41% người dùng Internet tại Đức từng bị hack

Đây quả là con số đáng báo động đối với người dùng mạng Internet không chỉ riêng tại Đức.


Vào đêm trước "Ngày Internet An toàn hơn" (Safer Internet Day), cơ quan an ninh mạng thuộc cảnh sát Đức đã công bố kết quả một cuộc khảo sát người dùng mạng tại nước này, kết quả thống kê cho thấy, có tới 41% người sử dụng Internet ở Đức từng là nạn nhân của tội phạm mạng. Đây là một con số "đáng giật mình", trước nguy cơ tội phạm mạng ngày một gia tăng.


Tội phạm mạng ngày càng gia tăng, đòi hỏi người dùng Internet phải cẩn trọng hơn.

Trong số đó, khoảng 19% người dùng bị phần mềm độc hại (loại tội phạm mạng phổ biến nhất) tấn công. Tiếp đến là lừa đảo trực tuyến, với 52% số người mắc phải và đa phần họ "tự giải quyết các vấn đề", trong đó 24% số nạn nhân thông báo cho gia đình hoặc bạn bè để nhờ giúp đỡ và chỉ có 19% sô người bị nạn thông báo cho cảnh sát.


Cũng theo thống kê, mặc dù có tới 71% số người sử dụng Internet nhận thức được rằng "an ninh mạng đặc biệt quan trọng" khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến; nhưng chỉ có 4% trong số đó nhận ra được tầm quan trọng khi kết nối các thiết bị gia đình với mạng Internet.


Ngoài ra, có tới 2/3 số người sử dụng Internet ở Đức đã tải và cài đặt phần mềm chống virus hoặc tường lửa, nhưng các thủ tục bảo vệ thiết yếu khác lại hiếm khi được họ sử dụng.


"An toàn trên Internet không thể đạt được bằng phương pháp bảo vệ đơn lẻ. Các hành vi an toàn hơn trong Internet phải rõ ràng như trong giao thông đường bộ" - Ông Arne Schönbohm, Chủ tịch Văn phòng Liên bang Đức về An ninh Thông tin khẳng định.

41% nguoi dung Internet tai Duc tung bi hack


Day qua la con so dang bao dong doi voi nguoi dung mang Internet khong chi rieng tai Duc.


Vào dêm truoc "Ngày Internet An toàn hon" (Safer Internet Day), co quan an ninh mang thuoc canh sát Duc dã công bo ket qua mot cuoc khao sát nguoi dùng mang tai nuoc này, ket qua thong kê cho thay, có toi 41% nguoi su dung Internet o Duc tung là nan nhân cua toi pham mang. Dây là mot con so "dáng giat mình", truoc nguy co toi pham mang ngày mot gia tang.


Toi pham mang ngày càng gia tang, dòi hoi nguoi dùng Internet phai can trong hon.

Trong so dó, khoang 19% nguoi dùng bi phan mem doc hai (loai toi pham mang pho bien nhat) tan công. Tiep den là lua dao truc tuyen, voi 52% so nguoi mac phai và da phan ho "tu giai quyet các van de", trong dó 24% so nan nhân thông báo cho gia dình hoac ban bè de nho giúp do và chi có 19% sô nguoi bi nan thông báo cho canh sát.


Cung theo thong kê, mac dù có toi 71% so nguoi su dung Internet nhan thuc duoc rang "an ninh mang dac biet quan trong" khi su dung các dich vu ngân hàng truc tuyen; nhung chi có 4% trong so dó nhan ra duoc tam quan trong khi ket noi các thiet bi gia dình voi mang Internet.


Ngoài ra, có toi 2/3 so nguoi su dung Internet o Duc dã tai và cài dat phan mem chong virus hoac tuong lua, nhung các thu tuc bao ve thiet yeu khác lai hiem khi duoc ho su dung.


"An toàn trên Internet không the dat duoc bang phuong pháp bao ve don le. Các hành vi an toàn hon trong Internet phai rõ ràng nhu trong giao thông duong bo" - Ông Arne Schönbohm, Chu tich Van phòng Liên bang Duc ve An ninh Thông tin khang dinh.


41% người dùng Internet tại Đức từng bị hack

Đây quả là con số đáng báo động đối với người dùng mạng Internet không chỉ riêng tại Đức.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá