong dip Tet Nguyen dan nam nay, khach hang can bao quan the can than, an toan, khong dua the cua minh cho nguoi khac su dung va tranh be cong hoac lam xuoc lop tu tren the.


Cung voi viec bao mat ma so ca nhan (PIN), nguoi dung can luu y khong dat mat khau cho ma PIN co lien quan den cac thong tin ca nhan nhu ngay thang nam sinh, so dien thoai, bien so xe… de tranh khi mat the ke gian co the de dang do ra mat khau de rut trom tien. Nguoi dung cung nen thuong xuyen doi mat khau. Khi giao dich tai ATM cung nhu tai may POS, can che tay khi bam mat khau de dam bao khong ai nhin thay.


Ngoai ra, khi giao dich tai may ATM, nguoi dung can quan sat ki may ATM truoc khi thuc hien giao dich, dac biet tai cac vi tri khe doc the, ban phim, camera. Neu nhan thay may ATM co cac thiet bi la hoac co bat ki dau hieu bat thuong nao, can ngung giao dich va thong bao ngay cho ngan hang qua hotline hoac diem giao dich gan nhat.


Khi thuc hien giao dich rut tien, khach hang can doi may chi tien ra, khong nen bo di ngay de tranh truong hop may ATM nha tien cham va nguoi khac co the lay duoc so tien nay. Neu khach hang dung the giao dich tren may ATM bi nuot the hoac tru tien tren tai khoan nhung may lai khong chi tien vi mot li do nao do, hoac vua bi nuot the, vua tru tien ma may khong chi tien, khach hang can luu y cho them den khi may ATM chuyen sang che do cho giao dich tiep de de phong may ATM nha tien hoac the cham.


Neu la giao dich rut tien khong thanh cong, nen ghi lai cac thong tin nhu dia diem dat may ATM, ki hieu may, thoi diem thuc hien giao dich, so tien bi tru. Sau do lien lac voi ngan hang bang cac cach sau: lien he voi chi nhanh phat hanh the hoac voi hotline 24/7 cua ngan hang de duoc huong dan thuc hien tra soat.


Cung theo khuyen cao tu phia Ngan hang, vao cac thoi ki cao diem can Tet, de ho tro ngan hang tot hon trong viec cung cap dich vu, dong thoi cung dam bao khach hang co the thuc hien duoc cac giao dich thuan loi va huu ich, khach hang nen tang cuong su dung the thanh toan, the tin dung hoac cac hinh thuc giao dich dien tu thong qua Internet Banking, Mobile Banking cho cac giao dich mua ban hang hoa, dich vu va chuyen tien nham giam thieu viec phai rut tien mat.


Trong cac truong hop can phai rut tien tai cac may ATM, khach hang nen lua chon rut tien tai cac khu vuc dat nhieu may ATM, hoac cac may ATM dat tai tru so, phong giao dich cua cac ngan hang boi tai cac may ATM nay viec tiep quy se duoc xu li nhanh chong hon cac vi tri khac do khong phai di chuyen nen tranh duoc nhung yeu to khach quan do giao thong ngay le, Tet.


Theo ICTnews.


Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ATM dịp Tết Nguyên đán 2018

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng nhà nước tại các công văn 10441, 726 về đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn hoạt động ATM.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá