Amazon phát triển chip AI riêng, hứa hẹn tăng tốc độ của trợ lý ảo Alexa

Dự kiến, với chip AI mới loa thông minh tiếp theo của Amazon sẽ có thể xử lý ngay lập tức một số tác vụ, không cần gửi về máy chủ.


Thị trường loa thông minh ngày càng trở nên sôi động , hiện Amazon và Google đang thống trị nhưng Apple cũng đã bắt đầu tung ra sản phẩm của mình. Trợ lý ảo Alexa của Amazon xuất hiện đầu tiên nhưng chính Google Assistant đã đưa loa thông minh lên tầm cao mới khi được tích hợp trong Home mini và các mẫu loa của bên thứ ba.


Để khẳng định vị thế của mình, Amazon đang phát triển một chíp AI của riêng mình nhằm giúp các thiết bị tích hợp Alexa có thể phản hồi nhanh hơn.


Amazon phát triển chip AI riêng, hứa hẹn tăng tốc độ của trợ lý ảo Alexa - Ảnh 1.

Mặc dù sử dụng các trợ lý áo khác nhau nhưng tất cả các loa thông minh đều hoạt động theo cùng một cách. Khi bạn đưa ra từ khóa, chiếc loa sẽ ghi lại câu lệnh của bạn, sau đó gửi đoạn ghi âm tới máy chủ để xử lý. Máy chủ sẽ xác định những gì bạn nói và gửi phản hồi phù hợp tới loa. Nói ngắn gọn, bản thân chiếc loa không thể hiểu những gì bạn nói và vì thế nó phải gửi thông tin tới một máy chủ mạnh mẽ hơn.


Tuy nhiên, Amazon đang phát triển chíp AI để giúp loa thông minh của họ có thể xử lý ngay một số câu lệnh. Trong khi một số câu lệnh phức tạp hoặc yêu cầu phát nhạc vẫn cần máy chủ xử lý thì những tác vụ đơn giản hoàn toàn có thể xử lý ngay bởi chính thiết bị.


Và nếu Amazon thành công, chip AI này sẽ mang lại rất nhiều ưu điểm. Nó có thể giúp loa thông minh hoạt động mà không cần kết nối internet và với những câu lệnh có thể xử lý ngay bên trong loa, người dùng sẽ nhận được phản hồi nhanh hơn.


Hiện tại vẫn chưa rõ thời điểm con chip AI này được sản xuất và tung ra thị trường. Nhiều khả năng Amazon sẽ chỉ trang bị nó cho dòng thiết bị Echo.


Giá sửa loa thông minh HomePod của Apple đắt gần bằng một chiếc mới toanhAmazon phat trien chip AI rieng, hua hen tang toc do cua tro ly ao Alexa


Dụ kién, vói chip AI mói loa thong minh tiép theo của Amazon sẽ có thẻ xủ lý ngay lạp túc mọt só tác vụ, khong càn gủi vè máy chủ.


Thị truòng loa thong minh ngày càng trỏ nen soi dọng , hiẹn Amazon và Google dang thóng trị nhung Apple cũng dã bát dàu tung ra sản phảm của mình. Trọ lý ảo Alexa của Amazon xuát hiẹn dàu tien nhung chính Google Assistant dã dua loa thong minh len tàm cao mói khi duọc tích họp trong Home mini và các mãu loa của ben thú ba.


Dẻ khảng dịnh vị thé của mình, Amazon dang phát triẻn mọt chíp AI của rieng mình nhàm giúp các thiét bị tích họp Alexa có thẻ phản hòi nhanh hon.


Amazon phat trien chip AI rieng, hua hen tang toc do cua tro ly ao Alexa - Anh 1.

Mạc dù sủ dụng các trọ lý áo khác nhau nhung tát cả các loa thong minh dèu hoạt dọng theo cùng mọt cách. Khi bạn dua ra tù khóa, chiéc loa sẽ ghi lại cau lẹnh của bạn, sau dó gủi doạn ghi am tói máy chủ dẻ xủ lý. Máy chủ sẽ xác dịnh nhũng gì bạn nói và gủi phản hòi phù họp tói loa. Nói ngán gọn, bản than chiéc loa khong thẻ hiẻu nhũng gì bạn nói và vì thé nó phải gủi thong tin tói mọt máy chủ mạnh mẽ hon.


Tuy nhien, Amazon dang phát triẻn chíp AI dẻ giúp loa thong minh của họ có thẻ xủ lý ngay mọt só cau lẹnh. Trong khi mọt só cau lẹnh phúc tạp hoạc yeu càu phát nhạc vãn càn máy chủ xủ lý thì nhũng tác vụ don giản hoàn toàn có thẻ xủ lý ngay bỏi chính thiét bị.


Và néu Amazon thành cong, chip AI này sẽ mang lại rát nhièu uu diẻm. Nó có thẻ giúp loa thong minh hoạt dọng mà khong càn két nói internet và vói nhũng cau lẹnh có thẻ xủ lý ngay ben trong loa, nguòi dùng sẽ nhạn duọc phản hòi nhanh hon.


Hiẹn tại vãn chua rõ thòi diẻm con chip AI này duọc sản xuát và tung ra thị truòng. Nhièu khả nang Amazon sẽ chỉ trang bị nó cho dòng thiét bị Echo.


Gia sua loa thong minh HomePod cua Apple dat gan bang mot chiec moi toanh

Amazon phát triển chip AI riêng, hứa hẹn tăng tốc độ của trợ lý ảo Alexa

Dự kiến, với chip AI mới loa thông minh tiếp theo của Amazon sẽ có thể xử lý ngay lập tức một số tác vụ, không cần gửi về máy chủ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá