Google hướng đến doanh nghiệp với dịch vụ Cloud DataFlow

Tại Google I/O 2014, nhà tìm kiếm lớn nhất hướng đến người dùng doanh nghiệp bằng bộ ứng dụng văn phòng đám mây và khẳng định rằng doanh nghiệp là chìa khóa.


Sau khi dành hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ trong bài phát biểu tại Google I/O về nền tảng Android và các thiết bị liên quan, Google chuyển sự tập trung của mình vào đối tượng người dùng doanh nghiệp khi công bố bộ Google Docs và dịch vụ đám mây kèm theo. Những thay đổi mới trong phiên bản này cho thấy Googe đang muốn hướng đến một chặng đường lâu bền dành cho doanh nghiệp.

Microsoft Outlook đã ăn rễ sâu và rộng trong doanh nghiệp từ lâu nay. Google cũng đang cố gắng thực hiện điều tương tự nhưng tốc độ chậm hơn, đóng vai trò như nhà cung cấp cho doanh nghiệp. Và không nghi ngờ gì khi mục tiêu tập trung của Google hiện nay là khối người dùng doanh nghiệp. Một phần trong số này là điện toán đám mây với Google Drive.
Hồi giữa tuần này, Google cho biết người dùng thường sử dụng bộ phần mềm văn phòng từ các thiết bị di động Android hoặc từ Google Drive, là dịch vụ lưu trữ và đồng bộ file của Google. Điều này có nghĩa là người dùng có thể mở một file Wold ngay trên máy tính bảng Android và chỉnh sửa nó mà không phải chuyển đổi định dạng sang Google Docs.
Công ty cũng tiết lộ bộ sản phẩm Google Drive for Work, là bộ phần mềm hướng đến doanh nghiệp, gồm tính năng lưu trữ không giới hạn, báo cáo chi tiết và các điều khiển bảo mật mới, với giá 10 USD/người dùng.
Mọi file tải lên Google Drive cũng sẽ được mã hóa, không chỉ giữa thiết bị người dùng và Google và dữ liệu luân chuyển giữa các máy chủ Google, mà còn file còn được mã hóa ngay khi chứa trong máy chủ.
Và với người dùng từng hy vọng tạo ra được những file trình diễn giống như PowerPoint ngay trên thiết bị Android hay Apple, có một ứng dụng Android cho phép người dùng có thể tạo, chỉnh và cộng tác trên cùng một file trình diễn.
Google cũng không quên điện toán đám mây cho doanh nghiệp. Google đưa ra MapReduce để xử lý nhiều tập dữ liệu lớn dùng để phân phối tài nguyên tính toán. Bởi vì nhiều thiết bị và thông tin cần có nhiều luồng phân tích dữ liệu hơn. Tại Google I/O, Google đã trình diễn cho thấy Cloud Dataflow, một dịch vụ quản lý, tạo ra các luồng dữ liệu để chuyển đổi và phân tích dữ liệu theo lô và truyền dữ liệu theo các chế độ khác nhau. Rõ ràng là Google đang cải tiến công nghệ để tăng thêm tính cạnh tranh, mà trong đó các dịch vụ dữ liệu lớn (big data) đang rất được xem trọng.
Kinh doanh là gì, chung quy lại là khả năng phân tích dữ liệu lớn. Nghệ thuật để biết được quảng cáo nào hoặc nội dung nào cần hiển thị cho đúng thời điểm, đúng đối tượng, thì đó là phân tích. Đôi khi cần phân tích theo thời gian thực và theo lô.
Google vừa nâng cấp Google Apps, là một trong những bước đi chiến lược để giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu trên nền điện toán đám mây. Đây cũng là lần đầu tiên Google đưa ra thị trường một nền tảng đám mây trực quan, đó là Cloud Dataflow.

Google huong den doanh nghiep voi dich vu Cloud DataFlow


Tai Google I/O 2014, nha tim kiem lon nhat huong den nguoi dung doanh nghiep bang bo ung dung van phong dam may va khang dinh rang doanh nghiep la chia khoa.


Sau khi dành hon 2 tieng ruoi dong ho trong bài phát bieu tai Google I/O ve nen tang Android và các thiet bi liên quan, Google chuyen su tap trung cua mình vào doi tuong nguoi dùng doanh nghiep khi công bo bo Google Docs và dich vu dám mây kèm theo. Nhung thay doi moi trong phiên ban này cho thay Googe dang muon huong den mot chang duong lâu ben dành cho doanh nghiep.

Microsoft Outlook dã an re sâu và rong trong doanh nghiep tu lâu nay. Google cung dang co gang thuc hien dieu tuong tu nhung toc do cham hon, dóng vai trò nhu nhà cung cap cho doanh nghiep. Và không nghi ngo gì khi muc tiêu tap trung cua Google hien nay là khoi nguoi dùng doanh nghiep. Mot phan trong so này là dien toán dám mây voi Google Drive.
Hoi giua tuan này, Google cho biet nguoi dùng thuong su dung bo phan mem van phòng tu các thiet bi di dong Android hoac tu Google Drive, là dich vu luu tru và dong bo file cua Google. Dieu này có nghia là nguoi dùng có the mo mot file Wold ngay trên máy tính bang Android và chinh sua nó mà không phai chuyen doi dinh dang sang Google Docs.
Công ty cung tiet lo bo san pham Google Drive for Work, là bo phan mem huong den doanh nghiep, gom tính nang luu tru không gioi han, báo cáo chi tiet và các dieu khien bao mat moi, voi giá 10 USD/nguoi dùng.
Moi file tai lên Google Drive cung se duoc mã hóa, không chi giua thiet bi nguoi dùng và Google và du lieu luân chuyen giua các máy chu Google, mà còn file còn duoc mã hóa ngay khi chua trong máy chu.
Và voi nguoi dùng tung hy vong tao ra duoc nhung file trình dien giong nhu PowerPoint ngay trên thiet bi Android hay Apple, có mot ung dung Android cho phép nguoi dùng có the tao, chinh và cong tác trên cùng mot file trình dien.
Google cung không quên dien toán dám mây cho doanh nghiep. Google dua ra MapReduce de xu lý nhieu tap du lieu lon dùng de phân phoi tài nguyên tính toán. Boi vì nhieu thiet bi và thông tin can có nhieu luong phân tích du lieu hon. Tai Google I/O, Google dã trình dien cho thay Cloud Dataflow, mot dich vu quan lý, tao ra các luong du lieu de chuyen doi và phân tích du lieu theo lô và truyen du lieu theo các che do khác nhau. Rõ ràng là Google dang cai tien công nghe de tang thêm tính canh tranh, mà trong dó các dich vu du lieu lon (big data) dang rat duoc xem trong.
Kinh doanh là gì, chung quy lai là kha nang phân tích du lieu lon. Nghe thuat de biet duoc quang cáo nào hoac noi dung nào can hien thi cho dúng thoi diem, dúng doi tuong, thì dó là phân tích. Dôi khi can phân tích theo thoi gian thuc và theo lô.
Google vua nâng cap Google Apps, là mot trong nhung buoc di chien luoc de giúp doanh nghiep phân tích du lieu trên nen dien toán dám mây. Dây cung là lan dau tiên Google dua ra thi truong mot nen tang dám mây truc quan, dó là Cloud Dataflow.


Google hướng đến doanh nghiệp với dịch vụ Cloud DataFlow

Tại Google I/O 2014, nhà tìm kiếm lớn nhất hướng đến người dùng doanh nghiệp bằng bộ ứng dụng văn phòng đám mây và khẳng định rằng doanh nghiệp là chìa khóa.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: