Giải pháp điện mặt trời hòa lưới trực tiếp mạng điện quốc gia

Ngày 26/1/2018, hội thảo "Điện mặt trời hòa lưới" do nhà văn hoa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM, Hội tin học TP.HCM và Hội Truyền thông điện tử phối hợp tổ chức đã giới thiệu đến những giải pháp và sản phẩm điện mặt trời mới nhất để đưa vào sử dụng trong sinh hoạt.


 • TSMC xây nhà máy pin năng lượng mặt trời
 • Đã có điện năng lượng mặt trời thương mại tại Việt Nam
 • Đường năng lượng mặt trời đầu tiên thế giới
 • Tesla đưa ra hai giải pháp mới cho năng lượng mặt trời
 • Sử dụng năng lượng mặt trời cho nhà máy sản xuất pin mặt trời...

Việt Nam được đánh giá có tiềm năng rất lớn về điện mặt trời. Trong đó, việc ứng dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời lắp mái để sản xuất điện sẽ góp phần giúp các gia đình, doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí tiền điện và giảm áp lực cung ứng điện cho ngành Điện, đặc biệt là vào mùa nắng nóng.


Ông Nguyễn Thượng Quân - Giám đốc công ty Công nghệ tích hợp Sao Nam.

Chính phủ đã ban hành Quyết định 11 về việc mua điện mặt trời đến tận hộ gia đình, kèm theo cơ chế giá. Điều này hứa hẹn sẽ tạo nên một thị trường năng lượng tái tạo đầy sôi động từ đầu tháng 6 tới. Cụ thể từ ngày 1/6/2017, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm mua toàn bộ lượng điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới với giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương 9,35 cent/kWh).


Chia sẻ tại buổi hội thảo "Điện mặt trời hòa lưới", ông Nguyễn Thượng Quân - Giám đốc công ty Công nghệ tích hợp Sao Nam cho biết, công nghệ ưu việt hiện nay là điện mặt trời hòa lưới trực tiếp, tức là không cần bình ắc quy trữ điện. Trong đó 2 công nghệ nghịch lưu hòa lưới (inverter) được sử dụng nhiều hiện nay là Inverter phân tán và Inverter tập trung kèm mạch điều khiển tấm pin mặt trời.


Ngoài ưu điểm về an toàn điện và cháy nổ, 2 công nghệ này còn có nhiều tính năng vượt trội. Trong đó mạch tác động của những công nghệ này cho phép thuật thuật toán MPPT (Maximum Power Point Tracker) tối ưu hóa dò tìm điểm làm việc có công suất tối ưu của hệ thống nguồn điện pin mặt trời qua việc điều khiển chu kỳ đóng mở khoá điện tử dùng trong bộ DC/DC. Hiệu suất hệ thống được cải thiện từ 2% đến 25% và đặc biệt mạch tác động này đóng vài trò IoT để người dùng có thể giám sát qua ứng dụng hoặc Web trạng thái thái của từng tấm pin.Giai phap dien mat troi hoa luoi truc tiep mang dien quoc gia


Ngay 26/1/2018, hoi thao "Dien mat troi hoa luoi" do nha van hoa Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat TP.HCM, Hoi tin hoc TP.HCM va Hoi Truyen thong dien tu phoi hop to chuc da gioi thieu den nhung giai phap va san pham dien mat troi moi nhat de dua vao su dung trong sinh hoat.


 • TSMC xây nhà máy pin nang luong mat troi
 • Dã có dien nang luong mat troi thuong mai tai Viet Nam
 • Duong nang luong mat troi dau tiên the gioi
 • Tesla dua ra hai giai pháp moi cho nang luong mat troi
 • Su dung nang luong mat troi cho nhà máy san xuat pin mat troi...

Viet Nam duoc dánh giá có tiem nang rat lon ve dien mat troi. Trong dó, viec ung dung he thong pin nang luong mat troi lap mái de san xuat dien se góp phan giúp các gia dình, doanh nghiep giam dáng ke chi phí tien dien và giam áp luc cung ung dien cho ngành Dien, dac biet là vào mùa nang nóng.


Ông Nguyen Thuong Quân - Giám doc công ty Công nghe tích hop Sao Nam.

Chính phu dã ban hành Quyet dinh 11 ve viec mua dien mat troi den tan ho gia dình, kèm theo co che giá. Dieu này hua hen se tao nên mot thi truong nang luong tái tao day sôi dong tu dau tháng 6 toi. Cu the tu ngày 1/6/2017, Tap doàn dien luc Viet Nam (EVN) có trách nhiem mua toàn bo luong dien tu các du án dien mat troi noi luoi voi giá mua dien tai diem giao nhan dien là 2.086 dong/kWh (chua bao gom thue giá tri gia tang, tuong duong 9,35 cent/kWh).


Chia se tai buoi hoi thao "Dien mat troi hòa luoi", ông Nguyen Thuong Quân - Giám doc công ty Công nghe tích hop Sao Nam cho biet, công nghe uu viet hien nay là dien mat troi hòa luoi truc tiep, tuc là không can bình ac quy tru dien. Trong dó 2 công nghe nghich luu hòa luoi (inverter) duoc su dung nhieu hien nay là Inverter phân tán và Inverter tap trung kèm mach dieu khien tam pin mat troi.


Ngoài uu diem ve an toàn dien và cháy no, 2 công nghe này còn có nhieu tính nang vuot troi. Trong dó mach tác dong cua nhung công nghe này cho phép thuat thuat toán MPPT (Maximum Power Point Tracker) toi uu hóa dò tìm diem làm viec có công suat toi uu cua he thong nguon dien pin mat troi qua viec dieu khien chu ky dóng mo khoá dien tu dùng trong bo DC/DC. Hieu suat he thong duoc cai thien tu 2% den 25% và dac biet mach tác dong này dóng vài trò IoT de nguoi dùng có the giám sát qua ung dung hoac Web trang thái thái cua tung tam pin.
Giải pháp điện mặt trời hòa lưới trực tiếp mạng điện quốc gia

Ngày 26/1/2018, hội thảo "Điện mặt trời hòa lưới" do nhà văn hoa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM, Hội tin học TP.HCM và Hội Truyền thông điện tử phối hợp tổ chức đã giới thiệu đến những giải pháp và sản phẩm điện mặt trời mới nhất để đưa vào sử dụng trong sinh hoạt.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá