Lenovo kiểm tra miễn phí laptop ThinkPad X1 Carbon Gen 5

Vì sự an toàn của cộng đồng, Lenovo phối hợp cùng các cơ quan hữu quan, chính thức công bố chương trình kiểm tra miễn phí toàn cầu đối với laptop Lenovo ThinkPad X1 thế hệ thứ 5 sản xuất trong thời gian từ tháng 12/2016 - 10/2017.


 • Lenovo: phần mềm ThinkPad Fingerprint Manager bảo mật kém
 • Khuyến cáo của Kaspersky Lab về việc phòng vệ trước các mã độc đào tiền ảo
 • Phát hiện quảng cáo Youtube chứa JavaScript đào tiền ảo
 • BXL Intel ra mắt cuối năm 2018 sẽ miễn nhiễm với Spectre và Meltdown
 • Laptop 2-trong-1 Lenovo Yoga 920 giá 45 triệu đồng

Theo Lenovo, hãng sẽ cung cấp dịch vụ kiểm tra miễn phí đối với tất cả sản phẩm máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon thế hệ thứ 5 còn được biết đến với tên gọi ThinkPad X1 Carbon 5th Generation hay ThinkPad X1 Carbon Gen 5. Lenovo khuyến nghị sử dụng thông tin do Lenovo cung cấp để biết chính xác sản phẩm mình đang sử dụng có thuộc diện kiểm tra miễn phí hay không.

Cụ thể, người dùng có thể nhận biết những hệ thống thuộc diện kiểm tra miễn phí thông qua chủng loại máy, số sê-ri và ngày sản xuất. Chủng loại máy sau đây có thể nằm trong chương trình kiểm tra miễn phí:


Chủng loại máy20HQ20HQ20K320K4
Sản xuất trong thời khoảng gian Tháng 12/2016 - Tháng 10/2017

Lý do kiểm tra - Mối nguy hại


Theo thông tin từ nhà sản xuất, có thể có một chiếc ốc chưa được vặn chặt có khả năng khiến pin của máy tính xách tay nóng hơn so với tiêu chuẩn quy định, có thể dẫn đến nguy cơ cháy.


Biện pháp khắc phục


Lenovo khuyến cáo khách hàng sử dụng máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon 5th Generation nên tắt máy và ngừng sử dụng những máy tính xách tay thuộc diện được kiểm tra miễn phí cho tới khi việc kiểm tra đã được hoàn thành.


Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 5.


Điểm bán sản phẩm


Trực tiếp tới một số khách hàng nhất định, thông qua các đối tác kinh doanh và bán trực tuyến tại Lenovo.com bắt đầu từ tháng 12/2016 đến tháng 10/2017.


Thời gian, Địa điểm và Phương thức Kiểm tra


Chương trình kiểm tra miễn phí toàn cầu, bao gồm Việt Nam, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 06 tháng 02 năm 2018. Chương trình kiểm tra miễn phí sẽ diễn ra trên nhiều thành phố của Việt Nam.


Khách hàng nên mang máy tính bị ảnh hưởng của mình tới trung tâm dịch vụ gần nhất để được kiểm tra.


Thông tin liên hệ cho khách hàng


Để biết chính xác một máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon 5th Generation (Chủng loại máy: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) có thuộc diện được kiểm tra miễn phí hay không, xin vui lòng truy cập vào trang https://support.lenovo.com/X1C_5GEN_RECALL và làm theo hướng dẫn trong khi sử dụng máy tính xách tay có khả năng thuộc diện này.


Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Dịch vụ Lenovo theo số đường dây nóng 12280637 / 024-44583374 hoặc [email protected] (email) hoặc một Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Bảo hành được ủy quyền. Thông tin liên hệ để hỗ trợ việc kiểm tra máy được đăng tải tại https://pcsupport.lenovo.com/us/en/supportphonelist, hoặc vui lòng liên hệ một Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Bảo hành được ủy quyền. Khi khách hàng liên hệ đại diện hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi, vui lòng thông báo cho bên đại diện đó rằng mục đích liên hệ là liên quan tới chương trình kiểm tra miễn phí máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon 5th Generation.


Lenovo luôn trân trọng khách hàng và chân thành xin lỗi nếu việc kiểm tra miễn phí đối với máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon 5th Generation gây ra bất kỳ sự bất tiện nào cho khách hàng.

Lenovo kiem tra mien phi laptop ThinkPad X1 Carbon Gen 5


Vi su an toan cua cong dong, Lenovo phoi hop cung cac co quan huu quan, chinh thuc cong bo chuong trinh kiem tra mien phi toan cau doi voi laptop Lenovo ThinkPad X1 the he thu 5 san xuat trong thoi gian tu thang 12/2016 - 10/2017.


 • Lenovo: phan mem ThinkPad Fingerprint Manager bao mat kém
 • Khuyến cáo của Kaspersky Lab về việc phòng ve truoc các mã dộc dào tiền ảo
 • Phát hien quang cáo Youtube chua JavaScript dào tien ao
 • BXL Intel ra mat cuoi nam 2018 se mien nhiem voi Spectre và Meltdown
 • Laptop 2-trong-1 Lenovo Yoga 920 giá 45 trieu dong

Theo Lenovo, hãng se cung cap dich vu kiem tra mien phí doi voi tat ca san pham máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon the he thu 5 còn duoc biet den voi tên goi ThinkPad X1 Carbon 5th Generation hay ThinkPad X1 Carbon Gen 5. Lenovo khuyen nghi su dung thông tin do Lenovo cung cap de biet chính xác san pham mình dang su dung có thuoc dien kiem tra mien phí hay không.

Cu the, nguoi dùng có the nhan biet nhung he thong thuoc dien kiem tra mien phí thông qua chung loai máy, so sê-ri và ngày san xuat. Chung loai máy sau dây có the nam trong chuong trình kiem tra mien phí:


Chung loai máy20HQ20HQ20K320K4
San xuat trong thoi khoang gian Tháng 12/2016 - Tháng 10/2017

Lý do kiem tra - Moi nguy hai


Theo thông tin tu nhà san xuat, có the có mot chiec oc chua duoc van chat có kha nang khien pin cua máy tính xách tay nóng hon so voi tiêu chuan quy dinh, có the dan den nguy co cháy.


Bien pháp khac phuc


Lenovo khuyen cáo khách hàng su dung máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon 5th Generation nên tat máy và ngung su dung nhung máy tính xách tay thuoc dien duoc kiem tra mien phí cho toi khi viec kiem tra dã duoc hoàn thành.


Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 5.


Diem bán san pham


Truc tiep toi mot so khách hàng nhat dinh, thông qua các doi tác kinh doanh và bán truc tuyen tai Lenovo.com bat dau tu tháng 12/2016 den tháng 10/2017.


Thoi gian, Dia diem và Phuong thuc Kiem tra


Chuong trình kiem tra mien phí toàn cau, bao gom Viet Nam, du kien se bat dau vào ngày 06 tháng 02 nam 2018. Chuong trình kiem tra mien phí se dien ra trên nhieu thành pho cua Viet Nam.


Khách hàng nên mang máy tính bi anh huong cua mình toi trung tâm dich vu gan nhat de duoc kiem tra.


Thông tin liên he cho khách hàng


De biet chính xác mot máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon 5th Generation (Chung loai máy: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) có thuoc dien duoc kiem tra mien phí hay không, xin vui lòng truy cap vào trang https://support.lenovo.com/X1C_5GEN_RECALL và làm theo huong dan trong khi su dung máy tính xách tay có kha nang thuoc dien này.


Neu có bat ky câu hoi nào, vui lòng liên he Dich vu Lenovo theo so duong dây nóng 12280637 / 024-44583374 hoac [email protected] (email) hoac mot Trung tâm Cung cap Dich vu Bao hành duoc uy quyen. Thông tin liên he de ho tro viec kiem tra máy duoc dang tai tai https://pcsupport.lenovo.com/us/en/supportphonelist, hoac vui lòng liên he mot Trung tâm Cung cap Dich vu Bao hành duoc uy quyen. Khi khách hàng liên he dai dien ho tro ky thuat cua chúng tôi, vui lòng thông báo cho bên dai dien dó rang muc dích liên he là liên quan toi chuong trình kiem tra mien phí máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon 5th Generation.


Lenovo luôn trân trong khách hàng và chân thành xin loi neu viec kiem tra mien phí doi voi máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon 5th Generation gây ra bat ky su bat tien nào cho khách hàng.


Lenovo kiểm tra miễn phí laptop ThinkPad X1 Carbon Gen 5

Vì sự an toàn của cộng đồng, Lenovo phối hợp cùng các cơ quan hữu quan, chính thức công bố chương trình kiểm tra miễn phí toàn cầu đối với laptop Lenovo ThinkPad X1 thế hệ thứ 5 sản xuất trong thời gian từ tháng 12/2016 - 10/2017.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá