Chip Qualcomm Snapdragon X50 được dùng để thử nghiệm mạng 5G

Các thử nghiệm theo tiêu chuẩn dựa trên chipset modem 5G lần đầu được công bố trên thế giới dành cho các thiết bị di động, bao gồm nhiều yếu tố về kiểu dáng của smartphone.


 • Broadcom quyết tâm thôn tính Qualcomm, chào giá 120 tỷ USD
 • Qualcomm - Samsung bắt tay hợp tác
 • Qualcomm sở hữu 130.000 bản quyền trong ngành viễn thông di động và IoT
 • Độc quyền chip LTE, Qualcomm bị phạt 1,2 tỷ USD
 • iPhone 2018 sẽ không còn dùng chip Qualcomm?

Qualcomm Technologies Inc. (một đơn vị trực thuộc Qualcomm) vừa công bố modem 5G Snapdragon X50 đã được lựa chọn sử dụng trong các thử nghiệm 5G New Radio (NR) di động trực tiếp qua sóng vô tuyến với nhiều nhà mạng không dây trên toàn thế giới ở băng tần cận 6GHz và sóng millimet (mmWave).


AT&T, British Telecom, China Telecom, China Mobile, China Unicom, Deutsche Telekom, KDDI, KT Corporation, LG Uplus, NTT DOCOMO, Orange, Singtel, SK Telecom, Sprint, Telstra, TIM, Verizon và Vodafone Group sẽ triển khai những thử nghiệm này, dựa trên tiêu chuẩn 5G NR Release 15 của Tổ chức 3GPP.


Chip Qualcomm Snapdragon X50 được dùng để thử nghiệm mạng 5G


Các thử nghiệm 5G NR di động sẽ sử dụng nền tảng thử nghiệm di động 5G của Qualcomm Technologies và thiết kế tham chiếu smartphone, tích hợp chipset Snapdragon X50 và tối ưu hóa công nghệ 5G trong điều kiện hạn chế về công suất và kiểu dáng của một chiếc điện thoại trong khi duy trì khả năng tương tác và cùng tồn tại trong mạng 4G LTE.


Các thử nghiệm được lên kế hoạch nhằm đánh giá sự sẵn sàng của giải pháp 5G NR di động của Qualcomm Technologies trong smartphone và nhằm mục đích thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ tương thích với tiêu chuẩn 5G NR vào năm tới.


Qualcomm Technologies tiếp tục là công ty hàng đầu trong ngành di động với các sản phẩm chipset di động 5G và hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái 5G. Để minh họa điều đó, những trình diễn dự kiến tại Đại hội Thế giới Di động (Mobile World Congress) năm nay tại Barcelona sẽ cho thấy modem 5G Snapdragon X50 đạt được tốc độ tải xuống vài gigabit mỗi giây và đưa ra những tình huống sử dụng mới cũng như trải nghiệm người dùng được nâng cao hơn nhờ công nghệ 5G sẽ mang lại.


Ngoài ra, Qualcomm Technologies sẽ trình diễn khả năng tương tác của 5G NR, dựa trên tiêu chuẩn 5G NR, với nhiều nhà cung cấp hạ tầng thông qua sử dụng các hệ thống sản phẩm mẫu tiên tiến của Qualcomm. Sự phát triển liên tục này sẽ dẫn đến thử nghiệm 5G NR trực tiếp với các nhà mạng vào năm 2018 hoặc đầu năm 2019, đồng thời triển khai mạng 5G NR thương mại và smartphone đa chế độ dự kiến vào năm 2019.


Các nhà mạng sẽ tiến hành thử nghiệm vào năm 2018 và sử dụng phổ tần trong các băng tần cận 6GHz và sóng mmWave. Điều này có ý nghĩa quan trọng để đạt được vùng phủ sóng rộng lớn và dung lượng mạng cao hơn.


Ngoài ra, để đảm bảo khung thời gian trong nửa đầu năm 2019, việc sử dụng modem 5G Snapdragon X50 trong những thử nghiệm 5G NR di động này được kỳ vọng là sẽ giúp các nhà mạng chuẩn bị triển khai mạng 5G thương mại, trang bị cho các OEM để họ cung cấp điện thoại thông minh 5G, cho phép kiểm tra và phát triển nhiều tình huống sử dụng, triển khai khác nhau.

Chip Qualcomm Snapdragon X50 duoc dung de thu nghiem mang 5G


Cac thu nghiem theo tieu chuan dua tren chipset modem 5G lan dau duoc cong bo tren the gioi danh cho cac thiet bi di dong, bao gom nhieu yeu to ve kieu dang cua smartphone.


 • Broadcom quyet tâm thôn tính Qualcomm, chào giá 120 ty USD
 • Qualcomm - Samsung bat tay hop tác
 • Qualcomm so huu 130.000 ban quyen trong ngành vien thông di dong và IoT
 • Doc quyen chip LTE, Qualcomm bi phat 1,2 ty USD
 • iPhone 2018 se không còn dùng chip Qualcomm?

Qualcomm Technologies Inc. (mot don vi truc thuoc Qualcomm) vua công bo modem 5G Snapdragon X50 dã duoc lua chon su dung trong các thu nghiem 5G New Radio (NR) di dong truc tiep qua sóng vô tuyen voi nhieu nhà mang không dây trên toàn the gioi o bang tan can 6GHz và sóng millimet (mmWave).


AT&T, British Telecom, China Telecom, China Mobile, China Unicom, Deutsche Telekom, KDDI, KT Corporation, LG Uplus, NTT DOCOMO, Orange, Singtel, SK Telecom, Sprint, Telstra, TIM, Verizon và Vodafone Group se trien khai nhung thu nghiem này, dua trên tiêu chuan 5G NR Release 15 cua To chuc 3GPP.


Chip Qualcomm Snapdragon X50 duoc dùng de thu nghiem mang 5G


Các thu nghiem 5G NR di dong se su dung nen tang thu nghiem di dong 5G cua Qualcomm Technologies và thiet ke tham chieu smartphone, tích hop chipset Snapdragon X50 và toi uu hóa công nghe 5G trong dieu kien han che ve công suat và kieu dáng cua mot chiec dien thoai trong khi duy trì kha nang tuong tác và cùng ton tai trong mang 4G LTE.


Các thu nghiem duoc lên ke hoach nham dánh giá su san sàng cua giai pháp 5G NR di dong cua Qualcomm Technologies trong smartphone và nham muc dích thuong mai hóa các san pham và dich vu tuong thích voi tiêu chuan 5G NR vào nam toi.


Qualcomm Technologies tiep tuc là công ty hàng dau trong ngành di dong voi các san pham chipset di dong 5G và hop tác voi các doi tác trong he sinh thái 5G. De minh hoa dieu dó, nhung trình dien du kien tai Dai hoi The gioi Di dong (Mobile World Congress) nam nay tai Barcelona se cho thay modem 5G Snapdragon X50 dat duoc toc do tai xuong vài gigabit moi giây và dua ra nhung tình huong su dung moi cung nhu trai nghiem nguoi dùng duoc nâng cao hon nho công nghe 5G se mang lai.


Ngoài ra, Qualcomm Technologies se trình dien kha nang tuong tác cua 5G NR, dua trên tiêu chuan 5G NR, voi nhieu nhà cung cap ha tang thông qua su dung các he thong san pham mau tiên tien cua Qualcomm. Su phát trien liên tuc này se dan den thu nghiem 5G NR truc tiep voi các nhà mang vào nam 2018 hoac dau nam 2019, dong thoi trien khai mang 5G NR thuong mai và smartphone da che do du kien vào nam 2019.


Các nhà mang se tien hành thu nghiem vào nam 2018 và su dung pho tan trong các bang tan can 6GHz và sóng mmWave. Dieu này có ý nghia quan trong de dat duoc vùng phu sóng rong lon và dung luong mang cao hon.


Ngoài ra, de dam bao khung thoi gian trong nua dau nam 2019, viec su dung modem 5G Snapdragon X50 trong nhung thu nghiem 5G NR di dong này duoc ky vong là se giúp các nhà mang chuan bi trien khai mang 5G thuong mai, trang bi cho các OEM de ho cung cap dien thoai thông minh 5G, cho phép kiem tra và phát trien nhieu tình huong su dung, trien khai khác nhau.


Chip Qualcomm Snapdragon X50 được dùng để thử nghiệm mạng 5G

Các thử nghiệm theo tiêu chuẩn dựa trên chipset modem 5G lần đầu được công bố trên thế giới dành cho các thiết bị di động, bao gồm nhiều yếu tố về kiểu dáng của smartphone.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá